Chong-En Huang

Chong-En Huang

PERSONAL INFORMATION

Chong-En Huang

Department of Chemistry, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005, P. R. China

Email: step109@163.com

Address: Room 437, Chemistry Building, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian Province, P.R. China
Tel. 86-15806021276

RESEARCH INTEREST

Low energy nuclear reaction