Jueting Zheng

PERSONAL INFORMATION

Jue-Ting Zheng

Department of Chemistry, Xiamen University, Xiamen, Fujian, P.R. China

Email: joy26z26@gmail.com

EDUCATION

2010-present, Department of Chemistry, Xiamen University, Xiamen, Fujian, P.R. China

2004-2010, Xiamen Foreign Language schoool, Xiamen, Fujian, P.R. China

RESEARCH INTERESTS

Molecular electronics, Nanogap fabrication, Mechanically Controllable Break Junction(MCBJ)