Jun Yi

             Jun Yi

                Address:   RM 445, Chemical building, Xiamen Univ.
                                Xiamen, Fujian Province, 361005, P.R.China

                Email: JunYi.Gin@gmail.com

                Date of Birth: February 14th, 1990

                Research Interests: Plasmonics, SEIRA and Mid-IR Photonics, 
                                             

                If you find any bugs in this website, please do not hesitate to tell me. 

EDUCATIONAL BACKGROUND

Sept. 2013- present : Ph.D. @ Department of Chemistry, Xiamen University

Sept. 2008- July 2012 : Bachelor @ Department of Physics, University of Science and Technology of China (USTC)
Major: Applied Physics, Condensed Matter Physics
Thesis: Assembly and STM Characterization of Porphyrins Molecular Films On Au(111) Surface

PUBLICATIONS

5. Song-Yuan Ding, Jun Yi, Jian-Feng Li, Bin Ren, De-Yin Wu, Rajapandiyan Panneerselvam, Zhong-Qun Tian*, Nanostructure-based plasmon-enhanced Raman spectroscopy for surface analysis of materials. Nature Review Materials, 16021, 2016

4. Kai-Qiang Lin, Jun Yi, Shu Hu, Bi-Ju Liu, Jun-Yang Liu, Xiang Wang, Bin Ren*, J. Phys. Chem. C.,Size Effect on SERS of Gold Nanorods Demonstrated via Single Nanoparticle Spectroscopy, ASAP

3. Song-Yuan Ding*, Jun Yi, Jian-Feng Li, Zhong-Qun Tian*, A theoretical and experimental approach to shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy of single-crystal electrodes. Surface Science, 2015, 631, 73-80.

2. Xi He, Tong-Dan Tang, Jun Yi, Bi-Ju Liu, Fang-Fang Wang, Bin Ren, Jian-Zhang Zhou*, Spherical Au@Ag Nanoparticles for Localized Surface Plasmon Resonance Scanning Probes: Synthesis and Dielectric Sensitivity, Acta Physico-Chimica Sinica, 2015, 31 (8), 1575-1583.

1. Chengyi Hu, Kaiqiang Lin, Xingli Wang, Shengjie Liu, Jun Yi, Yu Tian, Binghui Wu, Guangxu Chen, Huayan Yang, Yan Dai, Huan Li, Nanfeng Zheng*, Electrostatic Self-Assembling Formation of Pd Superlattice Nanowires from Surfactant-Free Ultrathin Pd Nanosheets, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136 (37), 12856−12859