PUBLICATIONS
Selected
All Publications

Publications

2022

704. Annia Zheng, Lei Jin, Jiaqiang Yang, Weiqing Li, Zhaoyun Wang, Fangzu Yang, Dongping Zhan and Zhongqun Tian. Advances in Pretreatments for Electroless Copper Plating on Polymer Materials.. Acta Chimica Sinica 80, 659-667, (2022).

703. Yu Zhao, Xia-Guang Zhang, Nataraju Bodappa, Wei-Min Yang, Qian Liang, Petar M. Radjenovica, Yao-Hui Wang, Yue-Jiao Zhang, Jin-Chao Dong, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Elucidating electrochemical CO2 reduction reaction processes on Cu(hkl) single-crystal surfaces by in situ Raman spectroscopy.. Energy & Environmental Science 15, 3968-3977, (2022).

702. Yi Zhao, Wenqing Liu, Jiaoyang Zhao, Yasi Wang, Jueting Zheng, Junyang Liu, Wenjing Hong and Zhong-Qun Tian. The fabrication, characterization and functionalization in molecular electronics.. International Journal Of Extreme Manufacturing 4, (2022).

701. Ming-zhi Zhang, Zhi-ming Zhou, Jing Xu, Wei-li Wang, Shu-huan Pu, Wei-ye Hu, Ping Luo, Zhong-qun Tian, Zhen-bin Gong and Guo-kun Liu. Qualitative analysis of trace quinolone antibiotics by SERS with fine structure dependent sensitivity.. Spectrochimica Acta Part a-Molecular And Biomolecular Spectroscopy 278, (2022).

700. Fan-Li Zhang, Jun Yi, Weiyi Lin, En-Ming You, Jia-Sheng Lin, Huaizhou Jin, Weiwei Cai, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Gap-mode plasmons at 2 nm spatial-resolution under a graphene- mediated hot spot.. Nano Today 44, (2022).

699. Biao-Feng Zeng, Jun-Ying Wei, Xia-Guang Zhang, Qing-Man Liang, Shu Hu, Gan Wang, Zhi-Chao Lei, Shi-Qiang Zhao, He-Wei Zhang, Jia Shi, Wenjing Hong, Zhong-Qun Tian and Yang Yang. In situ lattice tuning of quasi-single-crystal surfaces for continuous electrochemical modulation.. Chemical Science 13, 7765-7772, (2022).

698. Xueqiu You, Wei Peng, Jia-Xing He, Jia-Sheng Lin, Xiao-Qi Zong, Nan Zhao, Jing-Liang Yang, Ming-De Li, Yue-Jiao Zhang, Jun Yi, Huaizhou Jin, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Inhomogeneity of fluorescence lifetime and intensity in a plasmonic nanocavity.. Nano Today 45, (2022).

697. Weimin Yang, Miao-Miao Liang, Guo-Ya Sun, Jingyu Wang, Yonglin He, Lihua Qian, Jing-Liang Yang, Pei-Wen Ren, Min Gao, Zhong-Qun Tian, Jian-Feng Li and Zhilin Yang. Statistical Strategy for Quantitative Evaluation of Plasmon-Enhanced Spectroscopy.. Acs Photonics 9, 1733-1740, (2022).

696. Jing-Liang Yang, Hong-Jia Wang, Zhenwei Zhu, Mu-Fei Yue, Wei-Min Yang, Xia-Guang Zhang, Xiangyu Ruan, Zhiqiang Guan, Zhi-Lin Yang, Weiwei Cai, Yuan-Fei Wu, Feng-Ru Fan, Jin-Chao Dong, Hua Zhang, Hongxing Xu, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. In Situ Raman Probing of Hot-Electron Transfer at Gold-Graphene Interfaces with Atomic Layer Accuracy.. Angewandte Chemie-International Edition 61, (2022).

695. Ji Yang, Haifeng Qi, Anqi Li, Xiaoyan Liu, Xiaofeng Yang, Shengxin Zhang, Qiao Zhao, Qike Jiang, Yang Su, Leilei Zhang, Jian-Feng Li, Zhong-Qun Tian, Wei Liu, Aiqin Wang and Tao Zhang. Potential-Driven Restructuring of Cu Single Atoms to Nanoparticles for Boosting the Electrochemical Reduction of Nitrate to Ammonia.. Journal Of the American Chemical Society 144, 12062-12071, (2022).

694. Hantao Xu, Lianhuan Han, Jian-Jia Su, Zhong-Qun Tian and Dongping Zhan. Spatially-separated and photo-enhanced semiconductor corrosion processes for high-efficient and contamination-free electrochemical nanoimprint lithography.. Science China-Chemistry 65, 810-820, (2022).

693. Bao-Ying Wen, Jing-Yu Wang, Tai-Long Shen, Zhen-Wei Zhu, Peng-Cheng Guan, Jia-Sheng Lin, Wei Peng, Wei-Wei Cai, Huaizhou Jin, Qing-Chi Xu, Zhi-Lin Yang, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Manipulating the light-matter interactions in plasmonic nanocavities at 1 nm spatial resolution.. Light-Science & Applications 11, (2022).

692. Wei-li Wang, Jiang-long Lu, Jia-lei Gu, Li-fang Xie, Jing Chang, Bo Zou, Fang-ling Wang, Guo-kun Liu and Zhong-qun Tian. Rapid qualitative and quantitative analysis of trace aconitum phytotoxin by SERS.. Food Chemistry 391, (2022).

691. Weili Wang, Shuhuan Pu, Weiye Hu, Jialei Gu, Bin Ren, Zhongqun Tian and Guokun Liu. Revealing the synergistic effect of capillary force and electrostatic attraction for D-SERS sensitivity.. Chemical Communications 58, 3953-3956, (2022).

690. Yu-Lin Sun, A. Yao-Lin, Mu-Fei Yue, Heng-Quan Chen, Huajie Ze, Yao-Hui Wang, Jin-Chao Dong, Zhong-Qun Tian, Ping-Ping Fang and Jian-Feng Li. Exploring the Effect of Pd on the Oxygen Reduction Performance of Pt by In Situ Raman Spectroscopy.. Analytical Chemistry 94, 4779-4786, (2022).

689. Karuppasamy Kohila Rani, Rajkumar Devasenathipathy, Jia-Zheng Wang, Xiao-Yuan Hui, Jian-De Lin, Yi-Miao Zhang, Liu-Bin Zhao, Jian-Zhang Zhou, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Plasmonic photoelectrochemical reactions on noble metal electrodes of nanostructures.. Current Opinion In Electrochemistry 34, (2022).

688. Ting-Xiao Qin, En-Ming You, Jia-Ye Zhang, Hai-Long Wang, Kelvin H. L. Zhang, Bing-Wei Mao and Zhong-Qun Tian. Revealing the Interaction of Charge Carrier-Phonon Coupling by Quantification of Electronic Properties at the SrTiO3/TiO2 Heterointerface.. Nano Letters 22, 2755-2761, (2022).

687. Miao Qin, Meihong Ge, Pan Li, Siyu Chen, Guangyao Huang, Xianhong Tong, Wei Han, Delong Ren, Yao He, Dongyue Lin, Liangbao Yang and Zhongqun Tian. Natural<3 nm Interbedded Gaps to Trap Target Molecules and Provide an Enhanced Raman Spectroscopy Method.. Advanced Optical Materials  (2022).

686. Si-heng Luo, Wei-li Wang, Zhi-fan Zhou, Yi Xie, Bin Ren, Guo-kun Liu and Zhong-qun Tian. Visualization of a Machine Learning Framework toward Highly Sensitive Qualitative Analysis by SERS.. Analytical Chemistry 94, 10151-10158, (2022).

685. Xiu-Mei Lin, Xiao-Ting Wang, Yong-Liang Deng, Xing Chen, Hao-Ning Chen, Petar M. Radjenovic, Xia-Guang Zhang, Yao-Hui Wang, Jin-Chao Dong, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. In Situ Probe of the Hydrogen Oxidation Reaction Intermediates on PtRu a Bimetallic Catalyst Surface by Core-Shell Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy.. Nano Letters  (2022).

684. Wei-Qing Li, Lei Jin, Jia-Qiang Yang, Zhao-Yun Wang, Dongping Zhan, Fang-Zu Yang and Zhong-Qun Tian. Toward Preeminent Throwing Power from a Novel Alkaline Copper Electronic Electroplating Bath with Composite Coordination Agents.. Chemelectrochem 9, (2022).

683. Sha Li, Jiande Lin, Yimiao Zhang, Shilin Zhang, Tao Jiang, Zhongli Hu, Junjie Liu, De-Yin Wu, Li Zhang and Zhongqun Tian. Eight-Electron Redox Cyclohexanehexone Anode for High-Rate High-Capacity Lithium Storage.. Advanced Energy Materials 12, (2022).

682. Yong Hui, En-Ming You, Qing-Peng Luo, Tan Wang, Zi-Ang Nan, Yu Gu, Wen-Han Zhang, Zhuan-Yun Cai, Liang Chen, Jian-Zhang Zhou, Jia-Wei Yan, Zhao-Xiong Xie, Bing-Wei Mao and Zhong-Qun Tian. Efficient plasmon-enhanced perovskite solar cells by molecularly isolated gold nanorods.. Journal Of Energy Chemistry 73, 60-67, (2022).

681. Quanfeng He, Lanping Zeng, Lianhuan Han, Juan Peng, Matthew M. Sartin, Yuan-Zhi Tan, Dongping Zhan and Zhong-Qun Tian.. Electrochemical hydrogen-storage capacity of graphene can achieve a carbon-hydrogen atomic ratio of 1:1. Science China-Chemistry 65, 318-321,

680. Ye-Chuang Han, Meng-Li Liu, Li Sun, Xu-Cheng Li, Yonggang Yao, Chao Zhang, Song-Yuan Ding, Hong-Gang Liao, Li Zhang, Feng Ru Fan, Martin Moskovits and Zhong-Qun Tian. A general strategy for overcoming the trade-off between ultrasmall size and high loading of MOF-derived metal nanoparticles by millisecond pyrolysis.. Nano Energy 97, (2022).

679. Jianing Dong, Zhengxin Qian, Pan Xu, Mu-Fei Yue, Ru-Yu Zhou, Yanjie Wang, Zi-Ang Nan, Siying Huang, Quanfeng Dong, Jian-Feng Li, Feng Ru Fan and Zhong-Qun Tian. In situ Raman spectroscopy reveals the structure evolution and lattice oxygen reaction pathway induced by the crystalline-amorphous heterojunction for water oxidation.. Chemical Science 13, 5639-5649, (2022).

678. Jianing Dong, Siying Huang, Jianjun Luo, Jiawei Zhao, Feng Ru Fan and Zhong-Qun Tian. Supercapacitor-Inspired Triboelectric Nanogenerator Based on Electrostatic Double Layer.. Nano Energy 95, (2022).

677. Rajkumar Devasenathipathy, Jia-Zheng Wang, Yuan-Hui Xiao, Karuppasamy Kohila Rani, Jian-De Lin, Yi-Miao Zhang, Chao Zhan, Jian-Zhang Zhou, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Plasmonic Photoelectrochemical Coupling Reactions of para-Aminobenzoic Acid on Nanostructured Gold Electrodes.. Journal Of the American Chemical Society 144, 3821-3832, (2022).

676. Yan-Li Chen, Ting-Wei Weng, Zhuan-Yun Cai, Hang Shi, Tai-Rui Wu, De-Yin Wu, Alexander Oleinick, Irina Svir, Bing-Wei Mao, Christian Amatore and Zhong-Qun Tian. A DFT and SERS study of synergistic roles of thermodynamics and kinetics during the electrocatalytic reduction of benzyl chloride at silver cathodes.. Journal Of Electroanalytical Chemistry 914, (2022).

675. Siyu Chen, Shirui Weng, Yuan-hui Xiao, Pan Li, Miao Qin, Guoliang Zhou, Ronglu Dong, Liangbao Yang, De-yin Wu and Zhong-qun Tian. Insight into the Heterogeneity of Longitudinal Plasmonic Field in a Nanocavity Usingan Intercalated Two-Dimensional Atomic Crystal Probe with a similar to 7 angstrom Resolution.. Journal Of the American Chemical Society  (2022).

674. Heng-Quan Chen, Huajie Ze, Mu-Fei Yue, Di-Ye Wei, A. Yao-Lin, Yuan-Fei Wu, Jin-Chao Dong, Yue-Jiao Zhang, Hua Zhang, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Unmasking the Critical Role of the Ordering Degree of Bimetallic Nanocatalysts on Oxygen Reduction Reaction by In Situ Raman Spectroscopy.. Angewandte Chemie-International Edition 61, (2022).

673. Ganyu Chen, Peichen Shi, Longhui Zeng, Liubin Feng, Xiuxiu Wang, Xujing Lin, Yibin Sun, Hongxun Fang, Xiaoyu Cao, Xinchang Wang, Liulin Yang and Zhongqun Tian. Supramolecular copolymerization through self-correction of non-polymerizable transient intermediates.. Chemical Science 13, 7796-7804, (2022).

2021

672. Youzhen Zhuo, Xiuxiu Wang, Si Chen, Hang Chen, Jie Ouyang, Liulin Yang, Xinchang Wang, Lei You, Marcel Utz, Zhongqun Tian and Xiaoyu Cao. Quantification and Prediction of Imine Formation Kinetics in Aqueous Solution by Microfluidic NMR Spectroscopy.. Chemistry-a European Journal 27, 9508-9513, (2021).

671. Zhi-ming Zhou, Hong Zheng, Tao Liu, Ze-zhong Xie, Si-heng Luo, Gan-yu Chen, Zhong-qun Tian and Guo-kun Liu. Improving SERS Sensitivity toward Trace Sulfonamides: The Key Role of Trade-Off Interfacial Interactions among the Target Molecules, Anions, and Cations on the SERS Active Surface.. Analytical Chemistry 93, 8603-8612, (2021).

670. Zhifan Zhou, Juyong Wang, Wendong Xue, Yisong Zou, Guokun Liu and Zhongqun Tian. Development of shipboard automatic flow injection analysis-Surface-enhanced Raman spectroscopy instrument toward onsite detection of trace polycyclic aromatic hydrocarbons in water environment.. Review Of Scientific Instruments 92, (2021).

669. Xiao-Bin Zhong, Chao He, Fan Gao, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. In situ Raman spectroscopy reveals the mechanism of titanium substitution in P2-Na2/3Ni1/3Mn2/3O2: Cathode materials for sodium batteries.. Journal Of Energy Chemistry 53, 323-328, (2021).

668. Yue-Jiao Zhang, Qing-Qi Chen, Xing Chen, An Wang, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Graphene-coated Au nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy.. Journal Of Raman Spectroscopy 52, 439-445, (2021).

667. Jing Zhang, Xia-Guang Zhang, Jin-Chao Dong, Petar M. Radjenovic, David James Young, Jian-Lin Yao, Ya-Xian Yuan, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Real-Time Monitoring of Surface Effects on the Oxygen Reduction Reaction Mechanism for Aprotic Na-O2 Batteries.. Journal Of the American Chemical Society 143, 20049-20054, (2021).

666. Baodan Zhang, Wei Wang, Cheng Liu, Lianhuan Han, Juan Peng, Alexander Oleinick, Irina Svir, Christian Amatore, Zhong-Qun Tian and Dongping Zhan. Surface Diffusion of Underpotential-Deposited Lead Adatoms on Gold Nanoelectrodes.. Chemelectrochem 8, 2282-2287, (2021).

665. Chao Zhan, Qiu-Xiang Wang, Jun Yi, Liang Chen, De-Yin Wu, Ye Wang, Zhao-Xiong Xie, Martin Moskovits and Zhong-Qun Tian. Plasmonic nanoreactors regulating selective oxidation by energetic electrons and nanoconfined thermal fields.. Science Advances 7, (2021).

664. Huajie Ze, Xing Chen, Xiao-Ting Wang, Yao-Hui Wang, Qing-Qi Chen, Jia-Sheng Lin, Yue-Jiao Zhang, Xia-Guang Zhang, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Molecular Insight of the Critical Role of Ni in Pt-Based Nanocatalysts for Improving the Oxygen Reduction Reaction Probed Using an In Situ SERS Borrowing Strategy.. Journal Of the American Chemical Society 143, 1318-1322, (2021).

663. En-Ming You, Hai-Long Wang, Jun-Rong Zheng, Zhao-Dong Meng, Mao-Xin Zhang, Song-Yuan Ding and Zhong-Qun Tian. Attenuated total reflection-cascading nanostructure-enhanced Raman spectroscopy on flat surfaces: A nano-optical design.. Journal Of Raman Spectroscopy

662. En-Ming You, Yiqin Chen, Jun Yi, Zhao-Dong Meng, Qian Chen, Song-Yuan Ding, Huigao Duan, Martin Moskovits and Zhong-Qun Tian. Nanobridged rhombic antennas supporting both dipolar and high-order plasmonic modes with spatially superimposed hotspots in the mid- infrared.. Opto-Electronic Advances 4, (2021).

661. Jia-Qiang Yang, Lei Jin, Yuan-Hui Xiao, Huan-Huan Yu, Fang-Zu Yang, Dong-Ping Zhan, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Suppressing Sulfite Dimerization at a Polarized Gold Electrode/Water Solution Interface for High-Quality Gold Electrodeposition.. Langmuir 37, 11251-11259, (2021).

660. Jing-Liang Yang, Yong-Lin He, He Ren, Han-Liang Zhong, Jia-Sheng Lin, Wei-Min Yang, Ming-De Li, Zhi-Lin Yang, Hua Zhang, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Boosting Photocatalytic Hydrogen Evolution Reaction Using Dual Plasmonic Antennas.. Acs Catalysis 11, 5047-5053, (2021).

659. Ji Yang, Wengang Liu, Mingquan Xu, Xiaoyan Liu, Haifeng Qi, Leilei Zhang, Xiaofeng Yang, Shanshan Niu, Dan Zhou, Yuefeng Liu, Yang Su, Jian-Feng Li, Zhong-Qun Tian, Wu Zhou, Aiqin Wang and Tao Zhang. Dynamic Behavior of Single-Atom Catalysts in Electrocatalysis: Identification of Cu-N-3 as an Active Site for the Oxygen Reduction Reaction.. Journal Of the American Chemical Society 143, 14530-14539, (2021).

658. Hantao Xu, Lianhuan Han, Bingqian Du, Yang Wang, Zhen Ma, Zhong-Qun Tian, Zhao-Wu Tian, Dongping Zhan and Ieee. Electrochemical Nanoimprint Lithography.. in 16th IEEE International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems (IEEE-NEMS) 1337-1340.

657. Yuan-Hui Xiao, Jia Liu, Jian-De Lin, Huan-Huan Yu, Ran Pang, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Adsorption and Co-adsorption of Chlorine and Water-Chlorine Complexes on Au(111) Surfaces: First-Principles DFT Study.. Chemelectrochem 8, 4072-4082, (2021).

656. Bao-Ying Wen, An Wang, Jia-Sheng Lin, Peng-Cheng Guan, Petar M. Radjenovic, Yue-Jiao Zhang, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. A New Approach for Quantitative Surface-Enhanced Raman Spectroscopy through the Kinetics of Chemisorption.. Small Methods 5, (2021).

655. Bao-Ying Wen, Qing-Qi Chen, Petar M. Radjenovic, Jin-Chao Dong, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. in Annual Review Of Physical Chemistry, Vol 72 Vol. 72 Annual Review of Physical Chemistry (eds M. A. Johnson & T. J.. Martinez   331-351 (2021).

654. Jie Wei, Han-Long Ya, Si-Na Qin, Hua Zhang, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Efficient CO2 electroreduction on Pd-based core-shell nanostructure with tensile strain.. Journal Of Electroanalytical Chemistry 896, (2021).

653. Jie Wei, Si-Na Qin, Ji Yang, Han-Long Ya, Wei-Hsiang Huang, Hua Zhang, Bing Joe Hwang, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Probing Single-Atom Catalysts and Catalytic Reaction Processes by Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy.. Angewandte Chemie-International Edition 60, 9306-9310, (2021).

652. Di-Ye Wei, Mu-Fei Yue, Si-Na Qin, Sa Zhang, Yuan-Fei Wu, Ge-Yang Xu, Hua Zhang, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. In Situ Raman Observation of Oxygen Activation and Reaction at Platinum-Ceria Interfaces during CO Oxidation.. Journal Of the American Chemical Society 143, 15635-15643, (2021).

651. Yao-Hui Wang, Shisheng Zheng, Wei-Min Yang, Ru-Yu Zhou, Quan-Feng He, Petar Radjenovic, Jin-Chao Dong, Shunning Li, Jiaxin Zheng, Zhi-Lin Yang, Gary Attard, Feng Pan, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. In situ Raman spectroscopy reveals the structure and dissociation of interfacial water.. Nature 600, 81-+, (2021).

650. Yao-Hui Wang, Xiao-Ting Wang, Huajie Ze, Xia-Guang Zhang, Petar M. Radjenovic, Yue-Jiao Zhang, Jin-Chao Dong, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Spectroscopic Verification of Adsorbed Hydroxy Intermediates in the Bifunctional Mechanism of the Hydrogen Oxidation Reaction.. Angewandte Chemie-International Edition 60, 5708-5711, (2021).

649. Hai-Long Wang, En-Ming You, Rajapandiyan Panneerselvam, Song-Yuan Ding and Zhong-Qun Tian. Advances of surface-enhanced Raman and IR spectroscopies: from nano/microstructures to macro-optical design.. Light-Science & Applications 10, (2021).

648. Zhong-Qun Tian, Jian-Feng Li, Christy L. Haynes, Martin Moskovits and George C. Schatz. Preface to the special issue dedicated to Professor Richard P. Van Duyne (1945-2019).. Journal Of Raman Spectroscopy 52, 263-267, (2021).

647. Xiao Tang, Zhihao Li, Haoliang Liu, Hang Qu, Wenbin Gao, Xue Dong, Shilin Zhang, Xinchang Wang, Andrew C. H. Sue, Liulin Yang, Kai Tan, Zhongqun Tian and Xiaoyu Cao. Hollow and highly diastereoselective face-rotating polyhedra constructed through rationally engineered facial units.. Chemical Science 12, 11730-11734, (2021).

646. Jie Shi, Feng Jiang, Shichuan Long, Zhixing Lu, Tianshuo Liu, Haining Zheng, Jia Shi, Yang Yang, Wenjing Hong and Zhong-Qun Tian. The influence of water on the charge transport through self-assembled monolayers junctions fabricated by EGaIn technique.. Electrochimica Acta 398, (2021).

645. He Ren, Jing-Liang Yang, Wei-Min Yang, Han-Liang Zhong, Jia-Sheng Lin, Petar M. Radjenovic, Lan Sun, Hua Zhang, Juan Xu, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Core-Shell-Satellite Plasmonic Photocatalyst for Broad-Spectrum Photocatalytic Water Splitting.. Acs Materials Letters 3, 69-76, (2021).

644. Ting-Xiao Qin, En-Ming You, Mao-Xin Zhang, Peng Zheng, Xiao-Feng Huang, Song-Yuan Ding, Bing-Wei Mao and Zhong-Qun Tian. Quantification of electron accumulation at grain boundaries in perovskite polycrystalline films by correlative infrared-spectroscopic nanoimaging and Kelvin probe force microscopy.. Light-Science & Applications 10, (2021).

643. Hui-Yuan Peng, Yuan-Hui Xiao, Huan-Huan Yu, Jia-Zheng Wang, Jian-De Lin, Rajkumar Devasenathipathy, Jia Liu, Pei-Hang Zou, Meng Zhang, Jian-Zhang Zhou, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Electrochemical and Plasmonic Photochemical Oxidation Processes of para-Aminothiophenol on a Nanostructured Gold Electrode.. Journal Of Physical Chemistry C 125, 24849-24858, (2021).

642. Zi-Ang Nan, Liang Chen, Qi Liu, Su-Heng Wang, Zhi-Xin Chen, Shao-Yu Kang, Jia-Bao Ji, Yan-Yan Tan, Yong Hui, Jia-Wei Yan, Zhao-Xiong Xie, Wan-Zhen Liang, Bing-Wei Mao and Zhong-Qun Tian. Revealing phase evolution mechanism for stabilizing formamidinium-based lead halide perovskites by a key intermediate phase.. Chem 7, 2513-2526, (2021).

641. Si-heng Luo, Xin Wang, Gan-yu Chen, Yi Xie, Wen-han Zhang, Zhi-fan Zhou, Zhi-min Zhang, Bin Ren, Guo-kun Liu and Zhong-qun Tian. Developing a Peak Extraction and Retention (PEER) Algorithm for Improving the Temporal Resolution of Raman Spectroscopy.. Analytical Chemistry 93, 8408-8413, (2021).

640. Zhixing Lu, Jueting Zheng, Jie Shi, Biao-Feng Zeng, Yang Yang, Wenjing Hong and Zhong-Qun Tian. Application of Micro/Nanofabrication Techniques to On-Chip Molecular Electronics.. Small Methods 5, (2021).

639. Xiaoze Liu, Jun Yi, Sui Yang, Erh-Chen Lin, Yue-Jiao Zhang, Peiyao Zhang, Jian-Feng Li, Yuan Wang, Yi-Hsien Lee, Zhong-Qun Tian and Xiang Zhang. Nonlinear valley phonon scattering under the strong coupling regime.. Nature Materials 20, 1210-+, (2021).

638. Jia Liu, Zhuan-Yun Cai, Meng-Han Yang, Ya-Jun Huang, Jia-Zheng Wang, Rajkumar Devasenathipathy, Yi-Miao Zhang, Jian-Zhang Zhou, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Plasmonic photoelectrochemical dimerization and reduction of p-halo-nitrobenzene on AgNPs@Ag electrode.. Electrochimica Acta 389, (2021).

637. Cheng Liu, Lei Jin, Jia-Qiang Yang, Fang-Zu Yang and Zhong-Qun Tian. Electro-reduction of Cr(III) ions under the effects of complexing agents and Fe(II) ions.. Journal Of Electroanalytical Chemistry 882, (2021).

636. Sheng Lin, He Ren, Zhi Wu, Lan Sun, Xia-Guang Zhang, Yu-Mei Lin, Kelvin H. L. Zhang, Chang-Jian Lin, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Direct Z-scheme WO3-x nanowire-bridged TiO2 nanorod arrays for highly efficient photoelectrochemical overall water splitting.. Journal Of Energy Chemistry 59, 721-729, (2021).

635. Zhihua Lian, Jie Wei, Wenpo Shan, Yunbo Yu, Petar M. Radjenovic, Hua Zhang, Guangzhi He, Fudong Liu, Jian-Feng Li, Zhong-Qun Tian and Hong He. Adsorption-Induced Active Vanadium Species Facilitate Excellent Performance in Low-Temperature Catalytic NOx Abatement.. Journal Of the American Chemical Society 143, 10454-10461, (2021).

634. Wei-Qiong Li, Ru-Yu Zhou, Xiao-Ting Wang, Ling-Yun Hu, Xing Chen, Peng-Cheng Guan, Xia-Guang Zhang, Hua Zhang, Jin-Chao Dong, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Identification of the molecular pathways of RuO2 electroreduction by in-situ electrochemical surface-enhanced Raman spectroscopy.. Journal Of Catalysis 400, 367-371, (2021).

633. Weiqing Li, Lei Jin, Jiaqiang Yang, Zhaoyun Wang, Fangzu Yang, Dongping Zhan and Zhongqun Tian. Effects of Additive on the Electrodeposition and Coating Structure in a Novel System of Electronic Copper Electroplating.. Chemical Journal Of Chinese Universities-Chinese 42, 2919-2925, (2021).

632. Junyong Kang, Minghui Hong and Zhongqun Tian. Special issue on the 100th anniversary of Xiamen University.. Light-Science & Applications 10, (2021).

631. Quanfeng He, Lanping Zeng, Lianhuan Han, Matthew M. Sartin, Juan Peng, Jian-Feng Li, Alexander Oleinick, Irina Svir, Christian Amatore, Zhong-Qun Tian and Dongping Zhan. Electrochemical Storage of Atomic Hydrogen on Single Layer Graphene.. Journal Of the American Chemical Society 143, 18419-18425, (2021).

630. Lianhuan Han, Hantao Xu, Matthew M. Sartin, Zhenjiang Hu, Xuesen Zhao, Yongzhi Cao, Yongda Yan, Jian-Jia Su, Dongping Zhan and Zhong-Qun Tian. Pulse Potential Confined Electrochemical Polishing on Gallium Arsenide Wafer.. Journal Of the Electrochemical Society 168, (2021).

629. Lianhuan Han, Yang Wang, Matthew M. Sartin, Dongping Zhan and Zhong-Qun Tian. Chemical Etching Processes at the Dynamic GaAs/Electrolyte Interface in the Electrochemical Direct-Writing Micromachining.. Acs Applied Electronic Materials 3, 437-444, (2021).

628. Yu-Ting Guo, Yuan-Hui Xiao, Ji-Guang Zhang, Si-Da Bian, Jian-Zhang Zhou, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Inspecting the structural characteristics of chiral drug penicillamine under different pH conditions using Raman optical activity spectroscopy and DFT calculations.. Physical Chemistry Chemical Physics 23, 22119-22132, (2021).

627. Si-Yuan Guan, Zhuan-Yun Cai, Jia Liu, Ran Pang, De-Yin Wu, Jens Ulstrup and Zhong-Qun Tian. Adsorption, Stretching, and Breaking Processes in Single-Molecule Conductance of para-Benzenedimethanethiol in Gold Nanogaps: A DFT-NEGF Theoretical Study**.. Chemelectrochem 8, 1123-1133, (2021).

626. Meihong Ge, Pan Li, Guoliang Zhou, Siyu Chen, Wei Han, Feng Qin, Yuman Nie, Yaoxiong Wang, Miao Qin, Guangyao Huang, Shaofei Li, Yongtao Wang, Liangbao Yang and Zhongqun Tian. General Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Method for Actively Capturing Target Molecules in Small Gaps.. Journal Of the American Chemical Society 143, 7769-7776, (2021).

625. Yuan Fang, Ren Hu, Song-Yuan Ding and Zhong-Qun Tian. A quantitative simulation method for electrochemical infrared and Raman spectroscopies of single-crystal metal electrodes.. Journal Of Electroanalytical Chemistry 896, (2021).

624. Lili Fan, Yanmei Zhang, Jiejie Hu, Yuan Fang, Ren Hu, Wei Shi, Bin Ren, Changjian Lin and Zhong-Qun Tian. Surface Properties of Octacalcium Phosphate Nanocrystals Are Crucial for Their Bioactivities.. Acs Omega 6, 25372-25380, (2021).

623. Feng-Ru Fan, Shunji Xie, Guan-Wu Wang and Zhong-Qun Tian. Tribocatalysis: challenges and perspectives.. Science China-Chemistry 64, 1609-1613, (2021).

622. Qingmeng Dong, Zhouqi Tian, Wulin Song, Weiping Deng and Hongxi Zhang. Catalytic oxidation of lignin and model compounds over nano europium oxide.. Colloids And Surfaces a-Physicochemical And Engineering Aspects 626, (2021).

621. Jianing Dong, Yanjie Wang, Qiaorong Jiang, Zi-Ang Nan, Feng Ru Fan and Zhong-Qun Tian. Charged droplet-driven fast formation of nickel-iron (oxy)hydroxides with rich oxygen defects for boosting overall water splitting.. Journal Of Materials Chemistry A 9, 20058-20067, (2021).

620. Jianing Dong, Feng Ru Fan and Zhong-Qun Tian. Droplet-based nanogenerators for energy harvesting and self-powered sensing.. Nanoscale 13, 17290-17309, (2021).

619. Rajkumar Devasenathipathy, Karuppasamy Kohila Rani, Jia Liu, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Plasmon mediated photoelectrochemical transformations: The example of para-aminothiophenol.. Electrochimica Acta 367, (2021).

618. Xue-Jiao Chen, Yi-Meng Chen, Song Yu, Teng-Xiang Huang, Shuifen Xie, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. In Situ Spectroscopic Diagnosis of CO2 Reduction at the Pt Electrode/Pyridine-Containing Electrolyte Interface.. Acs Catalysis 11, 10836-10846, (2021).

617. Qing-Qi Chen, Ruo-Nan Hou, Yue-Zhou Zhu, Xiao-Ting Wang, Hua Zhang, Yue-Jiao Zhang, Lin Zhang, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Au@ZIF-8 Core-Shell Nanoparticles as a SERS Substrate for Volatile Organic Compound Gas Detection.. Analytical Chemistry 93, 7188-7195, (2021).

616. Liang Chen and Zhongqun Tian. Solution Processed Growth of Large Area Ultrathin Perovskite Single Crystal Films.. Acta Physico-Chimica Sinica 37, (2021).

615. Gan-Yu Chen, Yi-Bin Sun, Pei-Chen Shi, Tao Liu, Zhi-Hao Li, Si-Heng Luo, Xin-Chang Wang, Xiao-Yu Cao, Bin Ren, Guo-Kun Liu, Liu-Lin Yang and Zhong-Qun Tian. Revealing unconventional host-guest complexation at nanostructured interface by surface-enhanced Raman spectroscopy.. Light-Science & Applications 10, (2021).

2020

614. Wei Zhu, Bao-Ying Wen, Ling-Jun Jie, Xiang-Dong Tian, Zhi-Lin Yang, Petar M. Radjenovic, Shi-Yi Luo, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Rapid and low-cost quantitative detection of creatinine in human urine with a portable Raman spectrometer.. Biosensors & Bioelectronics 154, (2020).

613. Zhifan Zhou, Jianglong Lu, Juyong Wang, Yisong Zou, Tao Liu, Yulong Zhang, Guokun Liu and Zhongqun Tian. Trace detection of polycyclic aromatic hydrocarbons in environmental waters by SERS.. Spectrochimica Acta Part a-Molecular And Biomolecular Spectroscopy 234, (2020).

612. Xiao-Bin Zhong, Fan Gao, Chao He, Petar Radjenovic, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Ultrahigh-Rate-Performance Hierarchical Structured Na2Ti2O5@RGO Sodium-Ion Batteries and Revealing the Storage Mechanism Using In Situ Raman Spectroscopy.. Journal Of Physical Chemistry C 124, 10845-10851, (2020).

611. Zhilong Zheng, Liang Yu, Meng Gao, Xiya Chen, Wu Zhou, Chao Ma, Lihui Wu, Junfa Zhu, Xiangyu Meng, Jingting Hu, Yunchuan Tu, Sisi Wu, Jun Mao, Zhongqun Tian and Dehui Deng. Boosting hydrogen evolution on MoS2 via co-confining selenium in surface and cobalt in inner layer.. Nature Communications 11, (2020).

610. Xia-Guang Zhang, Shishi Feng, Chao Zhan, De-Yin Wu, Yi Zhao and Zhong-Qun Tian. Electroreduction Reaction Mechanism of Carbon Dioxide to C2 Products via Cu/Au Bimetallic Catalysis: A Theoretical Prediction.. Journal Of Physical Chemistry Letters 11, 6593-6599, (2020).

609. Sheng-Pei Zhang, Jia-Sheng Lin, Rong-Kun Lin, Petar M. Radjenovic, Wei-Min Yang, Juan Xu, Jin-Chao Dong, Zhi-Lin Yang, Wei Hang, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. In situRaman study of the photoinduced behavior of dye molecules on TiO2(hkl) single crystal surfaces.. Chemical Science 11, 6431-6435, (2020).

608. Rui Zhang, Huimin Xie, Shuning Cai, Yong Hu, Guo-kun Liu, Wenjing Hong and Zhong-qun Tian. Transfer-learning-based Raman spectra identification.. Journal Of Raman Spectroscopy 51, 176-186, (2020).

607. Mao-Xin Zhang, En-Ming You, Peng Zheng, Song-Yuan Ding, Zhong-Qun Tian and Martin Moskovits. Accurately Predicting the Radiation Enhancement Factor in Plasmonic Optical Antenna Emitters.. Journal Of Physical Chemistry Letters 11, 1947-1953, (2020).

606. Mengyao Zhang, Renpeng Yu, Mei Han, Jianfang Liu, Moxia Li, Jiawen Hu and Zhongqun Tian. Salt-Induced Self-assembly of Au Nanoparticles and Sedimentation Enables Plasmonic Black Au film with Broadband Absorption Properties.. Chemical Journal Of Chinese Universities-Chinese 41, 1903-1907, (2020).

605. Meng Zhang, Sai Duan, Siheng Luo, Yunxin Zhong, Jiawei Yan, Guokun Liu, Bingwei Mao and Zhongqun Tian. Structural Exploration of Multilayered Ionic Liquid/Ag Electrode Interfaces by Atomic Force Microscopy and Surface-Enhanced Raman Spectroscopy.. Chemelectrochem 7, 4936-4942, (2020).

604. Hua Zhang, Jie Wei, Xia-Guang Zhang, Yue-Jiao Zhang, Petar M. Radjenovica, De-Yin Wu, Feng Pan, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Plasmon-Induced Interfacial Hot-Electron Transfer Directly Probed by Raman Spectroscopy.. Chem 6, 689-702, (2020).

603. Hua Zhang, Sai Duan, Petar M. Radjenovic, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Core-Shell Nanostructure-Enhanced Raman Spectroscopy for Surface Catalysis.. Accounts Of Chemical Research 53, 729-739, (2020).

602. Chao Zhan, Qiuxiang Wang, Lingyun Zhou, Xiao Han, Yongyin Wanyan, Jiayu Chen, Yanping Zheng, Ye Wang, Gang Fu, Zhaoxiong Xie and Zhongqun Tian. Critical Roles of Doping Cl on Cu2O Nanocrystals for Direct Epoxidation of Propylene by Molecular Oxygen.. Journal Of the American Chemical Society 142, 14134-14141, (2020).

601. Chao Zhan, Gan Wang, Jun Yi, Jun-Ying Wei, Zhi-Hao Li, Zhao-Bin Chen, Jia Shi, Yang Yang, Wenjing Hong and Zhong-Qun Tian. Single-Molecule Plasmonic Optical Trapping.. Matter 3, 1350-1360, (2020).

600. Chao Zhan, Martin Moskovits and Zhong-Qun Tian. Recent Progress and Prospects in Plasmon-Mediated Chemical Reaction.. Matter 3, 42-56, (2020).

599. Chao Zhan, Bo-Wen Liu, Zhong-Qun Tian and Bin Ren. Determining the Interfacial Refractive Index via Ultrasensitive Plasmonic Sensors.. Journal Of the American Chemical Society 142, 10905-10909, (2020).

598. Renpeng Yu, Jingyu Wang, Mei Han, Mengyao Zhang, Pei Zeng, Weiqi Dang, Jianfang Liu, Zhilin Yang, Jiawen Hu and Zhongqun Tian. Overcurrent Electrodeposition of Fractal Plasmonic Black Gold with Broad-Band Absorption Properties for Excitation-Immune SERS.. Acs Omega 5, 8293-8298, (2020).

597. Chao-Yu You, Long-Hui Lin, Jing-Yu Wang, Fan-Li Zhang, Petar M. Radjenovic, Zhi-Lin Yang, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Plasmon-Enhanced Fluorescence of Phosphors Using Shell-Isolated Nanoparticles for Display Technologies.. Acs Applied Nano Materials 3, 5846-5854, (2020).

596. Chao-Yu You, Fei-Ming Li, Long-Hui Lin, Jia-Sheng Lin, Qing-Qi Chen, Petar M. Radjenovic, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Ultrastable monodispersed lead halide perovskite nanocrystals derived from interfacial compatibility.. Nano Energy 71, (2020).

595. Jun Yi, En-Ming You, Song-Yuan Ding and Zhong-Qun Tian. Unveiling the molecule-plasmon interactions in surface-enhanced infrared absorption spectroscopy.. National Science Review 7, 1228-1238, (2020).

594. Jia-Qiang Yang, Huan-Huan Yu, Lei Jin, Fang-Zu Yang, De-Yin Wu, Dong-Ping Zhan and Zhong-Qun Tian. Insights into the Effects of Chloride ions on Cyanide-Free Gold Electrodeposition.. Journal Of the Electrochemical Society 167, (2020).

593. Jing-Liang Yang, Hong-Jia Wang, Hua Zhang, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Probing Hot Electron Behaviors by Surface-Enhanced Raman Spectroscopy.. Cell Reports Physical Science 1, (2020).

592. Lifang Xie, Jianglong Lu, Tao Liu, Ganyu Chen, Guokun Liu, Bin Ren and Zhongqun Tian. Key Role of Direct Adsorption on SERS Sensitivity: Synergistic Effect among Target, Aggregating Agent, and Surface with Au or Ag Colloid as Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Substrate.. Journal Of Physical Chemistry Letters 11, 1022-1029, (2020).

591. Jingwei Weng, Maohua Yang, Wenning Wang, Xin Xu and Zhongqun Tian. Revealing Thermodynamics and Kinetics of Lipid Self-Assembly by Markov State Model Analysis.. Journal Of the American Chemical Society 142, 21344-21352, (2020).

590. Bao-Ying Wen, Jia-Sheng Lin, Yue-Jiao Zhang, Petar M. Radjenovic, Xia-Guang Zhang, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Probing Electric Field Distributions in the Double Layer of a Single-Crystal Electrode with Angstrom Spatial Resolution using Raman Spectroscopy.. Journal Of the American Chemical Society 142, 11698-11702, (2020).

589. Jie Wei, Si-Na Qin, Jing-Li Liu, Xiang-Yu Ruan, Zhiqiang Guan, Hao Yan, Di-Ye Wei, Hua Zhang, Jun Cheng, Hongxing Xu, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. In Situ Raman Monitoring and Manipulating of Interfacial Hydrogen Spillover by Precise Fabrication of Au/TiO2/Pt Sandwich Structures.. Angewandte Chemie-International Edition 59, 10343-10347, (2020).

588. Xin-chang Wang, Wen-long Jiang, Cheng-da Huang, Hui-jun Sun, Xiao-yu Cao, Zhong-qun Tian and Zhong Chen. Parahydrogen-Induced Hyperpolarized Nuclear Magnetic Resonance: from Basic Principle to Applications.. Spectroscopy And Spectral Analysis 40, 665-673, (2020).

587. Chen Wang, Xing Chen, Tian-Ming Chen, Jie Wei, S. N. Qin, Ju-Fang Zheng, Hua Zhang, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. In-situ SHINERS Study of the Size and Composition Effect of Pt-based Nanocatalysts in Catalytic Hydrogenation.. Chemcatchem 12, 75-79, (2020).

586. Weixin Sun, Jia Liu, Jiazheng Wang, Yimiao Zhang, Lei Jin, Jianzhang Zhou, Fangzu Yang, Deyin Wu and Zhongqun Tian. Preparation of Platinum-modified Uniform Gold Nanopillar Electrodes and Photoelectrocatalytic Oxidation of Methanol.. Chemical Journal Of Chinese Universities-Chinese 41, 2788-2795, (2020).

585. Min Su, Jin-Chao Dong, Jia-Bo Le, Yu Zhao, Wei-Min Yang, Zhi-Lin Yang, Gary Attard, Guo-Kun Liu, Jun Cheng, Yi-Min Wei, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. In Situ Raman Study of CO Electrooxidation on Pt(hkl) Single-Crystal Surfaces in Acidic Solution.. Angewandte Chemie-International Edition 59, 23554-23558, (2020).

584. Shokirbek A. Shermukhamedov, Renat R. Nazmutdinov, Tamara T. Zinkicheva, Michael D. Bronshtein, Jingdong Zhang, Bingwei Mao, Zhongqun Tian, Jiawei Yan, De-Yin Wu and Jens Ulstrup.. Electronic Spillover from a Metallic Nanoparticle: Can Simple Electrochemical Electron Transfer Processes Be Catalyzed by Electronic Coupling of a Molecular Scale Gold Nanoparticle Simultaneously to the Redox Molecule and the Electrode? Journal Of the American Chemical Society 142, 10646-10658, (2020).

583. Hang Qu, Zheyu Huang, Xue Dong, Xinchang Wang, Xiao Tang, Zhihao Li, Wenbin Gao, Haoliang Liu, Ruishan Huang, Zujin Zhao, Hui Zhang, Liulin Yang, Zhongqun Tian and Xiaoyu Cao. Truncated Face-Rotating Polyhedra Constructed from Pentagonal Pentaphenylpyrrole through Graph Theory.. Journal Of the American Chemical Society 142, 16223-16228, (2020).

582. Cheng Pan, Hongju Chen, Qin Lin, Siheng Luo, Jialei Gu, Shaoqing Ye, Yongming Zeng, Bin Ren, Zhongqun Tian, Wendong Xue and Guokun Liu. Evaluation of the SERS-based strategy in fast and on-site food safety inspection: Qualitative and quantitative analysis of trace unexpected herbicide in complicated herbicide matrix.. Journal Of Raman Spectroscopy 51, 2562-2567, (2020).

581. Yi-Tao Long and Zhong-Qun Tian. Editorial Overview: Performing Electrochemistry at the Nanoscale.. Current Opinion In Electrochemistry 22, A3-A6, (2020).

580. Zexi Liu, Jing Ai, Prashant Kumar, Enming You, Xiong Zhou, Xi Liu, Zhongqun Tian, Petr Bou, Yingying Duan, Lu Han, Nicholas A. Kotov, Songyuan Ding and Shunai Che. Enantiomeric Discrimination by Surface-Enhanced Raman Scattering-Chiral Anisotropy of Chiral Nanostructured Gold Films.. Angewandte Chemie-International Edition 59, 15226-15231, (2020).

579. Xiao-Qing Liu, Fei-Fei Meng, Xing Chen, Yu-Hang Li, Hao Yang, Feng Peng, Xi-Hong Lu, Ye-Xiang Tong, Zhong-Qun Tian, Jian-Feng Li and Ping-Ping Fang. Enhancing Catalytic Activity and Selectivity by Plasmon-Induced Hot Carriers.. Iscience 23, (2020).

578. Xuan Liu, Matthew M. Sartin, Yunhua Liu, Zhong-Qun Tian and Dongping Zhan. Optimizing the interfacial electron transfer capability of single layer graphene by thermal annealing.. Chemical Communications 56, 253-256, (2020).

577. Jia Liu, Zhuan-Yun Cai, Wei-Xin Sun, Jia-Zheng Wang, Xiao-Ru Shen, Chao Zhan, Rajkumar Devasenathipathy, Jian-Zhang Zhou, De-Yin Wu, Bing-Wei Mao and Zhong-Qun Tian. Plasmonic Hot Electron-Mediated Hydrodehalogenation Kinetics on Nanostructured Ag Electrodes.. Journal Of the American Chemical Society 142, 17489-17498, (2020).

576. Mei Li, Peng Yuan, Qing-Qi Chen, Long-Hui Lin, Petar M. Radjenovic, Yong-Lin He, Jing-Yu Wang, Fan-Li Zhang, Shi-Yi Luo, Nan-Feng Zheng, San-Jun Zhang, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Luminescence of Metallic Nanoclusters.. Analytical Chemistry 92, 7146-7153, (2020).

575. Chao-Yu Li, Yang Yu, Chen Wang, Yirui Zhang, Shi-Yao Zheng, Jian-Feng Li, Filippo Maglia, Roland Jung, Zhong-Qun Tian and Yang Shao-Horn. Surface Changes of LiNixMnyCo1-x-yO2 in Li-Ion Batteries Using in Situ Surface-Enhanced Raman Spectroscopy.. Journal Of Physical Chemistry C 124, 4024-4031, (2020).

574. Chao-Yu Li, Sai Duan, Jun Yi, Chen Wang, Petar M. Radjenovic, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Real-time detection of single-molecule reaction by plasmon-enhanced spectroscopy.. Science Advances 6, (2020).

573. Chao-Yu Li, Sai Duan, Bao-Ying Wen, Song-Bo Li, Murugavel Kathiresan, Li-Qiang Xie, Shu Chen, Jason R. Anema, Bing-Wei Mao, Yi Luo, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Observation of inhomogeneous plasmonic field distribution in a nanocavity.. Nature Nanotechnology 15, 922-+, (2020).

572. Ce Li, Dong Zhang, Zhiqiang Tian, Shaoyi Du and Yanyun Qu. Few-shot learning with deformable convolution for multiscale lesion detection in mammography.. Medical Physics 47, 2970-2985, (2020).

571. Judith Langer, Dorleta Jimenez de Aberasturi, Javier Aizpurua, Ramon A. Alvarez-Puebla, Baptiste Auguie, Jeremy J. Baumberg, Guillermo C. Bazan, Steven E. J. Bell, Anja Boisen, Alexandre G. Brolo, Jaebum Choo, Dana Cialla-May, Volker Deckert, Laura Fabris, Karen Faulds, F. Javier Garcia de Abajo, Royston Goodacre, Duncan Graham, Amanda J. Haes, Christy L. Haynes, Christian Huck, Tamitake Itoh, Mikael Ka, Janina Kneipp, Nicholas A. Kotov, Hua Kuang, Eric C. Le Ru, Hiang Kwee Lee, Jian-Feng Li, Xing Yi Ling, Stefan A. Maier, Thomas Mayerhofer, Martin Moskovits, Kei Murakoshi, Jwa-Min Nam, Shuming Nie, Yukihiro Ozaki, Isabel Pastoriza-Santos, Jorge Perez-Juste, Juergen Popp, Annemarie Pucci, Stephanie Reich, Bin Ren, George C. Schatz, Timur Shegai, Sebastian Schlucker, Li-Lin Tay, K. George Thomas, Zhong-Qun Tian, Richard P. Van Duyne, Tuan Vo-Dinh, Yue Wang, Katherine A. Willets, Clauanlai Xu, Hongxin Xu, Yikai Xu, Yuko S. Yamamoto, Bing Zhao and Luis M. Liz-Marzan. Present and Future of Surface-Enhanced Raman Scattering.. Acs Nano 14, 28-117, (2020).

570. Lei Jin, Jia-Qiang Yang, Fang-Zu Yang, Dongping Zhan, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Novel and Green Chemical Compound of HAu(Cys)2: Toward a Simple and Sustainable Electrolyte Recipe for Cyanide-Free Gold Electrodeposition.. Acs Sustainable Chemistry & Engineering 8, 14274-14279, (2020).

569. Lei Jin, Jia-Qiang Yang, Fang-Zu Yang, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Electrochemistry and Coordination Behaviors of Hypoxanthine-Au (III) Ion in the Cyanide-Free Gold Electrodeposition.. Journal Of the Electrochemical Society 167, (2020).

568. Yi-Fan Huang, Wei Wang, Hong-Yu Guo, Chao Zhan, Sai Duan, Dongping Zhan, De-Yin Wu, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Microphotoelectrochemical Surface-Enhanced Raman Spectroscopy: Toward Bridging Hot-Electron Transfer with a Molecular Reaction.. Journal Of the American Chemical Society 142, 8483-8489, (2020).

567. Ren Hu, Cheng Zong, Long-xiang Lin, Ting Wei, Qian Cheng, Yan-xia Jiang, Chang-jian Lin, Bin Ren and Zhong-qun Tian. Facile Chemical Analysis of Live Cell Activities by Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy in the Transmission Mode.. Vibrational Spectroscopy 109, (2020).

566. Yuhan He, He Ren, En-Ming You, Petar M. Radjenovic, Shi-Gang Sun, Zhong-Qun Tian, Jian-Feng Li and Zhaohui Wang. Polarization- and Wavelength-Dependent Shell-Isolated-Nanoparticle-Enhanced Sum-Frequency Generation with High Sensitivity.. Physical Review Letters 125, (2020).

565. Chao He, Xiao-Bin Zhong, Xiao-Xiao Wang, Jia-Hui Chen, Fan Gao, Qing-Chi Xu, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Facile synthesis of Ag/ZnMn2O4 hybrids as improved anode materials for lithium-ion batteries.. Ionics 26, 75-83, (2020).

564. Lianhuan Han, Matthew M. Sartin, Zhong-Qun Tian, Dongping Zhan and Zhao-Wu Tian. Electrochemical nanomachining.. Current Opinion In Electrochemistry 22, 80-86, (2020).

563. Lianhuan Han, Zhenjiang Hu, Matthew M. Sartin, Xiaole Wang, Xuesen Zhao, Yongzhi Cao, Yongda Yan, Dongping Zhan and Zhong-Qun Tian. Direct Nanomachining on Semiconductor Wafer By Scanning Electrochemical Microscopy.. Angewandte Chemie-International Edition 59, 21129-21134, (2020).

562. Feixue Gao, Yongjun Chen, Dongsheng Liu, Minghua Liu, Zhongqun Tian and Xi Zhang. Review of Major Research Plan on "Controlled Self-assembly Systems and Functionalization".. Acta Physico-Chimica Sinica 36, (2020).

561. Yuan Fang, Jin-Chao Dong, Song-Yuan Ding, Jun Cheng, Juan Miguel Feliu, Jian-Feng Li and Zhong-Qun Tian. Toward a quantitative theoretical method for infrared and Raman spectroscopic studies on single-crystal electrode/liquid interfaces.. Chemical Science 11, 1425-1430, (2020).

560. Yuan Fang, Song-Yuan Ding, Meng Zhang, Stephan N. Steinmann, Ren Hu, Bing-Wei Mao, Juan M. Feliu and Zhong-Qun Tian. Revisiting the Atomistic Structures at the Interface of Au(111) Electrode-Sulfuric Acid Solution.. Journal Of the American Chemical Society 142, 9439-9446, (2020).

559. Lili Fan, Yanmei Zhang, Ren Hu, Changjian Lin, Wei Shi and Zhongqun Tian. Strontium substituted octacalcium phosphate coatings by electrochemical deposition and their dose-dependent bioactivities.. Materials Letters 272, (2020).

558. Jin-Chao Dong, Min Su, Valentin Briega-Martos, Lang Li, Jia-Bo Le, Petar Radjenovic, Xiao-Shun Zhou, Juan Miguel Feliu, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Direct In Situ Raman Spectroscopic Evidence of Oxygen Reduction Reaction Intermediates at High-Index Pt(hkl) Surfaces.. Journal Of the American Chemical Society 142, 715-719, (2020).

557. Xiaoju Cui, Pengju Ren, Chao Ma, Jia Zhao, Ruixue Chen, Shiming Chen, N. Pethan Rajan, Haobo Li, Liang Yu, Zhongqun Tian and Dehui Deng. Robust Interface Ru Centers for High-Performance Acidic Oxygen Evolution.. Advanced Materials 32, (2020).

556. Xing Chen, Miao-Miao Liang, Juan Xu, Han-Lei Sun, Chen Wang, Jie Wei, Hua Zhang, Wei-Min Yang, Zhi-Lin Yang, Jian-Jun Sun, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Unveiling the size effect of Pt-on-Au nanostructures on CO and methanol electrooxidation by in situ electrochemical SERS.. Nanoscale 12, 5341-5346, (2020).

555. Ruixue Chen, Hai-Yan Su, Deyu Liu, Rui Huang, Xianguang Meng, Xiaoju Cui, Zhong-Qun Tian, Dong H. Zhang and Dehui Deng. Highly Selective Production of Ethylene by the Electroreduction of Carbon Monoxide.. Angewandte Chemie-International Edition 59, 154-160, (2020).

554. Junze Chen, Guigao Liu, Yue-zhou Zhu, Min Su, Pengfei Yin, Xue-jun Wu, Qipeng Lu, Chaoliang Tan, Meiting Zhao, Zhengqing Liu, Weimin Yang, Hai Li, Gwang-Hyeon Nam, Liping Zhang, Zhenhua Chen, Xiao Huang, Petar M. Radjenovic, Wei Huang, Zhong-qun Tian, Jian-feng Li and Hua Zhang. Ag@MoS2 Core-Shell Heterostructure as SERS Platform to Reveal the Hydrogen Evolution Active Sites of Single-Layer MoS2.. Journal Of the American Chemical Society 142, 7161-7167, (2020).

553. Duhong Chen, Zhen Lin, Matthew M. Sartin, Teng-Xiang Huang, Jia Liu, Qiugen Zhang, Lianhuan Han, Jian-Feng Li, Zhong-Qun Tian and Dongping Zhan. Photosynergetic Electrochemical Synthesis of Graphene Oxide.. Journal Of the American Chemical Society 142, 6516-6520, (2020).

2019

552. Yisong Zou, Yulong Zhang, Zezhong Xie, Shiyi Luo, Yongming Zeng, Qizhen Chen, Guokun Liu and Zhongqun Tian. Improved sensitivity and reproducibility in electrochemical detection of trace mercury (II) by bromide ion & electrochemical oxidation.. Talanta 203, 186-193, (2019).

551. Yang Zhao, Xijun Wang, Shize Yang, Elisabeth Kuttner, Aidan A. Taylor, Reza Salemmilani, Xin Liu, Martin Moskovits, Binghui Wu, Ahmad Dehestani, Jian-Feng Li, Matthew F. Chisholm, Zhong-Qun Tian, Feng-Ru Fan, Jun Jiang and Galen D. Stucky. Protecting the Nanoscale Properties of Ag Nanowires with a Solution-Grown SnO2 Monolayer as Corrosion Inhibitor.. Journal Of the American Chemical Society 141, 13977-13986, (2019).

550. Yue-Jiao Zhang, Shu Chen, Petar Radjenovic, Nataraju Bodappa, Hua Zhang, Zhi-Lin Yang, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Probing the Location of 3D Hot Spots in Gold Nanoparticle Films Using Surface-Enhanced Raman Spectroscopy.. Analytical Chemistry 91, 5316-5322, (2019).

549. Xia-Guang Zhang, Yuxiu Liu, Chao Zhan, Xi Jin, Qijin Chi, De-Yin Wu, Yi Zhao and Zhong-Qun Tian. Reaction Selectivity for Plasmon-Driven Carbon Dioxide Reduction on Silver Clusters: A Theoretical Prediction.. Journal Of Physical Chemistry C 123, 11101-11108, (2019).

548. Shushan Zhang, Jianzhang Zhou, Deyin Wu and Zhongqun Tian. Application of Ag Nanoparticle-Modified Fiber Probe for Plasmonic Catalysis Reaction.. Acta Physico-Chimica Sinica 35, 307-316, (2019).

547. Jie Zhang, Jiayao Guo, Duan Chen, Matthew M. Sartin, Lin Zhang, Zhong-Qun Tian and Dongping Zhan. Interfacial Reactions and Mass Transport in the Processes of Electrochemical Nanoimprint Lithography.. Journal Of Physical Chemistry C 123, 27073-27079, (2019).

546. Honglu Zhang, Yu Wang, Huan Zhang, Xiaoguo Liu, Antony Lee, Qiuling Huang, Fei Wang, Jie Chao, Huajie Liu, Jiang Li, Jiye Shi, Xiaolei Zuo, Lihua Wang, Lianhui Wang, Xiaoyu Cao, Carlos Bustamante, Zhongqun Tian and Chunhai Fan. Programming chain-growth copolymerization of DNA hairpin tiles for in-vitro hierarchical supramolecular organization.. Nature Communications 10, (2019).

545. Fan-Li Zhang, Jun Yi, Wei Peng, Petar M. Radjenovic, Hua Zhang, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Elucidating Molecule-Plasmon Interactions in Nanocavities with 2 nm Spatial Resolution and at the Single-Molecule Level.. Angewandte Chemie-International Edition 58, 12133-12137, (2019).

544. Chao Zhan, Zi-Yuan Wang, Xia-Guang Zhang, Xue-Jiao Chen, Yi-Fan Huang, Shu Hu, Jian-Feng Li, De Yin Wu, Martin Moskovits and Zhong-Qun Tian. Interfacial Construction of Plasmonic Nanostructures for the Utilization of the Plasmon-Excited Electrons and Holes.. Journal Of the American Chemical Society 141, 8053-8057, (2019).

543. Chao Zhan, Gan Wang, Xia-Guang Zhang, Zhi-Hao Li, Jun-Ying Wei, Yu Si, Yang Yang, Wenjing Hong and Zhong-Qun Tian. Single-Molecule Measurement of Adsorption Free Energy at the Solid-Liquid Interface.. Angewandte Chemie-International Edition 58, 14534-14538, (2019).

542. Chao Zhan, Bo-Wen Liu, Yi-Fan Huang, Shu Hu, Bin Ren, Martin Moskovits and Zhong-Qun Tian. Disentangling charge carrier from photothermal effects in plasmonic metal nanostructures.. Nature Communications 10, (2019).

541. Chao Zhan, Xue-Jiao Chen, Yi-Fan Huang, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Plasmon-Mediated Chemical Reactions on Nanostructures Unveiled by Surface-Enhanced Raman Spectroscopy.. Accounts Of Chemical Research 52, 2784-2792, (2019).

540. Zhibin Yin, Xiaoling Cheng, Rong Liu, Xiaoping Li, Le Hang, Wei Hang, Jingyi Xu, Xiaomei Yan, Jianfeng Li and Zhongqun Tian. Chemical and Topographical Single-Cell Imaging by Near-Field Desorption Mass Spectrometry.. Angewandte Chemie-International Edition 58, 4541-4546, (2019).

539. Zhen-Wei Yang, Ling-Yan Meng, Jia-Sheng Lin, Wei-Min Yang, Petar Radjenovic, Shao-Xin Shen, Qing-Chi Xu, Zhi-Lin Yang, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. 3D Hotspots Platform for Plasmon Enhanced Raman and Second Harmonic Generation Spectroscopies and Quantitative Analysis.. Advanced Optical Materials 7, (2019).

538. Siwan Xiang, Zeyang Zhang, Zhi Wu, Lan Sun, Petar Radjenovic, He Ren, Changjian Lin, Zhongqun Tian and Jianfeng Li. 3D Heterostructured Ti-Based Bi2MoO6/Pd/TiO2 Photocatalysts for High-Efficiency Solar Light Driven Photoelectrocatalytic Hydrogen Generation.. Acs Applied Energy Materials 2, 558-568, (2019).

537. Jie Wei, Yu-Jin Zhang, Si-Na Qin, Wei-Min Yang, Hua Zhang, Zhi-Lin Yang, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Understanding the strain effect of Au@Pd nanocatalysts by in situ surface-enhanced Raman spectroscopy.. Chemical Communications 55, 8824-8827, (2019).

536. Yao-Hui Wang, Jie Wei, Petar Radjenovic, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. In Situ Analysis of Surface Catalytic Reactions Using Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy.. Analytical Chemistry 91, 1675-1685, (2019).

535. Ya-Hao Wang, Jia-Bo Le, Wei-Qiong Li, Jie Wei, Petar M. Radjenovic, Hua Zhang, Xiao-Shun Zhou, Jun Cheng, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. In situ Spectroscopic Insight into the Origin of the Enhanced Performance of Bimetallic Nanocatalysts towards the Oxygen Reduction Reaction (ORR).. Angewandte Chemie-International Edition 58, 16062-16066, (2019).

534. Yu Wang, Yibin Sun, Peichen Shi, Matthew M. Sartin, Xujing Lin, Pei Zhang, Hongxun Fang, Pixian Peng, Zhongqun Tian and Xiaoyu Cao. Chaperone-like chiral cages for catalyzing enantioselective supramolecular polymerization.. Chemical Science 10, 8076-8082, (2019).

533. Xin Wang, Guokun Liu, Mengxi Xu, Bin Ren and Zhongqun Tian. Development of Weak Signal Recognition and an Extraction Algorithm for Raman Imaging.. Analytical Chemistry 91, 12909-12916, (2019).

532. Xin Wang, Jian He, Xian-guang Fang, Qi-zhen Chen, Yong-ming Zeng, Fu-long Lai, Hong-ju Chen and Zhong-qun Tian. Rapid Detection of Patent Blue V Based on Surface Enhanced Raman Spectroscopy.. Spectroscopy And Spectral Analysis 39, 3205-3209, (2019).

531. Rui Wang, Xiao-Ru Shen, Meng Zhang, Rajkumar Devasenathipathy, Ran Pang, De-Yin Wu, Jingdong Zhang, Jens Ulstrup and Zhong-Qun Tian. Adsorption, Chemical Enhancement, and Low-Lying Excited States of p-Methylbenzenethiol on Silver and Gold Nanoparticle Surfaces: A Surface Enhanced Raman Spectroscopy and Density Functional Theory Study.. Journal Of Physical Chemistry C 123, 23026-23036, (2019).

530. Xiao-Ru Shen, Hong Zheng, Ran Pang, Guo-Kun Liu, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Experimental and Theoretical Study of Surface-Enhanced Raman Spectra of Sulfadiazine Adsorbed on Nanoscale Gold Colloids.. Journal Of Physical Chemistry A 123, 9199-9208, (2019).

529. Jianglong Lu, Zhuanyun Cai, Yisong Zou, Deyin Wu, Aihua Wang, Jing Chang, Fangling Wang, Zhongqun Tian and Guokun Liu. Silver Nanoparticle-Based Surface-Enhanced Raman Spectroscopy for the Rapid and Selective Detection of Trace Tropane Alkaloids in Food.. Acs Applied Nano Materials 2, 6592-6601, (2019).

528. Yao-Yin Lou, Wenyan He, Enrico Verlato, Marco Musiani, Didier Floner, Florence Fourcade, Abdeltif Amrane, Chaoyu Li, Zhong-Qun Tian, Odile Merdrignac-Conanec, Nathalie Coulon and Florence Geneste. Ni-coated graphite felt modified with Ag nanoparticles: A new electrode material for electro-reductive dechlorination.. Journal Of Electroanalytical Chemistry 849, (2019).

527. Junyang Liu, Xiaotao Zhao, Jueting Zheng, Xiaoyan Huang, Yongxiang Tang, Fei Wang, Ruihao Li, Jiuchan Pi, Cancan Huang, Lin Wang, Yang Yang, Jia Shi, Bing-Wei Mao, Zhong-Qun Tian, Martin R. Bryce and Wenjing Hong. Transition from Tunneling Leakage Current to Molecular Tunneling in Single-Molecule Junctions.. Chem 5, 390-401, (2019).

526.  79 Jia Liu, Wei-Xin Sun, Meng Zhang, Jian-Zhang Zhou, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian.. Potential dependent plasmonic catalyzed cleavage of the C-Br bond of 8-bromoadenine on silver electrodes of nanostructures. Abstracts Of Papers Of the American Chemical Society 258,

525. Cheng Liu, Lei Jin, Fang-Zu Yang and Zhong-Qun Tian. Phase transformation sequence of amorphous ferrochrome alloy electrodeposit.. Journal Of Alloys And Compounds 780, 743-748, (2019).

524. Ying Lin, Yue-Jiao Zhang, Wei-Min Yang, Jin-Chao Dong, Feng-Ru Fan, Yang Zhao, Hua Zhang, Nataraju Bodappa, Xiang-Dong Tian, Zhi-Lin Yang, Galen D. Stucky, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Size and dimension dependent surface-enhanced Raman scattering properties of well-defined Ag nanocubes.. Applied Materials Today 14, 224-232, (2019).

523. Xiu-Mei Lin, Jia-Hui Chen, Jing-Jing Fan, Yuan Ma, Petar Radjenovic, Qing-Chi Xu, Ling Huang, Stefano Passerini, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Synthesis and Operando Sodiation Mechanistic Study of Nitrogen-Doped Porous Carbon Coated Bimetallic Sulfide Hollow Nanocubes as Advanced Sodium Ion Battery Anode.. Advanced Energy Materials 9, (2019).

522. Li Lin, Jincan Zhang, Haisheng Su, Jiayu Li, Luzhao Sun, Zihao Wang, Fan Xu, Chang Liu, Sergei Lopatin, Yihan Zhu, Kaicheng Jia, Shulin Chen, Dingran Rui, Jingyu Sun, Ruiwen Xue, Peng Gao, Ning Kang, Yu Han, H. Q. Xu, Yang Cao, K. S. Novoselov, Zhongqun Tian, Bin Ren, Hailin Peng and Zhongfan Liu. Towards super-clean graphene.. Nature Communications 10, (2019).

521. Mei Li, Jing-Yu Wang, Qing-Qi Chen, Long-Hui Lin, Petar Radjenovic, Hua Zhang, Shi-Yi Luo, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Background-Free Quantitative Surface Enhanced Raman Spectroscopy Analysis Using Core Shell Nanoparticles with an Inherent Internal Standard.. Analytical Chemistry 91, 15025-15031, (2019).

520. Chao-Yu Li, Jia-Bo Le, Yao-Hui Wang, Shu Chen, Zhi-Lin Yang, Jian-Feng Li, Jun Cheng and Zhong-Qun Tian. In situ probing electrified interfacial water structures at atomically flat surfaces.. Nature Materials 18, 697-+, (2019).

519. Lei Jin, Cheng Liu, Fang-Zu Yang, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Coordination behavior of theophylline with Au(III) and electrochemical reduction of the complex.. Electrochimica Acta 304, 168-174, (2019).

518. Xiaoyan Huang, Chun Tang, Jieqiong Li, Li-Chuan Chen, Jueting Zheng, Pei Zhang, Jiabo Le, Ruihao Li, Xiaohui Li, Junyang Liu, Yang Yang, Jia Shi, Zhaobin Chen, Mindong Bai, Hao-Li Zhang, Haiping Xia, Jun Cheng, Zhong-Qun Tian and Wenjing Hong. Electric field-induced selective catalysis of single-molecule reaction.. Science Advances 5, (2019).

517. Chengxin Guo, Lin Zhang, MatthewM Sartin, Lianhuan Han, Zhao-Wu Tian, Zhong-Qun Tian and Dongping Zhan. Photoelectric effect accelerated electrochemical corrosion and nanoimprint processes on gallium arsenide wafers.. Chemical Science 10, 5893-5897, (2019).

516. Hongxun Fang, Yibin Sun, Xinchang Wang, Manvendra Sharma, Zhong Chen, Xiaoyu Cao, Marcel Utz and Zhongqun Tian. Probing the kinetics in supramolecular chemistry and molecular assembly by microfluidic-NMR spectroscopy (vol 61, pg 1460, 2018).. Science China-Chemistry 62, 1082-1082, (2019).

515. Jin-Chao Dong, Xia-Guang Zhang, Valentin Briega-Martos, Xi Jin, Ji Yang, Shu Chen, Zhi-Lin Yang, De-Yin Wu, Juan Miguel Feliu, Christopher T. Williams, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. In situ Raman spectroscopic evidence for oxygen reduction reaction intermediates at platinum single-crystal surfaces.. Nature Energy 4, 60-67, (2019).

514. Xiaoju Cui, Hai-Yan Su, Ruixue Chen, Liang Yu, Jinchao Dong, Chao Ma, Suheng Wang, Jianfeng Li, Fan Yang, Jianping Xiao, Mengtao Zhang, Ding Ma, Dehui Deng, Dong H. Zhang, Zhongqun Tian and Xinhe Bao. Room-temperature electrochemical water-gas shift reaction for high purity hydrogen production.. Nature Communications 10, (2019).

513. Xue-Jiao Chen, Song Yu, Jia-Li Chen, Ana Isabel Perez-Jimenez, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Potential-Dependent Coadsorption of Pyridine Molecule and alpha-Pyridyl Radical at the Pt Electrode/Electrolyte Interface.. Journal Of Physical Chemistry C 123, 21478-21486, (2019).

512. Tian-Ming Chen, Ge-Yang Xu, He Ren, Hua Zhang, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Synthesis of Au@TiO2 core-shell nanoparticles with tunable structures for plasmon-enhanced photocatalysis.. Nanoscale Advances 1, 4522-4528, (2019).

511. Liang Chen, Yan-Yan Tan, Zhi-Xin Chen, Tan Wang, Shu Hu, Zi-Ang Nan, Li-Qiang Xie, Yong Hui, Jing-Xin Huang, Chao Zhan, Su-Heng Wang, Jian-Zhang Zhou, Jia-Wei Yan, Bing-Wei Mao and Zhong-Qun Tian. Toward Long-Term Stability: Single-Crystal Alloys of Cesium-Containing Mixed Cation and Mixed Halide Perovskite.. Journal Of the American Chemical Society 141, 1665-1671, (2019).

510. Duhong Chen, Fei Wang, Yijuan Li, Wei-Wei Wang, Teng-Xiang Huang, Jian-Feng Li, Kostya S. Novoselov, Zhong-Qun Tian and Dongping Zhan. Programmed electrochemical exfoliation of graphite to high quality graphene.. Chemical Communications 55, 3379-3382, (2019).

509. Nataraju Bodappa, Min Su, Yu Zhao, Jia-Bo Le, Wei-Min Yang, Petar Radjenovic, Jin-Chao Dong, Jun Cheng, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Early Stages of Electrochemical Oxidation of Cu(111) and Polycrystalline Cu Surfaces Revealed by in Situ Raman Spectroscopy.. Journal Of the American Chemical Society 141, 12192-12196, (2019).

508. Nataraju Bodappa, He Ren, Jin-Chao Dong, De-Yin Wu, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Solvent-Limited Ion-Coupled Electron Transfer and Monolayer Thiol Stability in Au-144 Cluster Films.. Chemelectrochem 6, 101-105, (2019).

2018

507. Xiaobin Zhong, Xiaoxiao Wang, Huiyuan Wang, Zhizheng Yang, Yuxiong Jiang, Jianfeng Li and Zhongqun Tian. Ultrahigh-performance mesoporous ZnMn2O4 microspheres as anode materials for lithium-ion batteries and their in situ Raman investigation.. Nano Research 11, 3814-3823, (2018).

506. Jueting Zheng, Junyang Liu, Yijing Zhuo, Ruihao Li, Xi Jin, Yang Yang, Zhao-Bin Chen, Jia Shi, Zongyuan Xiao, Wenjing Hong and Zhong-qun Tian. Electrical and SERS detection of disulfide-mediated dimerization in single-molecule benzene-1,4-dithiol junctions.. Chemical Science 9, 5033-5038, (2018).

505. Zheng Zhang, Jianping Xiao, Xue-Jiao Chen, Song Yu, Liang Yu, Rui Si, Yong Wang, Suheng Wang, Xianguang Meng, Ye Wang, Zhong-Qun Tian and Dehui Deng. Reaction Mechanisms of Well-Defined Metal-N4 Sites in Electrocatalytic CO2 Reduction.. Angewandte Chemie-International Edition 57, 16339-16342, (2018).

504. Xia-Guang Zhang, Xi Jin, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Selective Electrocatalytic Mechanism of CO2 Reduction Reaction to CO on Silver Electrodes: A Unique Reaction Intermediate.. Journal Of Physical Chemistry C 122, 25447-25455, (2018).

503. Pei Zhang, Xinchang Wang, Wei Xuan, Pixian Peng, Zhihao Li, Ruqiang Lu, Shuang Wu, Zhongqun Tian and Xiaoyu Cao. Chiral separation and characterization of triazatruxene-based face-rotating polyhedra: the role of non-covalent facial interactions.. Chemical Communications 54, 4685-4688, (2018).

502. Chao Zhan, Xue-Jiao Chen, Jun Yi, Jian-Feng Li, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. From plasmon-enhanced molecular spectroscopy to plasmon-mediated chemical reactions.. Nature Reviews Chemistry 2, 216-230, (2018).

501. Shi-Qiang Xu, Bao-Ying Wen, Li-Na Zhang, Hua Zhang, Yang Gao, Bodappa Nataraju, Li-Ping Xu, Xin Wang, Jian-Feng Li and Zhong-Qun Tian. Evaluation of cigarette flavoring quality via surface-enhanced Raman spectroscopy.. Chemical Communications 54, 10882-10885, (2018).

500. Juan Xu, Yue-Jiao Zhang, Hao Yin, Han-Liang Zhong, Min Su, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman and Fluorescence Spectroscopies: Synthesis and Applications.. Advanced Optical Materials 6, (2018).

499. Juan Xu, Wei-Min Yang, Shi-Jie Huang, Hao Yin, Hua Zhang, Petar Radjenovic, Zhi-Lin Yang, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. CdS core-Au plasmonic satellites nanostructure enhanced photocatalytic hydrogen evolution reaction.. Nano Energy 49, 363-371, (2018).

498. Shunji Xie, Shengqi Lin, Qinghong Zhang, Zhongqun Tian and Ye Wang. Selective electrocatalytic conversion of methane to fuels and chemicals.. Journal Of Energy Chemistry 27, 1629-1636, (2018).

497. Ya-Hao Wang, Miao-Miao Liang, Yue-Jiao Zhang, Shu Chen, Petar Radjenovic, Hua Zhang, Zhi-Lin Yang, Xiao-Shun Zhou, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Probing Interfacial Electronic and Catalytic Properties on Well-Defined Surfaces by Using InSitu Raman Spectroscopy.. Angewandte Chemie-International Edition 57, 11257-11261, (2018).

496. Yu Wang, Hongxun Fang, Ionut Tranca, Hang Qu, Xinchang Wang, Albert J. Markvoort, Zhongqun Tian and Xiaoyu Cao. Elucidation of the origin of chiral amplification in discrete molecular polyhedra.. Nature Communications 9, (2018).

495. Xinchang Wang, Pixian Peng, Wei Xuan, Yu Wang, Yongbin Zhuang, Zhongqun Tian and Xiaoyu Cao. Narcissistic chiral self-sorting of molecular face-rotating polyhedra.. Organic & Biomolecular Chemistry 16, 34-37, (2018).

494. Mengmeng Sun, Jinchao Dong, Yang Lv, Siqin Zhao, Caixia Meng, Yujiang Song, Guoxiong Wang, Jianfeng Li, Qiang Fu, Zhongqun Tian and Xinhe Bao. Pt@h-BN core-shell fuel cell electrocatalysts with electrocatalysis confined under outer shells.. Nano Research 11, 3490-3498, (2018).

493. Hang Qu, Yu Wang, Zhihao Li, Xinchang Wang, Hongxun Fang, Zhongqun Tian and Xiao-Yu Cao. Molecular face-rotating cube with emergent chiral and fluorescence properties.. Abstracts Of Papers Of the American Chemical Society 255, (2018).

492. Hang Qu, Xiao Tang, Xinchang Wang, Zhihao Li, Zheyu Huang, Hui Zhang, Zhongqun Tian and Xiaoyu Cao. Chiral molecular face-rotating sandwich structures constructed through restricting the phenyl flipping of tetraphenylethylene.. Chemical Science 9, 8814-8818, (2018).

491. Rajapandiyan Panneerselvam, Guo-Kun Liu, Yao-Hui Wang, Jun-Yang Liu, Song-Yuan Ding, Jian-Feng Li, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Surface-enhanced Raman spectroscopy: bottlenecks and future directions.. Chemical Communications 54, 10-25, (2018).

490. Zi-Ang Nan, Yu Wang, Zhi-Xin Chen, Shang-Fu Yuan, Zhong-Qun Tian and Quan-Ming Wang. Catalyzed assembly of hollow silver-sulfide cluster through self-releasable anion template.. Communications Chemistry 1, (2018).

489. Meng Meng, Fan-Li Zhang, Jun Yi, Long-Hui Lin, Cui-Ling Zhang, Nataraju Bodappa, Chao-Yu Li, San-Jun Zhang, Ricardo F. Aroca, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Phosphorescence.. Analytical Chemistry 90, 10837-10842, (2018).

488. Wei Lu, Yu Gu, Xiao-Yan Hu, Shuai Tang, Xue Li, De-Yin Wu, Jia-Wei Yan, Bing-Wei Mao and Zhong-Qun Tian. An in-situ Raman spectroscopic study on the cathodic process of EMITFSI ionic liquid on Ag electrodes.. Journal Of Electroanalytical Chemistry 819, 435-441, (2018).

487. Chao-Yu Li, Jin-Hong Gao, Jun Yi, Xia-Guang Zhang, Xiao-Dan Cao, Meng Meng, Chen Wang, Ya-Ping Huang, San-Jun Zhang, De-Yin Wu, Chuan-Liu Wu, Jian-Hua Xu, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Plasmon-Enhanced Ultrasensitive Surface Analysis Using Ag Nanoantenna.. Analytical Chemistry 90, 2018-2022, (2018).

486. Ya-Ping Huang, Sheng-Chao Huang, Xiang-Jie Wang, Nataraju Bodappa, Chao-Yu Li, Hao Yin, Hai-Sheng Su, Meng Meng, Hua Zhang, Bin Ren, Zhi-Lin Yang, Renato Zenobi, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li. Shell-Isolated Tip-Enhanced Raman and Fluorescence Spectroscopy.. Angewandte Chemie-International Edition 57, 7523-7527, (2018).

485. Lianhuan Han, Yuchao Jia, Yongzhi Cao, Zhenjiang Hu, Xuesen Zhao, Shusen Guo, Yongda Yan, Zhongqun Tian and Dongping Zhan. The coupling effect of slow-rate mechanical motion on the confined etching process in electrochemical mechanical micromachining.. Science China-Chemistry 61, 715-724, (2018).

484. Di Huang, Quanfeng He, Jie-Jie Shan, Matthew Sartin, Ran Pang, Fang-Zu Yang, Yongliang Zhou, Bin Ren, Zhong-Qun Tian and Dongping Zhan. Illuminating nanostructured gold electrode: surface plasmons or electron ejection?. Faraday Discussions 210, 281-287, (2018).

483. Hongxun Fang, Yibin Sun, Xinchang Wang, Manvendra Sharma, Zhong Chen, Xiaoyu Cao, Marcel Utz and Zhongqun Tian. Probing the kinetics in supramolecular chemistry and molecular assembly by microfluidic-NMR spectroscopy.. Science China-Chemistry 61, 1460-1464, (2018).

482. Jiao Deng, Cheng Zeng, Chao Ma, Jon Fold von Bulow, Lei Zhang, Dehui Deng, Zhongqun Tian and Xinhe Bao. Graphene layer reinforcing mesoporous molybdenum disulfide foam as high-performance anode for sodium-ion battery.. Materials Today Energy 8, 151-156, (2018).

481. Shu Chen, Yuejiao Zhang, Tien-Mo Shih, Weimin Yang, Shu Hu, Xiaoyan Hu, Jianfeng Li, Bin Ren, Bingwei Mao, Zhilin Yang and Zhongqun Tian. Plasmon-Induced Magnetic Resonance Enhanced Raman Spectroscopy.. Nano Letters 18, 2209-2216, (2018).

2017

480. Taiyang Zhang, Liqiang Xie, Liang Chen, Nanjie Guo, Ge Li, Zhongqun Tian, Bingwei Mao and Yixin Zhao. In Situ Fabrication of Highly Luminescent Bifunctional Amino Acid Crosslinked 2D/3D NH3C4H9COO(CH3NH3PbBr3)n Perovskite Films.. Advanced Functional Materials 27, (2017).

479. Lin Zhang, Jie Zhang, Ding Yuan, Lianhuan Han, Jian-Zhang Zhou, Zhao-Wu Tian, Zhong-Qun Tian and Dongping Zhan. Electrochemical nanoimprint lithography directly on n-type crystalline silicon (111) wafer.. Electrochemistry Communications 75, 1-4, (2017).

478. Jie Zhang, Lin Zhang, Wei Wang, Lianhuan Han, Jing-Chun Jia, Zhao-Wu Tian, Zhong-Qun Tian and Dongping Zhan. Contact electrification induced interfacial reactions and direct electrochemical nanoimprint lithography in n-type gallium arsenate wafer.. Chemical Science 8, 2407-2412, (2017).

477. Jie Zhang, Lin Zhang, Lianhuan Han, Zhao-Wu Tian, Zhong-Qun Tian and Dongping Zhan. Electrochemical nanoimprint lithography: when nanoimprint lithography meets metal assisted chemical etching.. Nanoscale 9, 7476-7482, (2017).

476. Jie Zhang, Junhui Lai, Wei Wang, Pei Huang, Jingchun Jia, Lianhuan Han, Zhao-Wu Tian, Zhong-Qun Tian and Dongping Zhan. Etching Kinetics of III-V Semiconductors Coupled with Surface Passivation Investigated by Scanning Electrochemical Microscopy.. Journal Of Physical Chemistry C 121, 9944-9952, (2017).

475. Hua Zhang, Xia-Guang Zhang, Jie Wei, Chen Wang, Shu Chen, Han-Lei Sun, Ya-Hao Wang, Bing-Hui Chen, Zhi-Lin Yang, De-Yin Wu, Jian-Feng Li and Zhong-Qun Tian. Revealing the Role of Interfacial Properties on Catalytic Behaviors by in Situ Surface-Enhanced Raman Spectroscopy.. Journal Of the American Chemical Society 139, 10339-10346, (2017).

474. Hua Zhang, Chen Wang, Han-Lei Sun, Gang Fu, Shu Chen, Yue-Jiao Zhang, Bing-Hui Chen, Jason R. Anema, Zhi-Lin Yang, Jian-Feng Li and Zhong-Qun Tian. In situ dynamic tracking of heterogeneous nanocatalytic processes by shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy.. Nature Communications 8, (2017).

473. Chenjie Zhang, Enming You, Qi Jin, Yaxian Yuan, Minmin Xu, Songyuan Ding, Jianlin Yao and Zhongqun Tian. Observing the dynamic "hot spots" on two-dimensional Au nanoparticles monolayer film.. Chemical Communications 53, 6788-6791, (2017).

472. Dongping Zhan, Lianhuan Han, Jie Zhang, Quanfeng He, Zhao-Wu Tian and Zhong-Qun Tian. Electrochemical micro/nano-machining: principles and practices.. Chemical Society Reviews 46, 1526-1544, (2017).

471. Hao Yin, Jun Yi, Zhen-Wei Yang, Zhen-Yang Xu, Shun-Ji Xie, Lei Li, Chao-Yu Li, Juan Xu, Hua Zhang, San-Jun Zhang, Jian-Feng Li and Zhong-Qun Tian. Plasmon enhanced quantum dots fluorescence and energy conversion in water splitting using shell-isolated nanoparticles.. Nano Energy 42, 232-240, (2017).

470. Yang Yang, Junyang Liu, Jueting Zheng, Miao Lu, Jia Shi, Wenjing Hong, Fangzu Yang and Zhongqun Tian. Promising electroplating solution for facile fabrication of Cu quantum point contacts.. Nano Research 10, 3314-3323, (2017).

469. Li-Kun Yang, Xia-Guang Zhang, Fang-Zu Yang, De-Yin Wu, Xiang-Yang Liu and Zhong-Qun Tian. Competing Mechanisms in the Acetaldehyde Functionalization of Positively Charged Hydrogenated Silicene.. Chemphyschem 18, 281-286, (2017).

468. Jing-Liang Yang, Zhen-Wei Yang, Yue-Jiao Zhang, He Ren, Hua Zhang, Qing-Chi Xu, Rajapandiyan Panneerselvam, Kundan Sivashanmugan, Jian-Feng Li and Zhong-Qun Tian. Quantitative detection using two-dimension shell-isolated nanoparticle film.. Journal Of Raman Spectroscopy 48, 919-924, (2017).

467. Jing-Liang Yang, Juan Xu, He Ren, Lan Sun, Qing-Chi Xu, Hua Zhang, Jian-Feng Li and Zhong-Qun Tian. In situ SERS study of surface plasmon resonance enhanced photocatalytic reactions using bifunctional Au@CdS core-shell nanocomposites.. Nanoscale 9, 6254-6258, (2017).

466. Jia-Wei Yan, Zhong-Qun Tian and Bing-Wei Mao. Molecular-level understanding of electric double layer in ionic liquids.. Current Opinion In Electrochemistry 4, 105-111, (2017).

465. Li-Qiang Xie, Liang Chen, Jiawei Yan, Bingwei Mao and Zhong-Qun Tian. Essential role of bromide on crystallization quality of (FAPbI3)x(MAPbBr3)1-x perovskite.. Abstracts Of Papers Of the American Chemical Society 254, (2017).

464. Li-Qiang Xie, Liang Chen, Zi-Ang Nan, Hai-Xin Lin, Tan Wang, Dong-Ping Zhan, Jia-Wei Yan, Bing-Wei Mao and Zhong-Qun Tian. Understanding the Cubic Phase Stabilization and Crystallization Kinetics in Mixed Cations and. Halides Perovskite Single Crystals.. Journal Of the American Chemical Society 139, 3320-3323, (2017).

463. Yuan-Fei Wu, Ming-Xue Li, Jian-Zhang Zhou, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Density Functional Theoretical Study on SERS Chemical Enhancement Mechanism of 4-Mercaptopyridine Adsorbed on Silver.. Acta Physico-Chimica Sinica 33, 530-538, (2017).

462. Yu Wang, Yibin Sun, Xiaobing Ding, Jinghong Liang, Xiaoyu Cao and Zhong-Qun Tian. A combined electro- and photo-chemical approach to repeatedly fabricate two-dimensional molecular assemblies.. Electrochimica Acta 246, 823-829, (2017).

461. Yu Wang, Hongxun Fang, Wei Zhang, Yongbin Zhuang, Zhongqun Tian and Xiaoyu Cao. Interconversion of molecular face-rotating polyhedra through turning inside out.. Chemical Communications 53, 8956-8959, (2017).

460. Juan Wang, Jin-Chao Dong, Ji Yang, Yong Wang, Chen-Jie Zhang, Min-Min Xu, Bing-Wei Mao, Jian-Lin Yao, Jian-Feng Li and Zhong-Qun Tian. In situ SERS and SHINERS study of electrochemical hydrogenation of p-ethynylaniline in nonaqueous solvents.. Electrochemistry Communications 78, 16-20, (2017).

459. Hongmei Wang, Lingling Li, Haibin Chen, Yongming Zeng, Hongju Chen, Qizhen Chen, Huizhen Lin, Zhongqun Tian and Guokun Liu. Application of Surface-enhanced Raman Spectroscopy in the Fast Screening of Phosphodiesterase Type 5 Inhibitors.. Chemical Journal Of Chinese Universities-Chinese 38, 1040-1045, (2017).

458. Fang-Fang Wang, Wei Wang, Xi He, Lianhuan Han, Jian-Zhang Zhou, Zhong-Qun Tian, Zhao-Wu Tian and Dongping Zhan. Nanofabrication of the gold scanning probe for the STM-SECM coupling system with nanoscale spatial resolution.. Science China-Chemistry 60, 649-655, (2017).

457. Zhong-Qun Tian and Nanfeng Zheng. Special topic on strategies for developing energy-related physical chemistry.. Science China-Chemistry 60, 1377-1378, (2017).

456. Zhong-Qun Tian, Bin Ren, Jian-Feng Li, De-Yin Wu, Zhi-Lin Yang, Song-Yuan Ding, Yi-Fan Huang and Bingwei Mao. Nanostructure-based surface-enhanced Raman spectroscopy: Toward to a versatile tool for analytical chemistry.. Abstracts Of Papers Of the American Chemical Society 254, (2017).

455. Xiang-Dong Tian, Ying Lin, Jin-Chao Dong, Yue-Jiao Zhang, Si-Rong Wu, Si-Ying Liu, Yun Zhang, Jian-Feng Li and Zhong-Qun Tian. Synthesis of Ag Nanorods with Highly Tunable Plasmonics toward Optimal Surface-Enhanced Raman Scattering Substrates Self-Assembled at Interfaces.. Advanced Optical Materials 5, (2017).

454. Hang Qu, Yu Wang, Zhihao Li, Xinchang Wang, Hongxun Fang, Zhongqun Tian and Xiaoyu Cao. Molecular Face-Rotating Cube with Emergent Chiral and Fluorescence Properties.. Journal Of the American Chemical Society 139, 18142-18145, (2017).

453. Ran Pang, Xia-Guang Zhang, Jian-Zhang Zhou, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. SERS Chemical Enhancement of Water Molecules from Halide Ion Coadsorption and Photoinduced Charge Transfer on Silver Electrodes.. Journal Of Physical Chemistry C 121, 10445-10454, (2017).

452. Zhisen Liang, Shudi Zhang, Xiaoping Li, Tongtong Wang, Yaping Huang, Wei Hang, Zhilin Yang, Jianfeng Li and Zhongqun Tian. Tip-enhanced ablation and ionization mass spectrometry for nanoscale chemical analysis.. Science Advances 3, (2017).

451. Miao-Miao Liang, Ya-Hao Wang, Rui Shao, Wei-Min Yang, Hong Zhang, Hua Zhang, Zhi-Lin Yang, Jian-Feng Li and Zhong-Qun Tian. In situ electrochemical surface-enhanced Raman spectroscopy study of CO electrooxidation on PtFe nanocatalysts.. Electrochemistry Communications 81, 38-42, (2017).

450. Jian-Feng Li, Yue-Jiao Zhang, Song-Yuan Ding, Rajapandiyan Panneerselvam and Zhong-Qun Tian. Core-Shell Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy.. Chemical Reviews 117, 5002-5069, (2017).

449. Chao-Yu Li, Jian-Feng Li and Zhong-Qun Tian. Plasmon-enhanced single-molecule analysis with shell-isolated Ag nanoparticle platform.. Abstracts Of Papers Of the American Chemical Society 254, (2017).

448. Yang Ji, Jin-Chao Dong, V. Vinod Kumar, Jian-Feng Li and Zhong-Qun Tian. Probing electrochemical interfaces using shell-isolated nanoparticles-enhanced Raman spectroscopy.. Current Opinion In Electrochemistry 1, 16-21, (2017).

447. Ya-Yu Huang, Qiu-Yan Fang, Jian-Zhang Zhou, Dong-Ping Zhan, Kang Shi and Zhong-Qun Tian. Deposition and Inhibition of Cu on TiO2 Nanotube Photoelectrode in Photoinduced Confined Etching System.. Acta Physico-Chimica Sinica 33, 2042-2051, (2017).

446. Yayu Huang, Jianzhang Zhou, Dongping Zhan and Zhongqun Tian. Exploring the concentration distribution of photo-generated hydroxyl radicals in a confined etchant layer by scanning electrochemical microscopy.. Electrochimica Acta 258, 322-327, (2017).

445. Lianhuan Han, Xuesen Zhao, Zhenjiang Hu, Jie Zhang, Yongzhi Cao, Yongda Yan, Zhong-Qun Tian, Zhao-Wu Tian and Dongping Zhan. Tip current/positioning close-loop mode of scanning electrochemical microscopy for electrochemical micromachining.. Electrochemistry Communications 82, 117-120, (2017).

444. Yu Gu, Shuai Tang, Wei Zhang, Wei-Wei Wang, Jiawei Yan, Bingwei Mao and Zhong-Qun Tian. In situ SHINERS investigation of lithium electrode/electrolyte interfaces.. Abstracts Of Papers Of the American Chemical Society 254, (2017).

443. Duncan Graham, Martin Moskovits and Zhong-Qun Tian. SERS - facts, figures and the future.. Chemical Society Reviews 46, 3864-3865, (2017).

442. Anni Feng, Jie Bai, Wenyao Shao, Wenjing Hong, Zhong-qun Tian and Zongyuan Xiao. Surfactant-free Pd-Fe nanoparticles supported on reduced graphene oxide as nanocatalyst for formic acid oxidation.. International Journal Of Hydrogen Energy 42, 15196-15202, (2017).

441. Song-Yuan Ding, En-Ming You, Jun Yi, Jian-Feng Li and Zhong-Qun Tian. Further expanding versatility of surface-enhanced Raman spectroscopy: from non-traditional SERS-active to SERS-inactive substrates and single shell-isolated nanoparticle.. Faraday Discussions 205, 457-468, (2017).

440. Song-Yuan Ding, En-Ming You, Zhong-Qun Tian and Martin Moskovits. Electromagnetic theories of surface-enhanced Raman spectroscopy.. Chemical Society Reviews 46, 4042-4076, (2017).

439. Jiao Deng, Haobo Li, Suheng Wang, Ding Ding, Mingshu Chen, Chuan Liu, Zhongqun Tian, K. S. Novoselov, Chao Ma, Dehui Deng and Xinhe Bao. Multiscale structural and electronic control of molybdenum disulfide foam for highly efficient hydrogen production.. Nature Communications 8, (2017).

438. Yan-Li Chen, Rajapandiyan Panneerselvam, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Theoretical study of normal Raman spectra and SERS of benzyl chloride and benzyl radical on silver electrodes.. Journal Of Raman Spectroscopy 48, 53-63, (2017).

437. Javier Aizpurua, Heike Arnolds, Jeremy Baumberg, Ian Bruzas, Rohit Chikkaraddy, Malama Chisanga, Paul Dawson, Volker Deckert, Ines Delfino, Bart de Nijs, Giuliana Di Martino, Joshua Edel, Holly Fleming, Sylwester Gawinkowski, Fabrizio Giorgis, Roy Goodacre, Duncan Graham, Mike Hardy, Christian Heck, Sebastian Heeg, Kevin Hewitt, Lauren Jamieson, Alex Keeler, Agata Krolikowska, Christian Kuttner, Nathalie Lidgi-Guigui, Carin Lightner, John Lombardi, Sumeet Mahajan, Natalia Martin Sabanes, Jean-Francois Masson, Niclas Sven Mueller, Howbeer Muhamadali, Kei Murakoshi, Juergen Popp, Marc Porter, Stephanie Reich, George Schatz, Zhong-Qun Tian, Ashish Tripathi, Richard Van Duyne, Xinping Wang, Alastair Wark, Katherine Willets and Marjorie Willner. Ultrasensitive and towards single molecule SERS: general discussion.. Faraday Discussions 205, 291-330, (2017).

2016

436. Yingjie Zhu, Jianfeng Wu, Haiyue Gao, Guokun Liu, Zhongqun Tian, Jianlin Feng, Lei Guo and Jianwei Xie. Rapid on-site detection of paraquat in biologic fluids by iodide-facilitated pinhole shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy.. Rsc Advances 6, 59919-59926, (2016).

435. Jue-Ting Zheng, Run-Wen Yan, Jing-Hua Tian, Jun-Yang Liu, Lin-Qi Pei, De-Yin Wu, Ke Dai, Yang Yang, Shan Jin, Wenjing Hong and Zhong-Qun Tian. Electrochemically assisted mechanically controllable break junction studies on the stacking configurations of oligo(phenylene ethynylene)s molecular junctions.. Electrochimica Acta 200, 268-275, (2016).

434. Yang Zhao, Yue-Jiao Zhang, Jin-Hui Meng, Shu Chen, Rajapandiyan Panneerselvam, Chao-Yu Li, Sain Bux Jamali, Xia Li, Zhi-Lin Yang, Jian-Feng Li and Zhong-Qun Tian. A facile method for the synthesis of large-size Ag nanoparticles as efficient SERS substrates.. Journal Of Raman Spectroscopy 47, 662-667, (2016).

433. Yue-Jiao Zhang, Song-Bo Li, Sai Duan, Bang-An Lu, Ji Yang, Rajapandiyan Panneerselvam, Chao-Yu Li, Ping-Ping Fang, Zhi-You Zhou, David Lee Phillips, Jian-Feng Li and Zhong-Qun Tian. Probing the Electronic Structure of Heterogeneous Metal Interfaces by Transition Metal Shelled Gold Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy.. Journal Of Physical Chemistry C 120, 20684-20691, (2016).

432. Liu-Bin Zhao, Xiao-Xiang Liu, Meng Zhang, Zi-Feng Liu, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Surface Plasmon Catalytic Aerobic Oxidation of Aromatic Amines in Metal/Molecule/Metal Junctions.. Journal Of Physical Chemistry C 120, 944-955, (2016).

431. Pu Zhang, Yi Wei, Jun Cai, Yan-Xia Chen and Zhong-Qun Tian. Nonlinear Stark effect observed for carbon monoxide chemisorbed on gold core/palladium shell nanoparticle film electrodes, using in situ surface-enhanced Raman spectroscopy.. Chinese Journal Of Catalysis 37, 1156-1165, (2016).

430. Meng Zhang, Liu-Bin Zhao, Wen-Li Luo, Ran Pang, Cheng Zong, Jian-Zhang Zhou, Bin Ren, Zhong-Qun Tian and De-Yin Wu. Experimental and Theoretical Study on Isotopic Surface-Enhanced Raman Spectroscopy for the Surface Catalytic Coupling Reaction on Silver Electrodes.. Journal Of Physical Chemistry C 120, 11956-11965, (2016).

429. Jie Zhang, Bo-Ya Dong, Jingchun Jia, Lianhuan Han, Fangfang Wang, Chuan Liu, Zhong-Qun Tian, Zhao-Wu Tian, Dongdong Wang and Dongping Zhan. Electrochemical buckling microfabrication.. Chemical Science 7, 697-701, (2016).

428. Dongping Zhan, Lianhuan Han, Jie Zhang, Kang Shi, Jian-Zhang Zhou, Zhao-Wu Tian and Zhong-Qun Tian. Confined Chemical Etching for Electrochemical Machining with Nanoscale Accuracy.. Accounts Of Chemical Research 49, 2596-2604, (2016).

427. Yang Yang, Junyang Liu, Shi Feng, Huimin Wen, Jinghua Tian, Jueting Zheng, Bernd Schoellhorn, Christian Amatore, Zhongning Chen and Zhongqun Tian. Unexpected current-voltage characteristics of mechanically modulated atomic contacts with the presence of molecular junctions in an electrochemically assisted-MCBJ.. Nano Research 9, 560-570, (2016).

426. Hao Yang, Zi-Han Wang, Yan-Yu Zheng, Lan-Qi He, Chao Zhan, Xihong Lu, Zhong-Qun Tian, Ping-Ping Fang and Yexiang Tong. Tunable Wavelength Enhanced Photoelectrochemical Cells from Surface Plasmon Resonance.. Journal Of the American Chemical Society 138, 16204-16207, (2016).

425. Run-Wen Yan, Xi Jin, Si-Yuan Guan, Xia-Guang Zhang, Ran Pang, Zhong-Qun Tian, De-Yin Wu and Bing-Wei Mao. Theoretical Study of Quantum Conductance of Conjugated and Nonconjugated Molecular Wire Junctions.. Journal Of Physical Chemistry C 120, 11820-11830, (2016).

424. Li-Qiang Xie, Tai-Yang Zhang, Liang Chen, Nanjie Guo, Yu Wang, Guo-Kun Liu, Jia-Rui Wang, Jian-Zhang Zhou, Jia-Wei Yan, Yi-Xin Zhao, Bing-Wei Mao and Zhong-Qun Tian. Organic-inorganic interactions of single crystalline organolead halide perovskites studied by Raman spectroscopy.. Physical Chemistry Chemical Physics 18, 18112-18118, (2016).

423. Li-Qiang Xie, Ding Ding, Meng Zhang, Shu Chen, Zhi Qiu, Jia-Wei Yan, Zhi-Lin Yang, Ming-Shu Chen, Bing-Wei Mao and Zhong-Qun Tian. Adsorption of Dye Molecules on Single Crystalline Semiconductor Surfaces: An Electrochemical Shell-Isolated Nanoparticle Enhanced Raman Spectroscopy Study.. Journal Of Physical Chemistry C 120, 22500-22507, (2016).

422. Bao-Ying Wen, Jun Yi, Ya-Hao Wang, Kanagaraj Madasamy, Hua Zhang, Murugavel Kathiresan, Jian-Feng Li and Zhong-Qun Tian. In-situ monitoring of redox processes of viologen at Au (hkl) single-crystal electrodes using electrochemical shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy.. Electrochemistry Communications 72, 131-134, (2016).

421. Bao-Ying Wen, Xi Jin, Yue Li, Ya-Hao Wang, Chao-Yu Li, Miao-Miao Liang, Rajapandiyan Panneerselvam, Qing-Chi Xu, De-Yin Wu, Zhi-Lin Yang, Jian-Feng Li and Zhong-Qun Tian. Shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy study of the adsorption behaviour of DNA bases on Au(111) electrode surfaces.. Analyst 141, 3731-3736, (2016).

420. Bao-Ying Wen, Xi Jin, Yue Li, Ya-Hao Wang, Chao-Yu Li, Miao-Miao Liang, Rajapandiyan Panneerselvam, Qing-Chi Xu, De-Yin Wu, Zhi-Lin Yang, Jian-Feng Li and Zhong-Qun Tian. Shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy study of the adsorption behaviour of DNA bases on Au(111) electrode surfaces (vol 141, pg 3731, 2016).. Analyst 141, 3925-3925, (2016).

419. Xinchang Wang, Yu Wang, Huayan Yang, Hongxun Fang, Ruixue Chen, Yibin Sun, Nanfeng Zheng, Kai Tan, Xin Lu, Zhongqun Tian and Xiaoyu Cao. Assembled molecular face-rotating polyhedra to transfer chirality from two to three dimensions.. Nature Communications 7, (2016).

418. Wei Wang, Jie Zhang, Fangfang Wang, Bing-Wei Mao, Dongping Zhan and Zhong-Qun Tian. Mobility and Reactivity of Oxygen Adspecies on Platinum Surface.. Journal Of the American Chemical Society 138, 9057-9060, (2016).

417. Wei Wang, Yi-Fan Huang, Dong-Yu Liu, Fang-Fang Wang, Zhong-Qun Tian and Dongping Zhan. Electrochemically roughened gold microelectrode for surface-enhanced Raman spectroscopy.. Journal Of Electroanalytical Chemistry 779, 126-130, (2016).

416. Xiang-Dong Tian, Shu Chen, Yue-Jiao Zhang, Jin-Chao Dong, Rajapandiyan Panneerselvam, Yun Zhang, Zhi-Lin Yang, Jian-Feng Li and Zhong-Qun Tian. Self-assembly of subwavelength nanostructures with symmetry breaking in solution.. Nanoscale 8, 2951-2959, (2016).

415. Shuai Tang, Yu Gu, Jun Yi, Zhicong Zeng, Song-Yuan Ding, Jia-Wei Yan, De-Yin Wu, Bin Ren, Zhong-Qun Tian and Bing-Wei Mao. An electrochemical surface-enhanced Raman spectroscopic study on nanorod-structured lithium prepared by electrodeposition.. Journal Of Raman Spectroscopy 47, 1017-1023, (2016).

414. Ran Pang, Li-Juan Yu, Meng Zhang, Zhong-Qun Tian and De-Yin Wu. DFT Study of Hydrogen-Bonding Interaction, Solvation Effect, and Electric-Field Effect on Raman Spectra of Hydrated Proton.. Journal Of Physical Chemistry A 120, 8273-8284, (2016).

413. Alexander Oleinick, Ren Hu, Bin Ren, Zhong-Qun Tian, Irina Svir and Christian Amatore. Theoretical Model of Neurotransmitter Release during In Vivo Vesicular Exocytosis Based on a Grainy Biphasic Nano-Structuration of Chromogranins within Dense Core Matrixes.. Journal Of the Electrochemical Society 163, H3014-H 024, (2016).

412. Jacques Nsabimana, Uwitonze Nestor, Girum Girma, Ndagijimana Pamphile, Dongping Zhan and Zhong-Qun Tian. Solvation Effect Facilitates Ion Transfer across Water/1,2-Dichloroethane Interface.. Chemelectrochem 3, 2165-2169, (2016).

411. Chao-Yu Li, Sen-Yuan Chen, Yong-Li Zheng, Shun-Peng Chen, Rajapandiyan Panneerselvam, Shu Chen, Qing-Chi Xu, Yan-Xia Chen, Zhi-Lin Yang, De-Yin Wu, Jian-Feng Li and Zhong-Qun Tian. In-situ electrochemical shell-isolated Ag nanoparticles-enhanced Raman spectroscopy study of adenine adsorption on smooth Ag electrodes.. Electrochimica Acta 199, 388-393, (2016).

410. Rui Jiang, Meng Zhang, Shu-Li Qian, Feng Yan, Lin-Qi Pei, Shan Jin, Liu-Bin Zhao, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Photoinduced Surface Catalytic Coupling Reactions of Aminothiophenol Derivatives Investigated by SERS and DFT.. Journal Of Physical Chemistry C 120, 16427-16436, (2016).

409. Pei Huang, Junhui Lai, Lianhuan Han, Fang-Zu Yang, Li-Min Jiang, Jian-Jia Su, Zhao-Wu Tian, Zhong-Qun Tian and Dongping Zhan. Electropolishing of titanium alloy under hydrodynamic mode.. Science China-Chemistry 59, 1525-1528, (2016).

408. Ren Hu, Bin Ren, Chang-Jian Lin, Alexander Oleinick, Irina Svir, Zhong-Qun Tian and Christian Amatore. How "Full" is "Full Fusion" during Exocytosis from Dense Core Vesicles? Effect of SDS on "Quantal" Release and Final Fusion Pore Size.. Journal Of the Electrochemical Society 163, H853-H 65, (2016).

407. Philippe Hapiot, Zhong-Qun Tian and Henry White. A Tribute to Christian Amatore.. Chemelectrochem 3, 1965-1966, (2016).

406. Justin Gooding, Olaf Magnussen, David Fermin, Richard Crooks, Frederic Kanoufi, Wolfgang Schuhmann, Richard Nichols, Wolfgang Schmickler, Nongjian Tao, Shengli Chen, Paolo Actis, Ashley Page, Kristina Tschulik, Sanli Faez, Martin Edwards, Robert Johnson, Wojciech Nogala, Christine Kranz, Michael Eikerling, Patrick Unwin, Bradley Thomas, Venkateshkumar Prabhakaran, Jan Clausmeyer, Kylie Vincent, Marc Koper, Zhongqun Tian, Andy Mount, Mario A. Alpuche-Aviles, Henry White, Andrew Ewing, Simon Higgins, Lane Baker, Dongping Zhan, Jens Ulstrup, Paul W. Bohn and Serge Lemay. From single cells to single molecules: general discussion.. Faraday Discussions 193, 141-170, (2016).

405. Song-Yuan Ding, Jun Yi, Jian-Feng Li, Bin Ren, De-Yin Wu, Rajapandiyan Panneerselvam and Zhong-Qun Tian. Nanostructure-based plasmon-enhanced Raman spectroscopy for surface analysis of materials.. Nature Reviews Materials 1, (2016).

404. Dehui Deng, K. S. Novoselov, Qiang Fu, Nanfeng Zheng, Zhongqun Tian and Xinhe Bao. Catalysis with two-dimensional materials and their heterostructures.. Nature Nanotechnology 11, 218-230, (2016).

403. Yan-Li Chen, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Theoretical Investigation on the Substituent Effect of Halogen Atoms at the C-8 Position of Adenine: Relative Stability, Vibrational Frequencies, and Raman Spectra of Tautomers.. Journal Of Physical Chemistry A 120, 4049-4058, (2016).

402. Shu Chen, Ling-Yan Meng, Hang-Yong Shan, Jian-Feng Li, Lihua Qian, Christopher T. Williams, Zhi-Lin Yang and Zhong-Qun Tian. How To Light Special Hot Spots in Multiparticle-Film Configurations.. Acs Nano 10, 581-587, (2016).

401. Liang Chen, Jia-Rui Wang, Li-Qiang Xie, Chao Zhan, Zhi Qiu, Jian-Zhang Zhou, Jia-Wei Yan, Bing-Wei Mao and Zhong-Qun Tian. Compact layer influence on hysteresis effect in organic-inorganic hybrid perovskite solar cells.. Electrochemistry Communications 68, 40-44, (2016).

400. Gema Cabello, Xue-Jiao Chen, Rajapandiyan Panneerselvam and Zhong-Qun Tian. Potential dependent thiocyanate adsorption on gold electrodes: a comparison study between SERS and SHINERS.. Journal Of Raman Spectroscopy 47, 1207-1212, (2016).

2015

399. Qi-Qi Zuo, Yan-Ling Feng, Shu Chen, Zhi Qiu, Li-Qiang Xie, Zong-Yuan Xiao, Zhi-Lin Yang, Bing-Wei Mao and Zhong-Qun Tian. Dimeric Core Shell Ag-2@TiO2 Nanoparticles for Off-Resonance Raman Study of the TiO2-N719 Interface.. Journal Of Physical Chemistry C 119, 18396-18403, (2015).

398. Zhi Zhu, Zhichao Guan, Dan Liu, Shasha Jia, Jiuxing Li, Zhichao Lei, Shuichao Lin, Tianhai Ji, Zhongqun Tian and Chaoyong James Yang. Translating Molecular Recognition into a Pressure Signal to enable Rapid, Sensitive, and Portable Biomedical Analysis.. Angewandte Chemie-International Edition 54, 10448-+, (2015).

397. Liu-Bin Zhao, Jia-Li Chen, Meng Zhang, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Theoretical Study on Electroreduction of p-Nitrothiophenol on Silver and Gold Electrode Surfaces.. Journal Of Physical Chemistry C 119, 4949-4958, (2015).

396. Ye Yuan, Lianhuan Han, Di Huang, Jian-Jia Su, Zhong-Qun Tian, Zhao-Wu Tian and Dongping Zhan. Electrochemical Micromachining under Mechanical Motion Mode.. Electrochimica Acta 183, 3-7, (2015).

395. Yang Yang, Junyang Liu, Runwen Yan, Deyin Wu and Zhongqun Tian. Mechanism and Characterization of Electron Transport Through Metal/Molecule/Metal Junctions.. Chemical Journal Of Chinese Universities-Chinese 36, 9-23, (2015).

394. Li-Kun Yang, Ya-Qiong Su, Xiao-Ying Wu, Da-Xiao Zhang, Yan-Li Chen, Fang-Zu Yang, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. White-light induced grafting of 3-MPA on the Si(111)-H surface for catalyzing Au nanoparticles' in situ growth.. Nanoscale 7, 9563-9569, (2015).

393. Xiao-Ying Wu, Li-Kun Yang, Hui Yan, Fang-Zu Yang, Zhong-Qun Tian and Shao-Min Zhou. Electrochemical Nucleation of Au on n-Type Semiconductor Silicon Electrode Surface.. Acta Physico-Chimica Sinica 31, 1708-1714, (2015).

392. De-Yin Wu, Meng Zhang, Liu-Bin Zhao, Yi-Fan Huang, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Surface plasmon-enhanced photochemical reactions on noble metal nanostructures.. Science China-Chemistry 58, 574-585, (2015).

391. Scott R. Smith, J. Jay Leitch, Chunqing Zhou, Jeff Mirza, Song-Bo Li, Xiang-Dong Tian, Yi-Fan Huang, Zhong-Qun Tian, Janet Y. Baron, Yeonuk Choi and Jacek Lipkowski. Quantitative SHINERS Analysis of Temporal Changes in the Passive Layer at a Gold Electrode Surface in a Thiosulfate Solution.. Analytical Chemistry 87, 3791-3799, (2015).

390. Shaoxin Shen, Lingyan Meng, Yuejiao Zhang, Junbo Han, Zongwei Ma, Shu Hu, Yuhan He, Jianfeng Li, Bin Ren, Tien-Mo Shih, Zhaohui Wang, Zhilin Yang and Zhongqun Tian. Plasmon-Enhanced Second-Harmonic Generation Nanorulers with Ultrahigh Sensitivities.. Nano Letters 15, 6716-6721, (2015).

389. Ran Pang, Xi Jin, Liubin Zhao, Songyuan Ding, Deyin Wu and Zhongqun Tian. Quantum Chemistry Study of Electrochemical Surface-enhanced Raman Spectroscopy.. Chemical Journal Of Chinese Universities-Chinese 36, 2087-2098, (2015).

388. Wenbo Pan, Mingxue Li, Yaqiong Su, Deyin Wu and Zhongqun Tian. Theoretical Study of Reactions Between Polysulfides and Ethylene Carbonate and Raman Spectra in Lithium-sulfur Battery.. Chemical Journal Of Chinese Universities-Chinese 36, 1771-1778, (2015).

387. Wei-quan Ni, Jian He, Guo-kun Liu, Hong-ju Chen, Yong-ming Zeng and Zhong-qun Tian. Instrumentation and Application of a Portable Pretreating System for a Speedy Plasmon-Enhanced Raman Spectroscopy Detection Towards Food Safety.. Spectroscopy And Spectral Analysis 35, 1107-1110, (2015).

386. Hai-Xin Lin, Liang Chen, De-Yu Liu, Zhi-Chao Lei, Yu Wang, Xiao-Shan Zheng, Bin Ren, Zhao-Xiong Xie, Galen D. Stucky and Zhong-Qun Tian. Constructing Two-Dimensional Nanoparticle Arrays on Layered Materials Inspired by Atomic Epitaxial Growth.. Journal Of the American Chemical Society 137, 2828-2831, (2015).

385. Jian-Feng Li, Yue-Jiao Zhang, Alexander V. Rudnev, Jason R. Anema, Song-Bo Li, Wen-Jing Hong, Panneerselvam Rajapandiyan, Jacek Lipkowski, Thomas Wandlowski and Zhong-Qun Tian. Electrochemical Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy: Correlating Structural Information and Adsorption Processes of Pyridine at the Au(hkl) Single Crystal/Solution Interface.. Journal Of the American Chemical Society 137, 2400-2408, (2015).

384. Jian-Feng Li and Zhong-Qun Tian. Shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy: principle and applications.. in Conference on Nanoimaging and Nanospectroscopy III 9554, (2015).

383. Jian-Feng Li, Jason R. Anema, Thomas Wandlowski and Zhong-Qun Tian. Dielectric shell isolated and graphene shell isolated nanoparticle enhanced Raman spectroscopies and their applications.. Chemical Society Reviews 44, 8399-8409, (2015).

382. Chao-Yu Li, Meng Meng, Sheng-Chao Huang, Lei Li, Shao-Rong Huang, Shu Chen, Ling-Yan Meng, Rajapandiyan Panneerselvam, San-Jun Zhang, Bin Ren, Zhi-Lin Yang, Jian-Feng Li and Zhong-Qun Tian. "Smart" Ag Nanostructures for Plasmon-Enhanced Spectroscopies.. Journal Of the American Chemical Society 137, 13784-13787, (2015).

381. Chao-Yu Li, Jin-Chao Dong, Xi Jin, Shu Chen, Rajapandiyan Panneerselvam, Alexander V. Rudnev, Zhi-Lin Yang, Jian-Feng Li, Thomas Wandlowski and Zhong-Qun Tian. In Situ Monitoring of Electrooxidation Processes at Gold Single Crystal Surfaces Using Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy.. Journal Of the American Chemical Society 137, 7648-7651, (2015).

380. Di Huang, Yiliang Zhu, Ya-Qiong Su, Jie Zhang, Lianhuan Han, De-Yin Wu, Zhong-Qun Tian and Dongping Zhan. Dielectric-dependent electron transfer behaviour of cobalt hexacyanides in a solid solution of sodium chloride.. Chemical Science 6, 6091-6096, (2015).

379. Song-Yuan Ding, Jun Yi, Jian-Feng Li and Zhong-Qun Tian. A theoretical and experimental approach to shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy of single-crystal electrodes.. Surface Science 631, 73-80, (2015).

378. Shu Chen, Zhilin Yang, Lingyan Meng, Jianfeng Li, Christopher T. Williams and Zhongqun Tian. Electromagnetic Enhancement in Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman Scattering from Gold Flat Surfaces.. Journal Of Physical Chemistry C 119, 5246-5251, (2015).

2014

377. Zhi Zhu, Zhichao Guan, Shasha Jia, Zhichao Lei, Shuichao Lin, Huimin Zhang, Yanli Ma, Zhong-Qun Tian and Chaoyong James Yang. Au@Pt Nanoparticle Encapsulated Target-Responsive Hydrogel with Volumetric Bar-Chart Chip Readout for Quantitative Point-of-Care Testing.. Angewandte Chemie-International Edition 53, 12503-12507, (2014).

376. Liu-Bin Zhao, Meng Zhang, Bin Ren, Zhong-Qun Tian and De-Yin Wu. Theoretical Study on Thermodynamic and Spectroscopic Properties of Electro-Oxidation of p-Aminothiophenol on Gold Electrode Surfaces.. Journal Of Physical Chemistry C 118, 27113-27122, (2014).

375. Liu-Bin Zhao, Meng Zhang, Yi-Fan Huang, Christopher T. Williams, De-Yin Wu, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Theoretical Study of Plasmon-Enhanced Surface Catalytic Coupling Reactions of Aromatic Amines and Nitro Compounds.. Journal Of Physical Chemistry Letters 5, 1259-1266, (2014).

374. Meng Zhang, Li-Juan Yu, Yi-Fan Huang, Jia-Wei Yan, Guo-Kun Liu, De-Yin Wu, Zhong-Qun Tian and Bing-Wei Mao. Extending the shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy approach to interfacial ionic liquids at single crystal electrode surfaces.. Chemical Communications 50, 14740-14743, (2014).

373. Jie Zhang, Jingchun Jia, Lianhuan Han, Ye Yuan, Zhong-Qun Tian, Zhao-Wu Tian and Dongping Zhan. Kinetic Investigation on the Confined Etching System of n-Type Gallium Arsenide by Scanning Electrochemical Microscopy.. Journal Of Physical Chemistry C 118, 18604-18611, (2014).

372. Li-Kun Yang, Ya-Qiong Su, Christopher T. Williams, Fang-Zu Yang, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Competing Mechanistic Pathways of Ethylene Functionalization of Positively Charged H-Si(111) Surfaces.. Journal Of Physical Chemistry C 118, 25987-25993, (2014).

371. Yu Wang, Hai-Xin Lin, Liang Chen, Song-Yuan Ding, Zhi-Chao Lei, De-Yu Liu, Xiao-Yu Cao, Hao-Jun Liang, Yun-Bao Jiang and Zhong-Qun Tian. What molecular assembly can learn from catalytic chemistry.. Chemical Society Reviews 43, 399-411, (2014).

370. Cheng Wang, Hong-Wan Zhang, Jin-Fu Zhang, Dan Wu, Zhong-Qun Tian, Zhao-Wu Tian and Kang Shi. New Strategy for Electrochemical Micropatterning of Nafion Film in Sulfuric Acid Solution.. Electrochimica Acta 146, 125-133, (2014).

369. Ya-Qiong Su, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Density Functional Theory Calculations of the Influence of Weak Hydrogen Bonding Interactions on the Raman Spectra of Thiourea in Aqueous Solution.. Acta Physico-Chimica Sinica 30, 1993-1999, (2014).

368. Honglin Liu, Zhilin Yang, Lingyan Meng, Yudie Sun, Jie Wang, Liangbao Yang, Jinhuai Liu and Zhongqun Tian. Three-Dimensional and Time-Ordered Surface-Enhanced Raman Scattering Hotspot Matrix.. Journal Of the American Chemical Society 136, 5332-5341, (2014).

367. Oleksiy V. Klymenko, Olivier Buriez, Eric Labbe, Dong-Ping Zhan, Sandra Rondinini, Zhong-Qun Tian, Irina Svir and Christian Amatore. Uncovering the Missing Link between Molecular Electrochemistry and Electrocatalysis: Mechanism of the Reduction of Benzyl Chloride at Silver Cathodes.. Chemelectrochem 1, 227-240, (2014).

366. Yi-Feng Jiang, Bei Jiang, Li-Kun Yang, Meng Zhang, Liu-Bin Zhao, Fang-Zu Yang, Wen-Bin Cai, De-Yin Wu, Zhi-You Zhou and Zhong-Qun Tian. Determination of adsorbed species of hypophosphite electrooxidation on Ni electrode by in situ infrared with shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy.. Electrochemistry Communications 48, 5-9, (2014).

365. Yi-Fan Huang, Meng Zhang, Liu-Bin Zhao, Jia-Min Feng, De-Yin Wu, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Activation of Oxygen on Gold and Silver Nanoparticles Assisted by Surface Plasmon Resonances**.. Angewandte Chemie-International Edition 53, 2353-2357, (2014).

364. Li Huang, Pei Li, Ndagijimana Pamphile, Zhong-Qun Tian and Dongping Zhan. Electrosynthesis of Copper-Tetracyanoquinodimethane Based on the Coupling Charge Transfer across Water/1,2-Dichloroethane Interface.. Electrochimica Acta 140, 332-336, (2014).

363. Li Huang, Yong Chen, Shujuan Bian, Yi-Fan Huang, Zhong-Qun Tian and Dongping Zhan. Composite PET Membrane with Nanostructured Ag/AgTCNQ Schottky Junctions: Electrochemical Nanofabrication and Charge-Transfer Properties.. Chemistry-a European Journal 20, 724-728, (2014).

362. Jing Gao, Lei Guo, Jianfeng Wu, Jianlin Feng, Shunmu Wang, Fulong Lai, Jianwei Xie and Zhongqun Tian. Simple and sensitive detection of cyanide using pinhole shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy.. Journal Of Raman Spectroscopy 45, 619-626, (2014).

361. Feng Ru Fan, Jianjun Luo, Wei Tang, Chaoyu Li, Cuiping Zhang, Zhongqun Tian and Zhong Lin Wang. Highly transparent and flexible triboelectric nanogenerators: performance improvements and fundamental mechanisms.. Journal Of Materials Chemistry A 2, 13219-13225, (2014).

360. Song-Yuan Ding and Zhong-Qun Tian. A breakthrough in the chemical imaging of single molecule: sub-nm tip-enhanced Raman spectroscopy.. National Science Review 1, 4-5, (2014).

359. Xue-Jiao Chen, Gema Cabello, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Surface-enhanced Raman spectroscopy toward application in plasmonic photocatalysis on metal nanostructures.. Journal Of Photochemistry And Photobiology C-Photochemistry Reviews 21, 54-80, (2014).

358. Shuo-Hui Cao, Wei-Peng Cai, Qian Liu, Kai-Xin Xie, Yu-Hua Weng, Si-Xin Huo, Zhong-Qun Tian and Yao-Qun Li. Label-Free Aptasensor Based on Ultrathin-Linker-Mediated Hot-Spot Assembly To Induce Strong Directional Fluorescence.. Journal Of the American Chemical Society 136, 6802-6805, (2014).

2013

357. Ye Yuan, Lianhuan Han, Jie Zhang, Jingchun Jia, Xuesen Zhao, Yongzhi Cao, Zhenjiang Hu, Yongda Yan, Shen Dong, Zhong-Qun Tian, Zhao-Wu Tian and Dongping Zhan. Electrochemical mechanical micromachining based on confined etchant layer technique.. Faraday Discussions 164, 189-197, (2013).

356. Ding Yuan, Jingchun Jia, Zhong-Qun Tian and Dongping Zhan. Photoelectrochemical synthesis of AgTCNQ microrods through a bipolar mechanism.. Electrochemistry Communications 35, 120-123, (2013).

355. Li-Juan Yu, Ran Pang, Sha Tao, Hong-Tao Yang, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Solvent Effect and Hydrogen Bond Interaction on Tautomerism, Vibrational Frequencies, and Raman Spectra of Guanine: A Density Functional Theoretical Study.. Journal Of Physical Chemistry A 117, 4286-4296, (2013).

354. Zhilin Yang, Shu Chen, Pingping Fang, Bin Ren, Hubert H. Girault and Zhongqun Tian. LSPR properties of metal nanoparticles adsorbed at a liquid-liquid interface.. Physical Chemistry Chemical Physics 15, 5374-5378, (2013).

353. Li-Kun Yang, Yi-Feng Jiang, Fang-Zu Yang, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Phase transformation sequence of mixed-structural electroless Ni-19.7 at. P deposit.. Surface & Coatings Technology 235, 277-282, (2013).

352. Hui-Min Wen, Yang Yang, Xiao-Shun Zhou, Jun-Yang Liu, Dao-Bin Zhang, Zhao-Bin Chen, Jin-Yun Wang, Zhong-Ning Chen and Zhong-Qun Tian. Electrical conductance study on 1,3-butadiyne-linked dinuclear ruthenium(II) complexes within single molecule break junctions.. Chemical Science 4, 2471-2477, (2013).

351. Rongfang Wang, Jingchun Jia, Hui Wang, Qizhao Wang, Shan Ji and Zhongqun Tian. CNx-modified Fe3O4 as Pt nanoparticle support for the oxygen reduction reaction.. Journal Of Solid State Electrochemistry 17, 1021-1028, (2013).

350. Rongfang Wang, Huahua Da, Hui Wang, Shan Ji and Zhongqun Tian. Selenium functionalized carbon for high dispersion of platinum-ruthenium nanoparticles and its effect on the electrocatalytic oxidation of methanol.. Journal Of Power Sources 233, 326-330, (2013).

349. Andreas Tittl, Xinghui Yin, Harald Giessen, Xiang-Dong Tian, Zhong-Qun Tian, Christian Kremers, Dmitry N. Chigrin and Na Liu. Plasmonic Smart Dust for Probing Local Chemical Reactions.. Nano Letters 13, 1816-1821, (2013).

348. Xiang-Dong Tian, Bi-Ju Liu, Jian-Feng Li, Zhi-Lin Yang, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. SHINERS and plasmonic properties of Au Core SiO2 shell nanoparticles with optimal core size and shell thickness.. Journal Of Raman Spectroscopy 44, 994-998, (2013).

347. Sha Tao, Li-Juan Yu, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Raman Spectra of Amino Wagging Vibrational Modes in p-pi-Conjugated Molecules.. Acta Physico-Chimica Sinica 29, 1609-1617, (2013).

346. Sha Tao, Li-Juan Yu, Ran Pang, Yi-Fan Huang, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Binding Interaction and Raman Spectra of rho-pi Conjugated Molecules Containing CH2/NH2 Groups Adsorbed on Silver Surfaces: A DFT Study of Wagging Modes.. Journal Of Physical Chemistry C 117, 18891-18903, (2013).

345. Ji-Peng Shi, Fang-Zu Yang, Zhong-Qun Tian and Shao-Min Zhou. Electrocrystallization of Cu-Sn Alloy on Copper Electrode Surface.. Acta Physico-Chimica Sinica 29, 2579-U 131, (2013).

344. Zhi Qiu, Meng Zhang, De-Yin Wu, Song-Yuan Ding, Qi-Qi Zuo, Yi-Fan Huang, Wei Shen, Xiao-Dong Lin, Zhong-Qun Tian and Bing-Wei Mao. Raman Spectroscopic Investigation on TiO2-N719 Dye Interfaces Using Ag@TiO2 Nanoparticles and Potential Correlation Strategies.. Chemphyschem 14, 2217-2224, (2013).

343. Ran Pang, Li-Juan Yu, De-Yin Wu, Bing-Wei Mao and Zhong-Qun Tian. Surface electron-hydronium ion-pair bound to silver and gold cathodes: A density functional theoretical study of photocatalytic hydrogen evolution reaction.. Electrochimica Acta 101, 272-278, (2013).

342. Xiao-Dong Lin, Jian-Feng Li, Yi-Fan Huang, Xiang-Dong Tian, Viviane Uzayisenga, Song-Bo Li, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy: Nanoparticle synthesis, characterization and applications in electrochemistry.. Journal Of Electroanalytical Chemistry 688, 5-11, (2013).

341. Liang Lin, Xiangdong Tian, Senlian Hong, Peng Dai, Qiancheng You, Ruyi Wang, Lianshun Feng, Can Xie, Zhong-Qun Tian and Xing Chen. A Bioorthogonal Raman Reporter Strategy for SERS Detection of Glycans on Live Cells.. Angewandte Chemie-International Edition 52, 7266-7271, (2013).

340. Hai-Xin Lin, Jie-Ming Li, Bi-Ju Liu, De-Yu Liu, Jinxuan Liu, Andreas Terfort, Zhao-Xiong Xie, Zhong-Qun Tian and Bin Ren. Uniform gold spherical particles for single-particle surface-enhanced Raman spectroscopy.. Physical Chemistry Chemical Physics 15, 4130-4135, (2013).

339. Hai-xin Lin, Zhi-chao Lei, Zhi-yuan Jiang, Chang-ping Hou, De-yu Liu, Min-min Xu, Zhong-qun Tian and Zhao-xiong Xie. Supersaturation-Dependent Surface Structure Evolution: From Ionic, Molecular to Metallic Micro/Nanocrystals.. Journal Of the American Chemical Society 135, 9311-9314, (2013).

338. Jian Feng Li, Xiang Dong Tian, Song Bo Li, Jason R. Anema, Zhi Lin Yang, Yong Ding, Yuan Fei Wu, Yong Ming Zeng, Qi Zhen Chen, Bin Ren, Zhong Lin Wang and Zhong Qun Tian. Surface analysis using shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy.. Nature Protocols 8, 52-65, (2013).

337. Chaoyu Li, Fengru Fan, Bingsheng Yin, Liang Chen, Tapan Ganguly and Zhongqun Tian. Au+-cetyltrimethylammonium bromide solution: A novel precursor for seed-mediated growth of gold nanoparticles in aqueous solution.. Nano Research 6, 29-37, (2013).

336. Lei-Jie Lai, Hang Zhou, Yu-Jie Du, Jie Zhang, Jing-Chun Jia, Li-Min Jiang, Li-Min Zhu, Zhao-Wu Tian, Zhong-Qun Tian and Dong-Ping Zhan. High precision electrochemical micromachining based on confined etchant layer technique.. Electrochemistry Communications 28, 135-138, (2013).

335. Li-Min Jiang, Yu-Jie Du, Jingchun Jia, Lei-Jie Lai, Hang Zhou, Li-Min Zhu, Zhao-Wu Tian, Zhong-Qun Tian and Dongping Zhan. Three dimensional micromachining on aluminum surface by electrochemical wet stamping technique.. Electrochemistry Communications 33, 119-122, (2013).

334. Yi-Fan Huang, Meng Zhang, Jian-Feng Li, Ziang-Dong Tian, Chao-Yu Li, Zhi Qiu, Xue-Ming Zhang, Song-Yuan Ding, Bin Ren, Bing-Wei Mao and Zhong-Qun Tian. Versatile strategy for gold nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy.. Abstracts Of Papers Of the American Chemical Society 245, (2013).

333. Rong Huang, Hong-Tao Yang, Li Cui, De-Yin Wu, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Structural and Charge Sensitivity of Surface-Enhanced Raman Spectroscopy of Adenine on Silver Surface: A Quantum Chemical Study.. Journal Of Physical Chemistry C 117, 23730-23737, (2013).

332. Lianhuan Han, Ye Yuan, Jie Zhang, Xuesen Zhao, Yongzhi Cao, Zhenjiang Hu, Yongda Yan, Shen Dong, Zhong-Qun Tian, Zhao-Wu Tian and Dongping Zhan. A Leveling Method Based on Current Feedback Mode of Scanning Electrochemical Microscopy.. Analytical Chemistry 85, 1322-1326, (2013).

331. Qiuyan Fang, Jian-Zhang Zhou, Dongping Zhan, Kang Shi, Zhao-Wu Tian and Zhong-Qun Tian. A novel planarization method based on photoinduced confined chemical etching.. Chemical Communications 49, 6451-6453, (2013).

330. Sai Duan, Xin Xu, Yi Luo, Kersti Hermansson and Zhong-Qun Tian. Thermal effects on electronic properties of CO/Pt(111) in water.. Physical Chemistry Chemical Physics 15, 13619-13627, (2013).

329. Sai Duan, Yong-Fei Ji, Ping-Ping Fang, Yan-Xia Chen, Xin Xu, Yi Luo and Zhong-Qun Tian. Density functional theory study on the adsorption and decomposition of the formic acid catalyzed by highly active mushroom-like Au@Pd@Pt tri-metallic nanoparticles.. Physical Chemistry Chemical Physics 15, 4625-4633, (2013).

2012

328. Liu-Bin Zhao, Yi-Fan Huang, Xiu-Min Liu, Jason R. Anema, De-Yin Wu, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. A DFT study on photoinduced surface catalytic coupling reactions on nanostructured silver: selective formation of azobenzene derivatives from para-substituted nitrobenzene and aniline.. Physical Chemistry Chemical Physics 14, 12919-12929, (2012).

327. Dongping Zhan, Dezhi Yang, Yiliang Zhu, Xueru Wu and Zhong-Qun Tian. Fabrication and characterization of nanostructured ZnO thin film microdevices by scanning electrochemical cell microscopy.. Chemical Communications 48, 11449-11451, (2012).

326. Dongping Zhan, Dezhi Yang, Bing-sheng Yin, Jie Zhang and Zhong-Qun Tian. Electrochemical Behaviors of Single Microcrystals of Iron Hexacyanides/NaCl Solid Solution.. Analytical Chemistry 84, 9276-9281, (2012).

325. Bing-Sheng Yin, Jian-Qiang Hu, Song-Yuan Ding, An Wang, Jason R. Anema, Yi-Fan Huang, Zhi-Chao Lei, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Identifying mass transfer influences on Au nanoparticles growth process by centrifugation.. Chemical Communications 48, 7353-7355, (2012).

324. Yang Yang, Jun-Yang Liu, Cheng Zong, Bo Liu, Da-Xiao Zhang, Wen Sun, Yuan-Fei Wu, Miao Lu and Zhong-Qun Tian. Design and Fabrication of an MEA Microchip for Cell Culture Study.. Integrated Ferroelectrics 135, 71-76, (2012).

323. Li-Kun Yang, Fang-Zu Yang, Zhong-Qun Tian and Shao-Min Zhou. Initial Behavior of the Electroless Nickel Deposition on Pretreated Aluminum.. Acta Physico-Chimica Sinica 28, 414-420, (2012).

322. Viviane Uzayisenga, Xiao-Dong Lin, Li-Mei Li, Jason R. Anema, Zhi-Lin Yang, Yi-Fan Huang, Hai-Xin Lin, Song-Bo Li, Jian-Feng Li and Zhong-Qun Tian. Synthesis, Characterization, and 3D-FDTD Simulation of Ag@SiO2 Nanoparticles for Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy.. Langmuir 28, 9140-9146, (2012).

321. ZhongQun Tian and YaDong Li. SPECIAL TOPIC Growth Mechanism of Nanostructures Preface.. Science China-Chemistry 55, 2245-2247, (2012).

320. Yu-Zhuan Su, Jia-Wei Yan, Mian-Gang Li, Zhao-Xiong Xie, Bing-Wei Mao and Zhong-Qun Tian. Adsorption of Solvent Cations on Au(111) and Au(100) in Alkylimidazolium-Based Ionic Liquids - Worm-Like versus Micelle-Like Structures.. Zeitschrift Fur Physikalische Chemie-International Journal Of Research In Physical Chemistry & Chemical Physics 226, 979-994, (2012).

319. Wen-Li Luo, Ya-Qiong Su, Xiang-Dong Tian, Liu-Bin Zhao, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Reaction of p-Chloronitrobenzene Adsorbed on Silver Nanoparticles.. Acta Physico-Chimica Sinica 28, 2767-2773, (2012).

318. De-Yu Liu, Song-Yuan Ding, Hai-Xin Lin, Bi-Ju Liu, Ze-Zhong Ye, Feng-Ru Fan, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Distinctive Enhanced and Tunable Plasmon Resonant Absorption from Controllable Au@Cu2O Nanoparticles: Experimental and Theoretical Modeling.. Journal Of Physical Chemistry C 116, 4477-4483, (2012).

317. Xiao-Dong Lin, Viviane Uzayisenga, Jian-Feng Li, Ping-Ping Fang, De-Yin Wu, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Synthesis of ultrathin and compact Au@MnO2 nanoparticles for shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy (SHINERS).. Journal Of Raman Spectroscopy 43, 40-45, (2012).

316. Y. F. Jiang, F. Z. Yang, Z. Q. Tian and S. M. Zhou. Effects of iron ion contents on composition, morphology, structure and properties of chromium coatings electrodeposited from novel trivalent chromium sulphate electrolyte.. Transactions Of the Institute Of Metal Finishing 90, 86-91, (2012).

315. Yi-Fan Huang, De-Yin Wu, Hong-Ping Zhu, Liu-Bin Zhao, Guo-Kun Liu, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Surface-enhanced Raman spectroscopic study of p-aminothiophenol.. Physical Chemistry Chemical Physics 14, 8485-8497, (2012).

314. Ping-Ping Fang, Jian-Feng Li, Xiao-Dong Lin, Jason R. Anema, De-Yin Wu, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. A SERS study of thiocyanate adsorption on Au-core Pd-shell nanoparticle film electrodes.. Journal Of Electroanalytical Chemistry 665, 70-75, (2012).

313.  93 Feng-Ru Fan, Zhong-Qun Tian and Zhong Lin Wang.. Flexible triboelectric generator! Nano Energy 1, 328-334, (2012).

312. Sai Duan, Xin Xu, Zhong-Qun Tian and Yi Luo. Hybrid molecular dynamics and first-principles study on the work function of a Pt(111) electrode immersed in aqueous solution at room temperature.. Physical Review B 86, (2012).

311. Song-Yuan Ding, Bi-Ju Liu, Qing-Ning Jiang, De-Yin Wu, Bin Ren, Xin Xu and Zhong-Qun Tian. Cations-modified cluster model for density-functional theory simulation of potential dependent Raman scattering from surface complex/electrode systems.. Chemical Communications 48, 4962-4964, (2012).

310. Xiao-Cong Deng, Xiang-Dong Tian, Fei-Peng Wen, Fei Yi, Mei-Qin Cheng, Qi-Ling Zhong, Jia-Wei Yan, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Electrochemical Study of Au@Pt Nanoparticles for Oxygen Reduction Reaction.. Chemical Journal Of Chinese Universities-Chinese 33, 336-340, (2012).

309. Ke Dai, Rong Huang, Rui Jiang, Hui-Xian Ke, Fei Li, Shan Jin, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Adsorption and reduction reactions of anthraquinone derivatives on gold electrodes studied with electrochemical surface-enhanced Raman spectroscopy.. Journal Of Raman Spectroscopy 43, 1367-1373, (2012).

2011

308. Liu-Bin Zhao, Rong Huang, Yi-Fan Huang, De-Yin Wu, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Photon-driven charge transfer and Herzberg-Teller vibronic coupling mechanism in surface-enhanced Raman scattering of p-aminothiophenol adsorbed on coinage metal surfaces: A density functional theory study.. Journal Of Chemical Physics 135, (2011).

307. Liu-Bin Zhao, Rong Huang, Mu-Xing Bai, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Effect of Aromatic Amine-Metal Interaction on Surface Vibrational Raman Spectroscopy of Adsorbed Molecules Investigated by Density Functional Theory.. Journal Of Physical Chemistry C 115, 4174-4183, (2011).

306. Jun-Pei Yue, Fang-Zu Yang, Zhong-Qun Tian and Shao-Min Zhou. Electrocrystallization of Pd-Ni Alloys on Glassy Carbon Electrode.. Acta Physico-Chimica Sinica 27, 1446-1450, (2011).

305. J. P. Yue, F. Z. Yang, Z. Q. Tian and S. M. Zhou. Effects of nickel ion contents on electrodeposition, composition, structure and properties of palladium-nickel alloys.. Transactions Of the Institute Of Metal Finishing 89, 249-254, (2011).

304. Zhi-Lin Yang, Qian-Hong Li, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Tunable SERS from aluminium nanohole arrays in the ultraviolet region.. Chemical Communications 47, 3909-3911, (2011).

303. Yang Yang, Jun-Yang Liu, Zhao-Bin Chen, Jing-Hua Tian, Xi Jin, Bo Liu, Xiulan Li, Zhong-Zi Luo, Miao Lu, Fang-Zu Yang, Nongjian Tao and Zhong-Qun Tian. Conductance histogram evolution of an EC-MCBJ fabricated Au atomic point contact.. Nanotechnology 22, (2011).

302. Yang Yang, Zhaobin Chen, Junyang Liu, Miao Lu, Dezhi Yang, Fangzu Yang and Zhongqun Tian. An electrochemically assisted mechanically controllable break junction approach for single molecule junction conductance measurements.. Nano Research 4, 1199-1207, (2011).

301. Liangbao Yang, Honglin Liu, Jin Wang, Fei Zhou, Zhongqun Tian and Jinhuai Liu. Metastable state nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy for highly sensitive detection.. Chemical Communications 47, 3583-3585, (2011).

300. Fang-Zu Yang, Wei-Gang Wu, Zhong-Qun Tian and Shao-Min Zhou. Application of Copper Electrochemical Deposition for the Metallization of Micropores.. Acta Physico-Chimica Sinica 27, 2135-2140, (2011).

299. Dezhi Yang, Lianhuan Han, Yang Yang, Liu-Bin Zhao, Cheng Zong, Yi-Fan Huang, Dongping Zhan and Zhong-Qun Tian. Solid-State Redox Solutions: Microfabrication and Electrochemistry.. Angewandte Chemie-International Edition 50, 8679-8682, (2011).

298. De-Yin Wu, Liu-Bin Zhao, Xiu-Min Liu, Rong Huang, Yi-Fan Huang, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Photon-driven charge transfer and photocatalysis of p-aminothiophenol in metal nanogaps: a DFT study of SERS.. Chemical Communications 47, 2520-2522, (2011).

297. Jing-Hua Tian, Jie Hu, Si-Si Li, Fan Zhang, Jun Liu, Jian Shi, Xin Li, Zhong-Qun Tian and Yong Chen. Improved seedless hydrothermal synthesis of dense and ultralong ZnO nanowires.. Nanotechnology 22, (2011).

296. J. H. Tian, J. Hu, F. Zhang, X. Li, J. Shi, J. Liu, Z. Q. Tian and Y. Chen. Fabrication of high density metallic nanowires and nanotubes for cell culture studies.. Microelectronic Engineering 88, 1702-1706, (2011).

295. Shu Su, Rong Huang, Liu-Bin Zhao, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Vibrational Spectroscopy Criteria to Determine alpha-Pyridyl Adsorbed on Transition Metal Surfaces.. Acta Physico-Chimica Sinica 27, 781-792, (2011).

294. Gui-Shi Rao, Mei-Qin Cheng, Yan Zhong, Xiao-Cong Deng, Fei Yi, Zhi-Ren Chen, Qi-Ling Zhong, Feng-Ru Fan, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Preparation of High Catalytic Platinum Hollow Nanospheres and Their Electrocatalytic Performance for Methanol Oxidation.. Acta Physico-Chimica Sinica 27, 2373-2378, (2011).

293. Zheng Liu, Song-Yuan Ding, Zhao-Bin Chen, Xiang Wang, Jing-Hua Tian, Jason R. Anema, Xiao-Shun Zhou, De-Yin Wu, Bing-Wei Mao, Xin Xu, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Revealing the molecular structure of single-molecule junctions in different conductance states by fishing-mode tip-enhanced Raman spectroscopy.. Nature Communications 2, (2011).

292. Song-Bo Li, Li-Mei Li, Jason R. Anema, Jian-Feng Li, Zhi-Lin Yang, Bin Ren, Jian-Jun Sun and Zhong-Qun Tian. Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy (SHINERS) Based on Gold-Core Silica-Shell Nanorods.. Zeitschrift Fur Physikalische Chemie-International Journal Of Research In Physical Chemistry & Chemical Physics 225, 775-783, (2011).

291. Jian-Feng Li, Song-Bo Li, Jason R. Anema, Zhi-Lin Yang, Yi-Fan Huang, Yong Ding, Yuan-Fei Wu, Xiao-Shun Zhou, De-Yin Wu, Bin Ren, Zhong-Lin Wang and Zhong-Qun Tian. Synthesis and Characterization of Gold Nanoparticles Coated with Ultrathin and Chemically Inert Dielectric Shells for SHINERS Applications.. Applied Spectroscopy 65, 620-626, (2011).

290. Jian-Feng Li, Song-Yuan Ding, Zhi-Lin Yang, Mei-Lin Bai, Jason R. Anema, Xiang Wang, An Wang, De-Yin Wu, Bin Ren, Shi-Min Hou, Thomas Wandlowski and Zhong-Qun Tian. Extraordinary Enhancement of Raman Scattering from Pyridine on Single Crystal Au and Pt Electrodes by Shell-Isolated Au Nanoparticles.. Journal Of the American Chemical Society 133, 15922-15925, (2011).

289. Jian-Feng Li, Jason R. Anema, Ying-Chao Yu, Zhi-Lin Yang, Yi-Fan Huang, Xiao-Shun Zhou, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Core-shell nanoparticle based SERS from hydrogen adsorbed on a rhodium(111) electrode.. Chemical Communications 47, 2023-2025, (2011).

288. Qingning Jiang, Zhiyuan Jiang, Lei Zhang, Haixin Lin, Ning Yang, Huan Li, Deyu Liu, Zhaoxiong Xie and Zhongqun Tian. Synthesis and high electrocatalytic performance of hexagram shaped gold particles having an open surface structure with kinks.. Nano Research 4, 612-622, (2011).

287. Yi-Fan Huang, Chao-Yu Li, Ian Broadwell, Jian-Feng Li, De-Yin Wu, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy of pyridine on smooth silver electrodes.. Electrochimica Acta 56, 10652-10657, (2011).

286. Rong Huang, Liu-Bin Zhao, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Tautomerization, Solvent Effect and Binding Interaction on Vibrational Spectra of Adenine-Ag+ Complexes on Silver Surfaces: A DFT Study.. Journal Of Physical Chemistry C 115, 13739-13750, (2011).

285. Ping-Ping Fang, Anny Jutand, Zhong-Qun Tian and Christian Amatore. Au-Pd Core-Shell Nanoparticles Catalyze Suzuki-Miyaura Reactions in Water through Pd Leaching.. Angewandte Chemie-International Edition 50, 12184-12188, (2011).

284. Ping-Ping Fang, Sai Duan, Xiao-Dong Lin, Jason R. Anema, Jian-Feng Li, Olivier Buriez, Yong Ding, Feng-Ru Fan, De-Yin Wu, Bin Ren, Zhong Lin Wang, Christian Amatore and Zhong-Qun Tian. Tailoring Au-core Pd-shell Pt-cluster nanoparticles for enhanced electrocatalytic activity.. Chemical Science 2, 531-539, (2011).

283. Ping-Ping Fang, Olivier Buriez, Eric Labbe, Zhong-Qun Tian and Christian Amatore. Electrochemistry at gold nanoparticles deposited on dendrimers assemblies adsorbed onto gold and platinum surfaces.. Journal Of Electroanalytical Chemistry 659, 76-82, (2011).

282. Sai Duan, Xin Xu, Yi Luo and Zhong-Qun Tian. Molecular polarization bridging physical and chemical enhancements in surface enhanced Raman scattering.. Chemical Communications 47, 11438-11440, (2011).

281. Sai Duan, Ping-Ping Fang, Feng-Ru Fan, Ian Broadwell, Fang-Zu Yang, De-Yin Wu, Bin Ren, Christian Amatore, Yi Luo, Xin Xu and Zhong-Qun Tian. A density functional theory approach to mushroom-like platinum clusters on palladium-shell over Au core nanoparticles for high electrocatalytic activity.. Physical Chemistry Chemical Physics 13, 5441-5449, (2011).

280. Yan Cui, Xiao-Shan Zheng, Bin Ren, Rui Wang, Jun Zhang, Ning-Shao Xia and Zhong-Qun Tian. Au@organosilica multifunctional nanoparticles for the multimodal imaging.. Chemical Science 2, 1463-1469, (2011).

279. Teng Ben, Kang Shi, Yan Cui, Cuiying Pei, Yang Zuo, Han Guo, Daliang Zhang, Jun Xu, Feng Deng, Zhongqun Tian and Shilun Qiu. Targeted synthesis of an electroactive organic framework.. Journal Of Materials Chemistry 21, 18208-18214, (2011).

278. Jason R. Anema, Jian-Feng Li, Zhi-Lin Yang, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy: Expanding the Versatility of Surface-Enhanced Raman Scattering.. in Annual Review Of Analytical Chemistry 4, 129-150, (2011).

2010

277. MuDe Zhuang, Zheng Liu, Bin Ren and ZhongQun Tian. Surface bonding on silicon surfaces as probed by tip-enhanced Raman spectroscopy.. Science China-Chemistry 53, 426-431, (2010).

276. Pu Zhang, Jun Cai, Yan-Xia Chen, Zhi-Qiang Tang, Dong Chen, JinLong Yang, De-Yin Wu, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Potential-Dependent Chemisorption of Carbon Monoxide at a Gold Core-Platinum Shell Nanoparticle Electrode: A Combined Study by Electrochemical in Situ Surface-Enhanced Raman Spectroscopy and Density Functional Theory.. Journal Of Physical Chemistry C 114, 403-411, (2010).

275. Liu-Bin Zhao, Yi-Fan Huang, De-Yin Wu, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. A Theoretical Study of Surface Enhanced Raman Spectroscopy of Aromatic Azo Compounds Linked to Silver Surfaces.. in 22nd International Conference on Raman Spectroscopy 1267. 972-+, (2010).

274. ZhiLin Yang, QianHong Li, FangXiong Ruan, ZhiPeng Li, Bin Ren, HongXing Xu and ZhongQun Tian. FDTD for plasmonics: Applications in enhanced Raman spectroscopy.. Chinese Science Bulletin 55, 2635-2642, (2010).

273. Zhilin Yang, Qianhong Li, Deyin Wu, Bin Ren and Zhongqun Tian. Tunable Surface-Enhanced Raman Scattering from Aluminum Nanohole Arrays.. in 22nd International Conference on Raman Spectroscopy 1267. 950-+, (2010).

272. Liangbao Yang, Liang Ma, Guangyu Chen, Jinhuai Liu and Zhong-Qun Tian. Ultrasensitive SERS Detection of TNT by Imprinting Molecular Recognition Using a New Type of Stable Substrate.. Chemistry-a European Journal 16, 12683-12693, (2010).

271. Liang-Liang Yan, Qing-Ning Jiang, De-Yu Liu, Yan Zhong, Fei-Peng Wen, Xiao-Cong Deng, Qi-Ling Zhong, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Electrocatalytic Oxidation of Formic Acid on Pt-Se Hollow Nanosphere Modified Glassy Carbon Electrodes.. Acta Physico-Chimica Sinica 26, 2337-2342, (2010).

270. Wei-Gang Wu, Fang-Zu Yang, Ming-Hui Luo, Zhong-Qun Tian and Shao-Min Zhou. Electrodeposition of Copper in a Citrate Bath and Its Application to a Micro-Electro-Mechanical System.. Acta Physico-Chimica Sinica 26, 2625-2632, (2010).

269. An Wang, Yi-Fan Huang, Ujjal Kumar Sur, De-Yin Wu, Bin Ren, Sandra Rondinini, Christian Amatore and Zhong-Qun Tian. In Situ Identification of Intermediates of Benzyl Chloride Reduction at a Silver Electrode by SERS Coupled with DFT Calculations.. Journal Of the American Chemical Society 132, 9534-9536, (2010).

268. Zhongqun Tian. Special Issue Some Progresses in Physical Chemistry in China Preface.. Science China-Chemistry 53, 287-288, (2010).

267. Jing-Hua Tian, Yang Yang, Xiao-Shun Zhou, Bernd Schoellhorn, Emmanuel Maisonhaute, Zhao-Bin Chen, Fang-Zu Yang, Yong Chen, Christian Amatore, Bing-Wei Mao and Zhong-Qun Tian. Electrochemically Assisted Fabrication of Metal Atomic Wires and Molecular Junctions by MCBJ and STM-BJ Methods.. Chemphyschem 11, 2745-2755, (2010).

266. Jing-Hua Tian, Yang Yang, Bo Liu, Bernd Schoellhorn, De-Yin Wu, Emmanuel Maisonhaute, Anna Serra Muns, Yong Chen, Christian Amatore, Nong-Jian Tao and Zhong-Qun Tian. The fabrication and characterization of adjustable nanogaps between gold electrodes on chip for electrical measurement of single molecules.. Nanotechnology 21, (2010).

265. Bin Ren, Xiao-Bing Lian and Zhong-Qun Tian. In-cell temperature controlled flow spectroelectrochemical cell for in situ surface-enhanced Raman study of interfacial processes.. Abstracts Of Papers Of the American Chemical Society 239, (2010).

264. Bin Ren, Zheng Liu, Xiang Wang, Zhi-Lin Yang and Zhong-Qun Tian. Electromagnetic Coupling Effect for Surface-enhanced Raman Spectroscopy and Tip-enhanced Raman Spectroscopy.. in 22nd International Conference on Raman Spectroscopy 1267. 1241-+, (2010).

263. Gang Liu, Chunfeng Sun, Di Li, Shiping Song, Bingwei Mao, Chunhai Fan and Zhongqun Tian. Gating of Redox Currents at Gold Nanoelectrodes via DNA Hybridization.. Advanced Materials 22, 2148-+, (2010).

262. Ran Pang, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. A Theoretical Study of Raman Spectra and Structures of Ionic Water Clusters.. in 22nd International Conference on Raman Spectroscopy 1267. 746-+, (2010).

261. Zheng Liu, Zhao-Bin Chen, Song-Yuan Ding, Xiang Wang, Jing-Hua Tian, De-Yin Wu, Bing-Wei Mao, Xin Xu, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Fishing-Mode Tip-enhanced Raman Spectroscopy (FM-TERS) for Studying Single-Molecule Junctions.. in 22nd International Conference on Raman Spectroscopy 1267. 1255-1256, (2010).

260. Qianhong Li, Zhilin Yang, Bin Ren, Hongxing Xu and Zhongqun Tian. The Relationship Between Extraordinary Optical Transmission and Surface-Enhanced Raman Scattering in Subwavelength Metallic Nanohole Arrays.. Journal Of Nanoscience And Nanotechnology 10, 7188-7191, (2010).

259. Jian-Feng Li, Yi-Fan Huang, Sai Duan, Ran Pang, De-Yin Wu, Bin Ren, Xin Xu and Zhong-Qun Tian. SERS and DFT study of water on metal cathodes of silver, gold and platinum nanoparticles.. Physical Chemistry Chemical Physics 12, 2493-2502, (2010).

258. Jian-Feng Li, Song-Bo Li, Yi-Fan Huang, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy for Inspecting Pesticide Residues.. in 22nd International Conference on Raman Spectroscopy 1267. 1049-1049, (2010).

257. Jian-Feng Li, Yi-Fan Huang, Zhi-Lin Yang, Yong Ding, De-Yin Wu, Bin Ren, Zhong Lin Wang and Zhong-Qun Tian. New Operation Mode for SERS Using Ultrathin-Silica-Shelled Gold Nanoparticles.. in 22nd International Conference on Raman Spectroscopy 272-272, (2010).

256. Jian Feng Li, Yi Fan Huang, Yong Ding, Zhi Lin Yang, Song Bo Li, Xiao Shun Zhou, Feng Ru Fan, Wei Zhang, Zhi You Zhou, De Yin Wu, Bin Ren, Zhong Lin Wang and Zhong Qun Tian. Shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy.. Nature 464, 392-395, (2010).

255. Yi-Fan Huang, Hong-Ping Zhu, Guo-Kun Liu, De-Yin Wu, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. When the Signal Is Not from the Original Molecule To Be Detected: Chemical Transformation of para-Aminothiophenol on Ag during the SERS Measurement.. Journal Of the American Chemical Society 132, 9244-9246, (2010).

254. Yi-Fan Huang, Nai-Ning Yin, Xiang Wang, De-Yin Wu, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Vibrational Signature of Double-End-Linked Molecules at Au Nanojunctions Probed by Surface-Enhanced Raman Spectroscopy.. Chemistry-a European Journal 16, 1449-1453, (2010).

253. Yi-Fan Huang, De-Yin Wu, An Wang, Bin Ren, Sandra Rondinini, Zhong-Qun Tian and Christian Amatore. Bridging the Gap between Electrochemical and Organometallic Activation: Benzyl Chloride Reduction at Silver Cathodes.. Journal Of the American Chemical Society 132, 17199-17210, (2010).

252. Yi-Min Fang, Zhi-Bin Lin, Yong-Ming Zeng, Wen-Kai Chen, Guo-Nan Chen, Jian-Jun Sun, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Facile Electrochemical Preparation of Ag Nanothorns and Their Growth Mechanism.. Chemistry-a European Journal 16, 6766-6770, (2010).

251. Rong Huang, Liu-Bin Zhao, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. A DFT Study of Surface-Enhanced Raman Spectroscopy of Adenine and Adenine-Silver Complexes.. in 22nd International Conference on Raman Spectroscopy 1267. 942-+, (2010).

250. J. Y. Huang, Y. H. Xu, B. Ren and Z. Q. Tian. Surface-Enhanced Raman Spectroscopic Detection of Human CaSki Cells Using Clean and Uniform Substrates of Assembled Au Nanoparticles.. in 22nd International Conference on Raman Spectroscopy 1267. 229-+, (2010).

249. Ping-Ping Fang, Jian-Feng Li, Xiao-Dong Lin, Sai Duan, Bin Ren, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Surface-enhanced Raman Spectroscopy for Studying the Tensile Structure Between Au@Pd Nanoparticle Interfaces.. in 22nd International Conference on Raman Spectroscopy 1267, 1081-+, (2010).

248. Sai Duan, De-Yin Wu, Xin Xu, Yi Luo and Zhong-Qun Tian. Structures of Water Molecules Adsorbed on a Gold Electrode under Negative Potentials.. Journal Of Physical Chemistry C 114, 4051-4056, (2010).

247. Yong Ding, Fengru Fan, Zhongqun Tian and Zhong Lin Wang. Atomic Structure of Au-Pd Bimetallic Alloyed Nanoparticles.. Journal Of the American Chemical Society 132, 12480-12486, (2010).

246. Li Cui, De-Yin Wu, An Wang, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Charge-Transfer Enhancement Involved in the SERS of Adenine on Rh and Pd Demonstrated by Ultraviolet to Visible Laser Excitation.. Journal Of Physical Chemistry C 114, 16588-16595, (2010).

245. Yan Cui, Bin Ren, Rui Wang, Jun Zhang, Ning-Shao Xia and Zhong-Qun Tian. Metal Core Organosilica Shell Multifunctional Nanoparticles for Multimodal Cell Imaging.. in 22nd International Conference on Raman Spectroscopy 1267. 1013-+, (2010).

244. Li Cui, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Surface-Enhanced Raman Spectroscopic Study on the Co-adsorption of DNA Bases with Perchlorate.. Acta Physico-Chimica Sinica 26, 397-402, (2010).

2009

243. Pu Zhang, Yan-Xia Chen, Jun Cai, Sang-Zi Liang, Jian-Feng Li, An Wang, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. An Electrochemical in Situ Surface-Enhanced Raman Spectroscopic Study of Carbon Monoxide Chemisorption at a Gold Core-Platinum Shell Nanoparticle Electrode with a Flow Cell.. Journal Of Physical Chemistry C 113, 17518-17526, (2009).

242. Kuan-Hong Xue, Shao-Peng Chen, Lin-Xia Wang, Ri-Bing Wei, Shi-Min Xu, Li Cui, Bin-Wei Mao, Zhong-Qun Tian, Chun-Hua Zen, Shi-Gang Sun, Li-Jun Wu and Yi-Mei Zhu. Fabrication and characterization of oriented carbon atom wires assembled on gold.. Chemical Physics Letters 469, 284-288, (2009).

241. De-Yin Wu, Xiu-Min Liu, Yi-Fan Huang, Bin Ren, Xin Xu and Zhong-Qun Tian. Surface Catalytic Coupling Reaction of p-Mercaptoaniline Linking to Silver Nanostructures Responsible for Abnormal SERS Enhancement: A DFT Study.. Journal Of Physical Chemistry C 113, 18212-18222, (2009).

240. Gui-Shi Rao, Lei Zhang, Hui-Xian Kei, Qi-Ling Zhong, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. In situ Surface-Enhanced Raman Spectroscopic Investigation of Formaldehyde Oxidation on Au-core@Pt-shell Nanoparticles Coated Platinum Electrode in Different Media.. Chemical Journal Of Chinese Universities-Chinese 30, 1205-1209, (2009).

239. Omar Mertins, Olivier Buriez, Eric Labbe, Ping-Ping Fang, Elizabeth Hillard, Anne Vessieres, Gerard Jaouen, Zhong-Qun Tian and Christian Amatore. Further insights into hydrophobic interactions between ferrocenyl-tamoxifen drugs and non-polar molecular architectures at electrode surfaces.. Journal Of Electroanalytical Chemistry 635, 13-19, (2009).

238. Zheng Liu, Xiang Wang, Ke Dai, Shan Jin, Zhi-Cong Zeng, Mu-De Zhuang, Zhi-Lin Yang, De-Yin Wu, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Tip-enhanced Raman spectroscopy for investigating adsorbed nonresonant molecules on single-crystal surfaces: tip regeneration, probe molecule, and enhancement effect.. Journal Of Raman Spectroscopy 40, 1400-1406, (2009).

237. Zhi-Bin Lin, Bu-Gao Xie, Jing-Hua Tian, Yong-An Tang, Jian-Jun Sun, Guo-Nan Chen, Bin Ren, Bing-Wei Mao and Zhong-Qun Tian. Potential-dependent adsorption of uracil on a silver electrode in alkaline solutions.. Journal Of Electroanalytical Chemistry 636, 74-79, (2009).

236. Zhi-Bin Lin, Jing-Hua Tian, Bu-Gao Xie, Yong-An Tang, Jian-Jun Sun, Guo-Nan Chen, Bin Ren, Bing-Wei Mao and Zhong-Qun Tian. Electrochemical and in Situ SERS Studies on the Adsorption of 2-Hydroxypyridine and Polyethyleneimine during Silver Electroplating.. Journal Of Physical Chemistry C 113, 9224-9229, (2009).

235. Xiu-Mei Lin, Yan Cui, Yan-Hui Xu, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Surface-enhanced Raman spectroscopy: substrate-related issues.. Analytical And Bioanalytical Chemistry 394, 1729-1745, (2009).

234. Xiao-Jing Liang, Li Cui, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Structures and Vibrational Spectra of Adenine and Protonated Adenine.. Acta Physico-Chimica Sinica 25, 1605-1610, (2009).

233. Li-mei Li, Ping-ping Fang, Zhi-lin Yang, Wen-da Huang, De-yin Wu, Bin Ren and Zhong-qun Tian. Size Dependent SERS Activity of Gold Nanoparticles Studied by 3D-FDTD Simulation.. Spectroscopy And Spectral Analysis 29, 1222-1226, (2009).

232.  74 Yang Jiang, An Wang, Zhong-Qun Tian and Andreas Otto.. Is It Possible to Observe Surface-Enhanced Raman Scattering from Buried Molecules? Journal Of Physical Chemistry C 113, 5526-5534, (2009).

231. W. Gu, X. M. Fan, J. L. Yao, B. Ren, R. A. Gu and Z. Q. Tian. Investigation on surface-enhanced Raman scattering activity on an ex situ ORC roughened nickel electrode.. Journal Of Raman Spectroscopy 40, 405-410, (2009).

230. Feng-Ru Fan, Yong Ding, De-Yu Liu, Zhong-Qun Tian and Zhong Lin Wang. Facet-Selective Epitaxial Growth of Heterogeneous Nanostructures of Semiconductor and Metal: ZnO Nanorods on Ag Nanocrystals.. Journal Of the American Chemical Society 131, 12036-+, (2009).

229. Feng-Ru Fan, Adel Attia, Ujjal Kumar Sur, Jian-Bin Chen, Zhao-Xiong Xie, Jian-Feng Li, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. An Effective Strategy for Room-Temperature Synthesis of Single-Crystalline Palladium Nanocubes and Nanodendrites in Aqueous Solution.. Crystal Growth & Design 9, 2335-2340, (2009).

228. Yong Ding, Fengru Fan, Zhongqun Tian and Zhong Lin Wang. Sublimation-Induced Shape Evolution of Silver Cubes.. Small 5, 2812-2815, (2009).

227. L. Cui, S. Mahajan, R. M. Cole, B. Soares, P. N. Bartlett, J. J. Baumberg, I. P. Hayward, B. Ren, A. E. Russell and Z. Q. Tian. UV SERS at well ordered Pd sphere segment void (SSV) nanostructures.. Physical Chemistry Chemical Physics 11, 1023-1026, (2009).

2008

226. Jian-Lin Yao, Ya-Xian Yuan, Xiao-Min Fan, Bin Ren, Ren-Ao Go and Zhong-Qun Tian. The reorientation of benzonitrile on Platinum electrode probed by surface enhanced Raman spectroscopy.. Journal Of Electroanalytical Chemistry 624, 129-133, (2008).

225. De-Yin Wu, Xiu-Min Liu, Sai Duan, Xin Xu, Bin Ren, Sheng-Hisen Lin and Zhong-Qun Tian. Chemical enhancement effects in SERS spectra: A quantum chemical study of pyridine interacting with copper, silver, gold and platinum metals.. Journal Of Physical Chemistry C 112, 4195-4204, (2008).

224. De-Yin Wu, Jian-Feng Li, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Electrochemical surface-enhanced Raman spectroscopy of nanostructures.. Chemical Society Reviews 37, 1025-1041, (2008).

223. De-Yin Wu, Sai Duan, Xiu-Min Liu, Yong-Chun Xu, Yu-Xiong Jiang, Bin Ren, Xin Xu, S. H. Lin and Zhong-Qun Tian. Theoretical study of binding interactions and vibrational Raman spectra of water in hydrogen-bonded anionic complexes: (H2O)(n)(-) (n=2 and 3), H2O center dot center dot center dot X-(X = F, Cl, Br, and I), and H2O center dot center dot center dot M- (M = Cu, Ag, and Au).. Journal Of Physical Chemistry A 112, 1313-1321, (2008).

222. Bin Ren, Xiao-Bing Lian, Jian-Feng Li, Ping-Ping Fang, Qun-Ping Lai and Zhong-Qun Tian. Spectroelectrochemical flow cell with temperature control for investigation of electrocatalytic systems with surface-enhanced Raman spectroscopy.. Faraday Discussions 140, 155-165, (2008).

221. Gui-Shi Rao, Feng-Ru Fan, Guo-Fu Wang, Zhi-Xiang Wu, Fei Yi, Qi-Ling Zhong, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. In-situ SERS of formic acid electro-catalytic oxidation on Au-core@Pt-shell/Pt electrode.. Acta Physico-Chimica Sinica 24, 345-349, (2008).

220. Ming-De Li, Yan Cui, Min-Xia Gao, Jia Luo, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Clean substrates prepared by chemical adsorption of iodide followed by electrochemical oxidation for surface-enhanced Raman spectroscopic study of cell membrane.. Analytical Chemistry 80, 5118-5125, (2008).

219. Yang Jiang, An Wang, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Cantilever Tip Near-Field Surface-Enhanced Raman Imaging of Tris(bipyridine)ruthenium(II) on Silver Nanoparticles-Coated Substrates.. Langmuir 24, 12054-12061, (2008).

218. Yang Jiang, Bin Ren and Zhong-qun Tian. Development of aperture probe near-field Raman spectroscopy and microscopy.. Spectroscopy And Spectral Analysis 28, 1080-1090, (2008).

217. Li-Min Jiang, Ze-Yu Cheng, Nan Du, Wei Li, Zhong-Qun Tian and Zhao-Wu Tian. Electrochemical micromachining microstructure lattice on magnesium alloy surface.. Acta Physico-Chimica Sinica 24, 1307-1312, (2008).

216. L. M. Jiang, W. Li, A. Attia, Z. Y. Cheng, J. Tang, Z. Q. Tian and Z. W. Tian. A potential method for electrochemical micromachining of titanium alloy Ti6Al4V.. Journal Of Applied Electrochemistry 38, 785-791, (2008).

215. Ping-Ping Fang, Jian-Feng Li, Zhi-Lin Yang, Li-Mei Li, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Optimization of SERS activities of gold nanoparticles and gold-core-palladium-shell nanoparticles by controlling size and shell thickness.. Journal Of Raman Spectroscopy 39, 1679-1687, (2008).

214. Feng-Ru Fan, De-Yu Liu, Yuan-Fei Wu, Sai Duan, Zhao-Xiong Xie, Zhi-Yuan Jiang and Zhong-Qun Tian. Epitaxial growth of heterogeneous metal nanocrystals: From gold nano-octahedra to palladium and silver nanocubes.. Journal Of the American Chemical Society 130, 6949-+, (2008).

213. Song-Yuan Ding, De-Yin Wu, Zhi-Lin Yang, Bin Ren, Xin Xu and Zhong-Qun Tian. Some Progresses in Mechanistic Studies on Surface-Enhanced Raman Scattering.. Chemical Journal Of Chinese Universities-Chinese 29, 2569-2581, (2008).

212. Li Cui, An Wang, De-Yin Wu, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Shaping and Shelling Pt and Pd Nanoparticles for Ultraviolet Laser Excited Surface-Enhanced Raman Scattering.. Journal Of Physical Chemistry C 112, 17618-17624, (2008).

211. Fang Bao, Jian-Feng Li, Bin Ren, Jian-Lin Yao, Ren-Ao Gu and Zhong-Qun Tian. Synthesis and characterization of Au@Co and Au@Ni core-shell nanoparticles and their applications in surface-enhanced Raman Spectroscopy.. Journal Of Physical Chemistry C 112, 345-350, (2008).

2007

210. Qi-Ling Zhong, Bing Zhang, Gui-Shi Rao, Yue-Min Ding, Guo-Fu Wang, Yu-Xiong Jiang, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Investigation of Electro-oxidation activity of Pt-CNTs/GC electrodes.. Chemical Journal Of Chinese Universities-Chinese 28, 1135-1138, (2007).

209. Qi-Ling Zhong, Bing Zhang, Yue-Min Ding, Gui-Shi Rao, Guo-Fu Wang, Yu-Xiong Jiang, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Microwave radiation-assisted synthesis of Pt-CNTs.. Acta Physico-Chimica Sinica 23, 429-432, (2007).

208. Qi-Ling Zhong, Bing Zhang, Yue-Min Ding, Yue-Long Liu, Gui-Shi Rao, Guo-Fu Wang, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. In-situ surface-enhanced Raman spectroscopic investigation on ethanol electrooxidation in different media.. Acta Physico-Chimica Sinica 23, 1432-1436, (2007).

207. De Yin Wu, Sai Duan, Xin Xu and Zhong-Qun Tian. PHYS 578-Understanding the hydrogen-bonded structures of interfacial waters through quantum chemical calculations and Raman spectroscopy.. Abstracts Of Papers Of the American Chemical Society 234, (2007).

206. Xi Wang, Zheng Liu, Mu-De Zhuang, Hai-Ming Zhang, Xiang Wang, Zhao-Xiong Xie, De-Yin Wu, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Tip-enhanced Raman spectroscopy for investigating adsorbed species on a single-crystal surface using electrochemically prepared Au tips.. Applied Physics Letters 91, (2007).

205. Zhong-Qun Tian, Bin Ren, Jian-Feng Li and Zhi-Lin Yang. Expanding generality of surface-enhanced Raman spectroscopy with borrowing SERS activity strategy.. Chemical Communications  3514-3534, (2007).

204. Jian-Jun Sheng, Jian-Feng Li, Bing-Shen Yin, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. A preliminary study on surface-enhanced Raman scattering from Au and Au@Pd nanocubes for electrochemical applications.. Canadian Journal Of Analytical Sciences And Spectroscopy 52, 178-185, (2007).

203. Jing-Hua Tian, Bo Liu, Shan Jin, Ke Dai, Zhao-Bin Chen, Xiulan Li, Huixian Ke, Sun-Tao Wu, Yang Yang, Bin Ren, Bing-Wei Mao, Nongjian Tao, Zhong-Qun Tian and Ieee. title?. in 7th IEEE Conference on Nanotechnology 1313-+.

202. Bin Ren, Guo-Kun Liu, Xiao-Bing Lian, Zhi-Lin Yang and Zhong-Qun Tian. Raman spectroscopy on transition metals.. Analytical And Bioanalytical Chemistry 388, 29-45, (2007).

201. Yukihiro Ozaki, Zhong-Qun Tian and Ricardo F. Aroca. Foreword to the Special Issue on Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS).. Canadian Journal Of Analytical Sciences And Spectroscopy 52, (2007).

200. Zheng Liu, Zhi-Lin Yang, Li Cui, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Electrochemically roughened palladium electrodes for surface-enhanced Raman spectroscopy: Methodology, mechanism, and application.. Journal Of Physical Chemistry C 111, 1770-1775, (2007).

199. Guo-Kun Liu, Bin Ren, Ren-Ao Gu and Zhong-Qun Tian. Effect of the intrinsic properties of metals on the adsorption behavior of molecules-competitive and cooperative adsorption of benzene and other species on Pt and Rh surfaces.. Journal Of Physical Chemistry C 111, 3417-3426, (2007).

198. De-Sheng Kong, Jing-Hua Tian, Bo Liu, Hai-Lin Liu, Zhao-Bin Chen, Bing-Wei Mao and Zhong-Qun Tian. A preliminary study on fabrication and electronic measurements of a Ag2S nanoelectrochemical switch.. Chemical Journal Of Chinese Universities-Chinese 28, 149-152, (2007).

197. Yu-Xiong Jiang, Jian-Fen Li, De-Yin Wu, Zhi-Lin Yang, Bin Ren, Jia-Wen Hu, Yuan L. Chow and Zhong-Qun Tian. Characterization of surface water on Au core Pt-group metal shell nanoparticles coated electrodes by surface-enhanced Raman spectroscopy.. Chemical Communications  4608-4610, (2007).

196. Jia-Wen Hu, Jian-Feng Li, Bin Ren, De-Yin Wu, Shi-Gang Sun and Zhong-Qun Tian. Palladium-coated gold nanoparticles with a controlled shell thickness used as surface-enhanced Raman scattering substrate.. Journal Of Physical Chemistry C 111, 1105-1112, (2007).

195. Ming Ge, Yan Cui, Jianlin Yao, Zhong-Qun Tian and Ren'ao Gu. PHYS 356-Multiantigen immunoassay based on surface-enhanced Raman spectroscopy.. Abstracts Of Papers Of the American Chemical Society 234, (2007).

194. Fengru Fan, Jianjun Sheng, Zhilin Yang, Yong Zhang, Haihui Zhou, Li Cui, Bin Ren and Zhongqun Tian. Synthesis and characterization of single-crystalline Pd, Au, Ag and Pt nanocubes.. Abstracts Of Papers Of the American Chemical Society 233, (2007).

193. Yue-Min Ding, Yao-Long Liu, Gui-Shi Rao, Guo-Fu Wang, Qi-Ling Zhong, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Electrooxidation mechanism of methanol at Pt-Ru catalyst modified GC electrode in electrolytes with different pH using electrochemical and SERS techniques.. Chinese Journal Of Chemistry 25, 1617-1621, (2007).

192. Yan Cui, Bin Ren, Jian-Lin Yao, Ren-Ao Gu and Zhong-Qun Tian. Multianalyte immunoassay based on surface-enhanced Raman spectroscopy.. Journal Of Raman Spectroscopy 38, 896-902, (2007).

2006

191. Qiling Zhong, Peng Huang, Bin Zhang, Xiongyuan Yang, Yuemin Ding, Haihui Zhou, Bin Ren and Zhongqun Tian. SERS study of the electrooxidation of formic acid on Pt-Ru/GC.. Acta Physico-Chimica Sinica 22, 291-295, (2006).

190. Juan Xiang, Bin Liu, Bo Liu, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. A self-terminated electrochemical fabrication of electrode pairs with angstrom-sized gaps.. Electrochemistry Communications 8, 577-580, (2006).

189. De-Yin Wu, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Theoretical study on SERS intensity of pyridine adsorbed on transition metal electrodes.. Israel Journal Of Chemistry 46, 317-327, (2006).

188. De-Yin Wu, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Binding interactions and Raman spectral properties of pyridine interacting with bimetallic silver-gold clusters.. Chemphyschem 7, 619-628, (2006).

187. Yu Wang, Xin Xu, Zhongqun Tian, Ye Zong, Huiming Cheng, Changjian Lin. Selective heterogeneous nucleation and growth of size-controlled metal nanoparticles on carbon nanotubes in solution.. Chemistry-a European Journal 12, 2542-2549, (2006).

186. Zhong-Qun Tian, Zhi-Lin Yang, Bin Ren and De-Yin Wu. in Surface-Enhanced Raman Scattering: Physics And Applications Vol. 103 Topics in Applied Physics (eds K. Kneipp, M. Moskovits, & H.. Kneipp   125-146 (2006).

185. Zhong-Qun Tian, Zhi-Lin Yang, Bin Ren, Jian-Feng Li, Yong Zhang, Xu-Feng Lin, Jia-Wen Hua  and  De-Yin Wua. Surface-enhanced Raman scattering from transition metals with special surface morphology and nanoparticle shape.. Faraday Discussions 132, 159-170, (2006).

184. Na Tian, Zhi-You Zhou, Shi-Gang Sun, Li Cui, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Electrochemical preparation of platinum nanothorn assemblies with high surface enhanced Raman scattering activity.. Chemical Communications  4090-4092, (2006).

183. Jing-Hua Tian, Bo Liu, Xiulan Li, Zhi-Lin Yang, Bin Ren, Sun-Tao Wu, Nongjian Tao and Zhong-Qun Tian. Study of molecular junctions with a combined surface-enhanced Raman and mechanically controllable break junction method.. Journal Of the American Chemical Society 128, 14748-14749, (2006).

182. Dave Stockwell, Guokun Liu, Jianchang Guo, Avraham Schwartz, Zhong-Qun Tian and Tianquan Lian. Sum frequency vibrational spectroscopy study of molecular sensitizer/TiO2 interfaces.. Abstracts Of Papers Of the American Chemical Society 231, (2006).

181. Guo-kun Liu, Bin Ren, De-yin Wu, Tan-ming Lin, Ren-ao Gu and Zhong-qun Tian. Electrochemical polymerization of acetylene on Rh electrodes probed by surface-enhanced Raman spectroscopy.. Journal Of Electroanalytical Chemistry 594, 73-79, (2006).

180. Guo-Kun Liu, Bin Ren, De-Yin Wu, Sai Duan, Jian-Feng Li, Jian-Lin Yao, Ren-Ao Gu and Zhong-Qun Tian. Effect of intrinsic properties of metals on the adsorption behavior of molecules: Benzene adsorption on Pt group metals.. Journal Of Physical Chemistry B 110, 17498-17506, (2006).

179. Bo Liu, Juan Xiang, Sun-Tao Wu, Bin Ren, Fang-Zu Yang, Can Zhong, Bing-Wei Mao, Yuan L. Chow and Zhong-Qun Tian. Controllable nanogap fabrication on microchip by chronopotentiometry (vol 50, pg 3041, 2005).. Electrochimica Acta 51, 3855-3855, (2006).

178. Jian-Feng Li, Zhi-Lin Yang, Bin Ren, Guo-Kun Liu, Ping-Ping Fang, Yu-Xiong Jiang, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian. Surface-enhanced Raman spectroscopy using gold-core platinum-shell nanoparticle film electrodes: Toward a versatile vibrational strategy for electrochemical interfaces.. Langmuir 22, 10372-10379, (2006).

177. Li-Min Jiang, Xuan-Min Huang, Zhong-Qun Tian and Zhao-Wu Tian. Investigation of microstructure-machining on aluminium surface by confined etchant layer technique.. Chemical Journal Of Chinese Universities-Chinese 27, 1540-1544, (2006).

176. Wei Gu, Gua-kun Liu, De-yin Wu, Bin Ren, Ren-ao Gu and Zhong-qun Tian. Surface-enhanced Raman spectra and electrochemical studies on the inhibition of nickel corrosion by imidazole.. Spectroscopy And Spectral Analysis 26, 1067-1070, (2006).

175. Wei Gu, Yan Cui, Guo-Kung Liu, Ren-Ao Gu, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Surface-enhanced Raman spectroscopic activity on bare nickel electrode roughened by electrochemical method.. Chemical Journal Of Chinese Universities-Chinese 27, 2132-2135, (2006).

174. Yan Cui, Bin Ren, Jian-Lin Yao, Ren-Ao Gu and Zhong-Qun Tian. Synthesis of AgcoreAushell bimetallic nanoparticles for immunoassay based on surface-enhanced Raman spectroscopy.. Journal Of Physical Chemistry B 110, 4002-4006, (2006).

2005

173. H. H. Zhou, D. Y. Wu, J. Q. Hu and Z. Q. Tian. Synthesis and SERS characterization of silver nanocubes.. Spectroscopy And Spectral Analysis 25, 1068-1070, (2005).

172. Qi-ling ZHONG, Xiao-hong ZHANG, Hai-Hui ZHOU, Zu-biao WEN, Xiong-yuan YANG, Peng HUANG, Bin REN, Zhong-qun TIAN. In-situ SERS of piperonal and isosafrole electrooxidation on Pt electrode.. Acta Physico-Chimica Sinica 21, 1182-1185, (2005).

171. Jian-Zhou Zheng, Bin Ren, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian,. Thiourea adsorption on a Pt surface as detected by electrochemical methods and surface-enhanced Raman spectroscopy.. Journal Of Electroanalytical Chemistry 574, 285-289, (2005).

170. Bin Zhang, Jian-Feng Li, Qi-Ling Zhong, Bin Ren, Zhong-Qun Tian and Shou-Zhong Zou. Electrochemical and surfaced-enhanced Raman spectroscopic investigation of CO and SCN- adsorbed on Au-core-Pt-shell nanoparticles supported on GC electrodes.. Langmuir 21, 7449-7455, (2005).

169. Juan Xiang, Bo Liu, Sun-Tao Wu, Bin Ren, Fang-Zu Yang, Bing-Wei Mao, Yuan L. Chow and Zhong-Qun Tian. A controllable electrochemical fabrication of metallic electrodes with a nanometer/angstrom-sized gap using an electric double layer as feedback.. Angewandte Chemie-International Edition 44, 1265-1268, (2005).

168. J. Xiang, B. Liu, J. H. Tian, S. T. Wu, J. W. Hu and Z. Q. Tian. Fabrication, characterization and electric properties of a gold nanowire containing 4,4 '-azopyridine molecular junction.. Chemical Journal Of Chinese Universities-Chinese 26, 1342-1344, (2005).

167. D. Y. Wu, J. Z. Zheng, B. Ren, X. Xu and Z. Q. Tian. A theoretical study of the influence of interaction between transition metal atoms and carbon monoxide on infrared and Raman intensities of the C-O stretching vibration.. Spectroscopy And Spectral Analysis 25, 365-368, (2005).

166. De-Yin Wu, Sai Duan, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Density functional theory study of surface-enhanced Raman scattering spectra of pyridine adsorbed on noble and transition metal surfaces.. Journal Of Raman Spectroscopy 36, 533-540, (2005).

165. X. C. Wang, B. Ren, J. Cao, J. W. Yan, Q. L. Zhong and Z. Q. Tian. Preparation of nano-structured platinum electrode surfaces by electrochemical methods and its properties.. Acta Chimica Sinica 63, 2112-2116, (2005).

164. Z. Q. Tian. Surface-enhanced Raman spectroscopy: advancements and applications.. Journal Of Raman Spectroscopy 36, 466-470, (2005).

163. Dave Stockwell, Avraham Schwartz, Guokun Liu, Zhongqun Tian and Tianquan Lian. Sum frequency vibrational spectroscopic study of molecular sensitizer/TiO2 interface.. Abstracts Of Papers Of the American Chemical Society 230, U2920-U 920, (2005).

162. Kang Shi, Jing Tang, Li Zhang, Yong-liang Zhou, Dong-sheng Qu, Li-Ning Sun and Zhong-Qun Tian. A preliminary study on chemical micro-machining of complex three-dimensional patterns on silicon substrates.. Journal Of Solid State Electrochemistry 9, 398-402, (2005).

161. X. Y. Shen, G. K. Liu, R. A. Gu and Z. Q. Tian. Surface-enhanced Raman spectra studies on roughened Zn electrode in alkaline solutions.. Spectroscopy And Spectral Analysis 25, 1418-1421, (2005).

160. L. M. Shen, Z. L. Yang, B. Ren, D. Y. Wu, R. A. Gu and Z. Q. Tian. Electrochemical synthesis and analysis of SERS activity of gold nanoparticles films.. Chemical Journal Of Chinese Universities-Chinese 26, 1732-1734, (2005).

159. C. X. She, N. A. Anderson, J. C. Guo, F. Liu, W. H. Goh, D. T. Chen, D. L. Mohler, Z. Q. Tian, J. T. Hupp and T. Q. Lian. pH-dependent electron transfer from re-bipyridyl complexes to metal oxide nanocrystalline thin films.. Journal Of Physical Chemistry B 109, 19345-19355, (2005).

158. F. M. Liu, J. H. Ye, B. Ren, Z. L. Yang, Y. Y. Liao, A. See, L. Chan and Z. Q. Tian. Raman spectroscopic studies of the formation processes of cobalt silicide thin films.. Thin Solid Films 471, 257-263, (2005).

157. Bo Liu, Juan Xiang, Jing-Hua Tian, Can Zhong, Bing-Wei Mao, Fang-Zu Yang, Zhao-Bin Chen, Sun-Tao Wu and Zhong-Qun Tian. Controllable nanogap fabrication on microchip by chronopotentiometry.. Electrochimica Acta 50, 3041-3047, (2005).

156. Xu-Feng Lin, Bin Ren, Zhi-Lin Yang, Guo-Kun Liu and Zhong-Qun Tian. Surface-enhanced Raman spectroscopy with ultraviolet excitation.. Journal Of Raman Spectroscopy 36, 606-612, (2005).

155. Jian-feng LI, Jia-wen HU, Bin REN and Zhong-qun TIAN. Tuning the SERS activity of Au@Pd core-shell nanoparticles by controlling the thickness of the Pd shell.. Acta Physico-Chimica Sinica 21, 825-828, (2005).

154. M. T. Lee, D. Y. Wu, Z. Q. Tian and S. H. Lin. Effect of displacement and distortion of potential energy surfaces and overlapping resonances of electronic transitions on surface-enhanced Raman scattering: Models and ab initio theoretical calculation.. Journal Of Chemical Physics 122, (2005).

153. L. M. Jiang, Z. F. Liu, J. Tang, L. Zhang, K. Shi, Z. Q. Tian, P. K. Liu, L. N. Sun and Z. W. Tian. Three-dimensional micro-fabrication on copper and nickel.. Journal Of Electroanalytical Chemistry 581, 153-158, (2005).

152. Jia-Wen Hu, Yong Zhang, Jian-Feng Li, Zheng Liu, Bin Ren, Shi-Gang Sun, Zhong-Qun Tian and Tim Lian. Synthesis of Au@Pd core-shell nanoparticles with controllable size and their application in surface-enhanced Raman spectroscopy.. Chemical Physics Letters 408, 354-359, (2005).

151. W. Gu, G. K. Liu, B. Ren, D. Y. Wu, R. N. Gu and Z. Q. Tian. Adsorption and corrosion inhibition behavior of imidazole on cobalt electrodes studied by SERS and electrochemical methods.. Science In China Series B-Chemistry 48, 497-503, (2005).

150. R. A. Gu, X. Y. Shen, G. K. Liu and Z. Q. Tian. Studies on surface-enhanced Raman spectroscopy on bare Zn electrode.. Chemical Journal Of Chinese Universities-Chinese 26, 1537-1540, (2005).

149. Li Cui, Zheng Liu, Sai Duan, De-Yin Wu, Bin Ren, Zhong-Qun Tian, and Shou-Zhong Zou. Orientation change of adsorbed pyrazine on roughened rhodium electrodes as probed by surface-enhanced Raman spectroscopy.. Journal Of Physical Chemistry B 109, 17597-17602, (2005).

2004

148. Z. L. Yang, D. Y. Wu, B. Ren, H. G. Zhou and Z. Q. Tian. SERS mechanism for rhodium electrode in the ultraviolet region.. Spectroscopy And Spectral Analysis 24, 682-685, (2004).

147. Z. L. Yang, J. Q. Hu, X. Y. Li, H. G. Zhou and Z. Q. Tian. A DDA calculation on the optical properties of silver nanorods.. Chinese Journal Of Chemical Physics 17, 253-258, (2004).

146. D. Y. Wu, M. Hayashi, S. H. Lin and Z. Q. Tian. Theoretical differential Raman scattering cross-sections of totally-symmetric vibrational modes of free pyridine and pyridine-metal cluster complexes.. Spectrochimica Acta Part a-Molecular And Biomolecular Spectroscopy 60, 137-146, (2004).

145. X. C. Wang, X. Q. Su, Q. L. Zhong, X. G. Huang, B. Ren, J. Xiang and Z. Q. Tian. In situ Raman spectroscopic study on the oxidation of HCHO on a roughened platinum electrode.. Spectroscopy And Spectral Analysis 24, 299-302, (2004).

144. Zhong-Qun Tian and Bin Ren. Adsorption and reaction at electrochemical interfaces as probed by surface-enhanced Raman spectroscopy.. Annual Review Of Physical Chemistry 55, 197-229, (2004).

143. L. H. Lu, G. Y. Sun, H. J. Zhang, H. S. Wang, S. Q. Xi, J. Q. Hu, Z. Q. Tian and R. Chen. Fabrication of core-shell Au-Pt nanoparticle film and its potential application as catalysis and SERS substrate.. Journal Of Materials Chemistry 14, 1005-1009, (2004).

142. Xu-Feng Lin, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Electrochemical and surface-enhanced Raman spectroscopic studies on the adsorption and electrooxidation of C-1 molecules on a roughened Rh electrode.. Journal Of Physical Chemistry B 108, 981-986, (2004).

141. Q. J. Huang, X. F. Lin, Z. L. Yang, J. W. Hu and Z. Q. Tian. An investigation of the adsorption of pyrazine and pyridine on nickel electrodes by in situ surface-enhanced Raman spectroscopy.. Journal Of Electroanalytical Chemistry 563, 121-131, (2004).

140. Jia-Wen Hu, Guo-Bin Han, Bin Ren, Shi-Gang Sun and Zhong-Qun Tian. Theoretical consideration on preparing silver particle films by adsorbing nanoparticles from bulk colloids to an air-water interface.. Langmuir 20, 8831-8838, (2004).

139. B. Huang, S. T. Wu, J. Li, S. G. Sun and Z. Q. Tian. title?. in 5th International Conference on Thin Film Physics and Applications. 152-155.

138. Jianqiang Hu, Yong Zhang, Bo Liu, Jinxuan Liu, Haihui Zhou, Yunfeng Xu, Yuxiong Jiang, Zhilin Yang and Zhong-Qun Tian. Synthesis and properties of tadpole-shaped gold nanoparticles.. Journal Of the American Chemical Society 126, 9470-9471, (2004).

137. J. Q. Hu, Q. Chen, Z. X. Xie, G. B. Han, R. H. Wang, B. Ren, Y. Zhang, Z. L. Yang and Z. Q. Tian. A simple and effective route for the synthesis of crystalline silver nanorods and nanowires.. Advanced Functional Materials 14, 183-189, (2004).

136. Ren-Ao Gu, Xiao-ying Shen, Guo-kun Liu, Bin Ren and Zhong-Qun Tian. Surface-enhanced Raman scattering from bare Zn electrode.. Journal Of Physical Chemistry B 108, 17519-17522, (2004).

135. H. Chen, X. Y. Shen, W. Gu, R. A. Gu, J. X. Liu, B. Ren and Z. Q. Tian. Adsorption studies of gamma-aminopropyltrimethoxysilane on iron surfaces by surface-enhanced Raman spectroscopy.. Spectroscopy And Spectral Analysis 24, 543-546, (2004).

2003

134. Q. L. Zhong, X. C. Wang, L. Zhang, X. H. Zhang, J. Xiang, B. Ren and Z. Q. Tian. In-situ SERS study on the electro-oxidation with HCOOH on a roughened platinum electrode.. Acta Chimica Sinica 61, 1960-1964, (2003).

133. H. G. Zhou, F. L. Wang, B. Ren, Z. L. Yang and Z. Q. Tian. title?. in 2nd Asia/Pacific Conference on Fundamental Problems of Optoelectronics and Microelectronics (APCOM 2002). 277-281.

132. Xian-Hua Zhang, Su-Yuan Xie, Zhi-Yuan Jiang, Xuan Zhang, Zhong-Qun Tian, Zhao-Xiong Xie, Rong-Bin Huang and Lan-Sun Zheng. Rational design and fabrication of ZnO nanotubes from nanowire templates in a microwave plasma system.. Journal Of Physical Chemistry B 107, 10114-10118, (2003).

131. Jian-Lin Yao,Bin Ren,Guo-Kun Liu,De-Yin Wu,Ren-Ao Gu and Zhong-Qun Tian. Adsorption and hydrogenation of benzene at platinum electrode surfaces probed by confocal Raman microscopy.. Journal Of Raman Spectroscopy 34, 221-226, (2003).

130. J. L. Yao, B. Ren, Z. F. Huang, P. G. Cao, R. A. Gu and Z. Q. Tian. Extending surface Raman spectroscopy to transition metals for practical applications IV. A study on corrosion inhibition of benzotriazole on bare Fe electrodes.. Electrochimica Acta 48, 1263-1271, (2003).

129. Y. Xie, D. Y. Wu, G. K. Liu, Z. F. Huang, B. Ren, J. W. Yan, Z. L. Yang and Z. Q. Tian. Adsorption and photon-driven charge transfer of pyridine on a cobalt electrode analyzed by surface enhanced Raman spectroscopy and relevant theories.. Journal Of Electroanalytical Chemistry 554, 417-425, (2003).

128. Su-Yuan Xie, Chun-Fang Wang, Xian-Hua Zhang, Zhi-Yuan Jiang, Zhao-Xiong Xie,    Zhong-Qun Tian, Rong-Bin Huanga and Lan-Sun Zhenga. Spontaneous transformation of selenium from monoclinic micro-balls to trigonal nano-rods in ethanol solution.. Journal Of Materials Chemistry 13, 1447-1450, (2003).

127. De-Yin Wu, Bin Ren, Xin Xu, Guo-Kun Liu, Zhi-Lin Yang and Zhong-Qun Tian. Periodic trends in the bonding and vibrational coupling: Pyridine interacting with transition metals and noble metals studied by surface-enhanced Raman spectroscopy and density-functional theory.. Journal Of Chemical Physics 119, 1701-1709, (2003).

126. Z. Q. Tian, B. Ren, Z. L. Yang, J. Q. Hu, J. W. Hu and S. G. Sun. Extending SERS study to transition metal electrode and nanoparticle surfaces.. Abstracts Of Papers Of the American Chemical Society 225, U619-U 19, (2003).

125. Bin Ren, De-Yin Wu, Bing-Wei Mao and Zhong-Qun Tian. Surface-enhanced Raman study of cyanide adsorption at the platinum surface.. Journal Of Physical Chemistry B 107, 2752-2758, (2003).

124. Bin Ren, Xu-Feng Lin, Zhi-Lin Yang, Guo-Kun Liu, Ricardo F. Aroca, Bing-Wei Mao and Zhong-Qun Tian. Surface-enhanced Raman scattering in the ultraviolet spectral region: UV-SERS on rhodium and ruthenium electrodes.. Journal Of the American Chemical Society 125, 9598-9599, (2003).

123. Bin Ren, Xu-feng Lin, Jia-wei Yan, Bing-wei Mao and Zhong-qun Tian. Electrochemically roughened rhodium electrode as a substrate for surface-enhanced Raman spectroscopy.. Journal Of Physical Chemistry B 107, 899-902, (2003).

122. Bin Ren, Xu-Feng Lin, Yu-Xiong Jiang, Pei-Gen Cao, Yong Xie, Qun-Jian Huang and Zhong-Qun Tian. Optimizing detection sensitivity on surface-enhanced Raman scattering of transition-metal electrodes with confocal Raman microscopy.. Applied Spectroscopy 57, 419-427, (2003).

121. Bin Ren, Li Cui, Xu-Feng Lin and Zhong-Qun Tian. Probing different adsorption behavior of CO on Pt at solid/liquid and solid/gas interfaces by Raman spectroscopy with a three-phase Raman cell.. Chemical Physics Letters 376, 130-135, (2003).

120. F. M. Liu, B. Ren, J. H. Wu, J. W. Yan, X. F. Xue, B. W. Mao and Z. Q. Tian. Enhanced-Raman scattering from silicon nanoparticle substrates.. Chemical Physics Letters 382, 502-507, (2003).

119. Feng-ming Liu, Bin Ren, Yu-xiong Jiang, Jian-hui Ye and Zhong-qun Tian. Influence of annealing ambience on the formation of cobalt silicides.. Chemical Physics Letters 372, 15-21, (2003).

118. R. A. Gu, G. K. Liu, B. Ren and Z. Q. Tian. SERS study of the adsorption of benzene on rhodium electrode.. Chemical Journal Of Chinese Universities-Chinese 24, 1056-1058, (2003).

117. Peigen Cao, Renao Gu and Zhongqun Tian. Surface-enhanced Raman spectroscopy studies on the interaction of imidazole with a silver electrode in acetonitrile solution.. Journal Of Physical Chemistry B 107, 769-777, (2003).

116. Peigen Cao, Renao Gu, Liqun Qiu, Ru Sun, Bin Ren and Zhongqun Tian. SERS investigation of interfacial water at a silver electrode in acetonitrile solutions.. Surface Science 531, 217-225, (2003).

2002

115. Xing-Fu Zhou,Ai-Jie Han,Dao-Bao Chu,Chang-Jian Lin and Zhong-Qun Tian. Electrochemical dissolution of nickel in nonaqueous solution.. Acta Physico-Chimica Sinica 18, 613-616, (2002).

114. X. F. Zhou, A. J. Han, D. B. Chu, J. S. Gu, C. J. Lin and Z. Q. Tian. Electrochemical synthesis of zinc complexes and preparation of nano-sized ZnO.. Acta Chimica Sinica 60, 2064-2068, (2002).

113. X. F. Zhou, D. B. Chu, S. W. Wang, C. J. Lin and Z. Q. Tian. New route to prepare nanocrystalline TiO2 and its reaction mechanism.. Materials Research Bulletin 37, 1851-1857, (2002).

112. Rong-Ying Zhang, Dai-Wen Pang, Zhi-Ling Zhang, Jia-Wei Yan, Jian-Lin Yao, Zhong-Qun Tian, Bing-Wei Mao and Shi-Gang Sun. Investigation of ordered ds-DNA monolayers on gold electrodes.. Journal Of Physical Chemistry B 106, 11233-11239, (2002).

111. Jian-Lin Yao, Jing Tang, De-Yin Wu, Dong-Mei Sun, Kuan-Hong Xue, Bin Ren, Bing-Wei Mao, Zhong-Qun Tian. Surface enhanced Raman scattering from transition metal nano-wire array and the theoretical consideration.. Surface Science 514, 108-116, (2002).

110. Z. L. Yang, D. Y. Wu, J. L. Yao, J. Q. Hu, B. Ren, H. G. Zhou and Z. Q. Tian. SERS mechanism of nickel electrode.. Chinese Science Bulletin 47, 1983-1986, (2002).

109. X. Y. Xiao, S. G. Sun, J. L. Yao, Q. H. Wu and Z. Q. Tian. Surface-enhanced Raman spectroscopic studies of dissociative adsorption of amino acids on platinum and gold electrodes in alkaline solutions.. Langmuir 18, 6274-6279, (2002).

108. D e-Yin Wu, Bin Ren, Yu-Xiong Jiang, Xin Xu and Zhong-Qun Tian. Density functional study and normal-mode analysis of the bindings and vibrational frequency shifts of the pyridine-M (M = Cu, Ag, Au, Cu+, Ag+, Au+, and Pt) complexes.. Journal Of Physical Chemistry A 106, 9042-9052, (2002).

107. Zhong-Qun Tian, Bin Ren and De-Yin Wu. Surface-enhanced Raman scattering: From noble to transition metals and from rough surfaces to ordered nanostructures.. Journal Of Physical Chemistry B 106, 9463-9483, (2002).

106. Y. H. Sun, P. G. Cao, J. W. Zheng, R. A. Gu, J. L. Yao, B. Ren and Z. Q. Tian. Surface-enhanced Raman spectrum studies of CO adsorbed on platinum electrodes in non-aqueous acetonitrile system.. Spectroscopy And Spectral Analysis 22, 33-35, (2002).

105. Guo-kun Liu, Jian-lin Yao, Bin Ren, Ren-ao Gu and Zhong-qun Tian. Confocal microprobe Raman spectroscopic study of the electrochemical reduction of benzene on platinum and rhodium electrodes.. Electrochemistry Communications 4, 392-396, (2002).

104. Guo-kun Liu, Bin Ren, Ren-ao Gua and Zhong-qun Tian. The electrochemical halogenation of benzene: an in situ confocal microprobe Raman study.. Chemical Physics Letters 364, 593-598, (2002).

103. Feng-Ming Liu, Bin Ren, Jia-Wei Yan, Bing-Wei Mao and Zhong-Qun Tian. Initial oxidation processes on hydrogenated silicon surfaces studied by in situ Raman spectroscopy.. Journal Of the Electrochemical Society 149, G95-G 9, (2002).

102. Z. L. Li, B. Ren, X. M. Xiao, Y. Zeng, X. Chu and Z. Q. Tian. Further insight into the origin of potential oscillations during the iodate reduction in alkaline solution with mass transfer.. Journal Of Physical Chemistry A 106, 6570-6573, (2002).

101. Ze-Lin Li, Bin Ren, Zhen-Jiang Niu, Xiao-Ming Xiao, Yue Zeng and Zhong-Qun Tian. On the criteria of instability for electrochemical systems.. Chinese Journal Of Chemistry 20, 657-662, (2002).

100. R. A. Gu, Y. H. Sun, P. G. Cao, J. L. Yao, B. Ren and Z. Q. Tian. Investigations on the adsorption behavior of water on Ag electrode/acetanitrile interface by using surface-enhanced Raman spectroscopy.. Chemical Journal Of Chinese Universities-Chinese 23, 1960-1964, (2002).

99. R. A. Gu, B. D. Ding, Y. H. Sun, P. G. Cao, J. L. Yao, B. Ren and Z. Q. Tian. Competitive adsorption studies of pyridine and acetonitrile on platinum electrodes in non-aqueo us system by surface-eqhanced Raman spectroscopy.. Spectroscopy And Spectral Analysis 22, 967-969, (2002).

98. R. A. Gu, P. G. Cao, Y. H. Sun and Z. Q. Tian. Surface-enhanced Raman spectroscopy studies of platinum surfaces in acetonitrile solutions.. Journal Of Electroanalytical Chemistry 528, 121-126, (2002).

97. P. G. Cao, J. L. Yao, J. W. Zheng, R. A. Gu and Z. Q. Tian. Comparative study of inhibition effects of benzotriazole for metals in neutral solutions as observed with surface-enhanced Raman spectroscopy.. Langmuir 18, 100-104, (2002).

96. Peigen Cao, Jianlin Yao, Bin Ren, Renao Gu and Zhongqun Tian. Surface-enhanced Raman scattering spectra of thiourea adsorbed at an iron electrode in NaClO4 solution.. Journal Of Physical Chemistry B 106, 10150-10156, (2002).

95. Peigen Cao, Yuhua Sun, Jianlin Yao, Bin Ren, Renao Gu and Zhongqun Tian. Adsorption and electro-oxidation of carbon monoxide at the platinum-acetonitrile interface as probed by surface-enhanced Raman spectroscopy.. Langmuir 18, 2737-2742, (2002).

94. Peigen Cao, Renao Gu and Zhongqun Tian. Electrochemical and surface-enhanced Raman spectroscopy studies on inhibition of iron corrosion by benzotriazole.. Langmuir 18, 7609-7615, (2002).

93. Peigen Cao, Renao Gu, Bin Ren, ZhongqunTian. Surface-enhanced Raman scattering of pyridine on platinum and nickel electrodes in nonaqueous solutions.. Chemical Physics Letters 366, 440-446, (2002).

92. Peigen Cao, Jianlin Yao, Bin Ren, Renao Gu and Zhongqun Tian. Potential dependence of the orientation of thiocyanate adsorbed on an iron electrode as probed by surface-enhanced Raman Spectroscopy.. Journal Of Physical Chemistry B 106, 7283-7285, (2002).

2001

91. Wei Yan, Zhi-Xiang Wei, Li-Li Wang, Li-Zong Dai, Zhong-Qun Tian. Electrochemical and in-situ Raman spectroscopic studies of poly{(pyrrole-2, 5-diyl) (p-N, N-dimethylamino)benzylidene }.. Acta Physico-Chimica Sinica 17, 908-912, (2001).

90. Q. J. Xu, G. D. Zhou, Z. Lu, C. J. Lin and Z. Q. Tian. Study of the complex of tungstate and benzotriazole as inhibitor for copper corrosion by photoelectrochemical and SERS methods.. Acta Chimica Sinica 59, 950-955, (2001).

89. J. J. Sun, H. G. Huang, Z. Q. Tian, L. Xie, J. Luo, X. Y. Ye, Z. Y. Zhou, S. H. Xia and Z. W. Tian. Three-dimensional micromachining for microsystems by confined etchant layer technique.. Electrochimica Acta 47, 95-101, (2001).

88. D. Y. Wu, Y. Xie, B. Ren, J. W. Yan, B. W. Mao and Z. Q. Tian. Surface enhanced Raman scattering from bare cobalt electrode surfaces.. Physchemcomm, art. no. -18, (2001).

87. G. P. Pan, K. H. Xue, D. M. Sun, S. M. Xu, J. L. Kong, J. L. Yao, Y. Xie, Z. Q. Tian and G. H. Wang. Surface-enhanced Raman scattering of pyridine adsorbed on some metal nanowire arrays.. Chemical Journal Of Chinese Universities-Chinese 22, 654-656, (2001).

86. FENG-MING LIU, BIN REN, JIA-WEI YAN, BING-WEI MAO and ZHONG-QUN TIAN. In situ photoluminescence studies of silicon surfaces during photoelectrochemical etching processes.. Surface Review And Letters 8, 327-335, (2001).

85. Z. L. Li, Q. H. Yuan, B. Ren, X. M. Xiao, Y. Zeng and Z. Q. Tian. A new experimental method to distinguish two different mechanisms for a category of oscillators involving mass transfer.. Electrochemistry Communications 3, 654-658, (2001).

84. Z. L. Li, B. Ren, C. X. She, X. M. Xiao and Z. Q. Tian. "Initial potential" effect on the dissociative adsorption of methanol on a roughened platinum electrode in acidic solution.. Chinese Chemical Letters 12, 913-916, (2001).

83. Li-Min Jiang, Zhong-Qun Tian and Bin Ren. Structures and their influence factors of three-dimensional fractal cadmium layer formed by electrodeposition.. Chinese Journal Of Chemistry 19, 1184-1189, (2001).

82. R. A. Gu, Y. H. Sun, P. G. Cao, W. D. Cao, J. L. Yao, B. Ren and Z. Q. Tian. Studies on surface-enhanced Raman spectroscopy of silver electrodes in acetonitrile system.. Acta Chimica Sinica 59, 1522-1526, (2001).

81. R. A. Gu, W. D. Cao, P. G. Cao, Y. H. Sun, J. L. Yao, B. Ren and Z. Q. Tian. New progress of surface enhanced Raman spectroscopic studies on a gold electrode in a nonaqueous system.. Spectroscopy And Spectral Analysis 21, 308-310, (2001).

80. R. A. Gu, W. D. Cao, P. G. Cao, Y. H. Sun, J. L. Yao, B. Ren and Z. Q. Tian. SERS investigation on the dissociation of methanol on a roughened Pt electrode in nonaqueous system.. Acta Chimica Sinica 59, 356-359, (2001).

79. R. A. Gu, P. G. Cao, J. L. Yao, B. Ren, Y. Xie, B. W. Mao and Z. Q. Tian. Surface Raman spectroscopic studies on the adsorption of pyridine at bare iron electrodes.. Journal Of Electroanalytical Chemistry 505, 95-99, (2001).

2000

78. X. F. Zhou, D. B. Chu, J. S. Gu, C. J. Lin, H. S. Lin and Z. Q. Tian. Direct electrochemical preparation of titanium alkoxides.. Acta Chimica Sinica 58, 1327-1331, (2000).

77. Jian-Lin Yao, Xin Xu, De-Yin Wu, Yong Xie, Bin Ren, Zhong-Qun Tian*, Gu-Ping Pan,   Dong-Mei Sun and Kuan-Hong Xue*. Electronic properties of metal nanorods probed by surface-enhanced Raman spectroscopy.. Chemical Communications  1627-1628, (2000).

76. J. L. Yao, G. P. Pan, K. H. Xue, D. Y. Wu, B. Ren, D. M. Sun, J. Tang, X. Xu and Z. Q. Tian. A complementary study of surface-enhanced Raman scattering and metal nanorod arrays.. Pure And Applied Chemistry 72, 221-228, (2000).

75. D. Y. Wu, X. Xu, B. Ren, Z. J. Cao, P. Shi and Z. Q. Tian. A quantum chemical study of pi-back-donation bond and Raman intensity of (1)Sigma(+) electronic state of Pt-CO molecule.. Spectroscopy And Spectral Analysis 20, 793-796, (2000).

74. Tian Zhong-Qun,Ren Bin. Molecular-level investigation on electrochemical interfaces by Raman spectroscopy.. Chinese Journal Of Chemistry 18, 135-146, (2000).

73. D. M. Sun, K. H. Xue, C. X. Cai, J. L. Kong, S. M. Xu, J. L. Yao, B. Ren and Z. Q. Tian. The template fabrication and application of platinum nanoelectrode arrays.. Chinese Journal Of Analytical Chemistry 28, 1308-1312, (2000).

72. C. H. Shi, X. W. Cai, Y. A. Chen, Y. X. Chen, Z. Q. Tian and B. W. Mao. Extending an in situ scanning tunneling microscopic study to rough electrode surfaces - iodine adsorption at silver electrodes.. Applied Surface Science 158, 11-15, (2000).

71. Bin Ren, Zhong-Qun Tian, Chu Guo, Daniel L. Akins. Confocal microprobe Raman spectroscopy for investigating the aggregation process at the liquid/air interface.. Chemical Physics Letters 328, 17-22, (2000).

70. B. Ren, X. Q. Li, Y. Xie, W. Y. Hu and Z. Q. Tian. Application of confocal microprobe Raman spectroscopy in the analysis of interfaces.. Spectroscopy And Spectral Analysis 20, 648-651, (2000).

69. B. Ren, X. Q. Li, D. Y. Wu, J. L. Yao, Y. Xie and Z. Q. Tian. Orientational behavior of cyanide on a roughened platinum surface investigated by surface enhanced Raman spectroscopy.. Chemical Physics Letters 322, 561-566, (2000).

68. B. Ren, X. Q. Li, C. X. She, D. Y. Wu and Z. Q. Tian. Surface Raman spectroscopy as a versatile technique to study methanol oxidation on rough Pt electrodes.. Electrochimica Acta 46, 193-205, (2000).

67. Bin REN, Qun-Jian HUANG, Yong XIE, Zhong-Qun TIAN. Analyzing the adsorption behavior of thiocyanide on pure Pt and Ni electrode surfaces by confocal microprobe Raman spectroscopy.. Analytical Sciences 16, 225-230, (2000).

66. F. M. Liu, B. Ren and Z. Q. Tian. Surface Ramam spectrpscopy for in situ investigating silicon etching process.. Spectroscopy And Spectral Analysis 20, 833-835, (2000).

65. P. G. Cao, J. L. Yao, B. Ren, B. W. Mao, R. A. Gu and Z. Q. Tian. Surface-enhanced Raman scattering from bare Fe electrode surfaces.. Chemical Physics Letters 316, 1-5, (2000).

64. P. G. Cao, H. Y. Xu, W. D. Cao, J. W. Zheng, R. N. Gu, J. L. Yao, Y. Xie and Z. Q. Tian. Two-dimensional surface Raman imaging of a roughened iron electrode in saline solution.. Spectroscopy And Spectral Analysis 20, 800-802, (2000).

1999

63. S. Zou, M. J. Weaver, X. Q. Li, B. Ren and Z. Q. Tian. New strategies for surface-enhanced Raman scattering at transition-metal interfaces: Thickness-dependent characteristics of electrodeposited Pt-group films on gold and carbon.. Journal Of Physical Chemistry B 103, 4218-4222, (1999).

62. Yuan-Di Zhao, Dai-Wen Pang, Shen Hu, Zong-Li Wang, Jie-Ke Cheng, Yi-Peng Qi, Hong-Ping Dai, Bing-Wei Mao, Zhong-Qun Tian, Jin Luo and Zhong-Hua Lin. DNA-modified electrodes - Part 3: spectroscopic characterization of DNA-modified gold electrodes.. Analytica Chimica Acta 388, 93-101, (1999).

61. J. L. Yao, B. W. Mao, R. A. Gu and Z. Q. Tian. Time-dependent Raman spectra from two types of adsorption sites at Ag electrodes.. Chemical Physics Letters 306, 314-318, (1999).

60. X. Xu, D. Y. Wu, B. Ren, H. Xian and Z. Q. Tian. On-top adsorption of hydrogen at platinum electrodes: a quantum-chemical study.. Chemical Physics Letters 311, 193-201, (1999).

59. X. Xu, B. Ren, D. Y. Wu, H. Xian, X. Lu, P. Shi and Z. Q. Tian. Raman spectroscopic and quantum chemical study of hydrogen adsorption at platinum electrodes.. Surface And Interface Analysis 28, 111-114, (1999).

58. M. J. Weaver, S. Zou, X. Q. Li, B. Ren and Z. Q. Tian. New chemical frontiers in surface Raman spectroscopy.. Abstracts Of Papers Of the American Chemical Society 217, U317-U 17, (1999).

57. Zi-chao Tang, Xiong-wei Cai, Jing-song Gao, Bing-wei Mao, Zhong-qun Tian,Rong-bin Huang and Lan-sun Zheng. In-situ characterization of C-60 coalescence reaction.. Chemical Physics Letters 306, 345-351, (1999).

56. B. Ren, X. Xu, X. Q. Li, W. B. Cai and Z. Q. Tian. Extending surface Raman spectroscopic studies to transition metals for practical applications II. Hydrogen adsorption at platinum electrodes.. Surface Science 427-28, 157-161, (1999).

55. Q. J. Huang, X. Q. Li, J. L. Yao, B. Ren, W. B. Cai, J. S. Gao, B. W. Mao and Z. Q. Tian. Extending surface Raman spectroscopic studies to transition metals for practical applications III. Effects of surface roughening procedure on surface-enhanced Raman spectroscopy from nickel and platinum electrodes.. Surface Science 427-28, 162-166, (1999).

54. Z. W. Fu, J. L. Kong, Q. Z. Qin and Z. Q. Tian. In situ spectroelectrochemical behaviour of nanocrystalline TiO2 thin films electrode fabricated by pulsed laser deposition.. Science In China Series B-Chemistry 42, 493-500, (1999).

1998

53. Q. L. Zhong, D. Q. Wang, F. M. Liu, X. Q. Su, C. H. Shi and Z. Q. Tian. Raman spectroscopic studies on coadsorption of thiourea with various electrolyte anions at silver electrodes.. Acta Physico-Chimica Sinica 14, 562-568, (1998).

52. Q. L. Zhong, F. M. Liu, D. W. Zou, C. H. Shi, Y. Xie and Z. Q. Tian. Raman spectroscopic studies on coadsorption of thiourea in the nitric acid medium.. Chemical Journal Of Chinese Universities-Chinese 19, 1640-1644, (1998).

51. Z. Q. Tian, J. S. Gao, X. Q. Li, B. Ren, Q. J. Huang, W. B. Cai, F. M. Liu and B. W. Mao.. Can surface Raman spectroscopy be a general technique for surface science and electrochemistry? Journal Of Raman Spectroscopy 29, 703-711, (1998).

50. B. Ren, F. M. Liu, J. Xie, B. W. Mao, Y. B. Zu and Z. Q. Tian. In situ monitoring of Raman scattering and photoluminescence from silicon surfaces in HF aqueous solutions.. Applied Physics Letters 72, 933-935, (1998).

49. R. A. Gu, J. L. Yao, Y. X. Yuan, Q. L. Zhong and Z. Q. Tian. Time-resolved Surface-enhanced Raman Spectroscopic studies on coadsorption of derivatives of thiourea with ClO4- at Ag electrodes.. Acta Chimica Sinica 56, 692-699, (1998).

48. Y. X. Chen, S. Z. Zou, K. Q. Huang and Z. Q. Tian. SERS studies of electrode/electrolyte interfacial water part II - Librations of water correlated to hydrogen evolution reaction.. Journal Of Raman Spectroscopy 29, 749-756, (1998).

47. X. W. Cai, J. S. Gao, Z. X. Xie, Y. Xie, Z. Q. Tian and B. W. Mao. Nanomodification of polypyrrole and polyaniline on highly oriented pyrolytic graphite electrodes by atomic force microscopy.. Langmuir 14, 2508-2514, (1998).

46. W. B. Cai, C. X. She, B. Ren, J. L. Yao, Z. W. Tian and Z. Q. Tian. Surface Raman spectroscopic investigation of pyridine adsorption at platinum electrodes - effects of potential and electrolyte.. Journal Of the Chemical Society-Faraday Transactions 94, 3127-3133, (1998).

45. W. B. Cai, B. Ren, X. Q. Li, C. X. She, F. M. Liu, X. W. Cai and Z. Q. Tian. Investigation of surface-enhanced Raman scattering from platinum electrodes using a confocal Raman microscope: dependence of surface roughening pretreatment.. Surface Science 406, 9-22, (1998).

1997

44. S. Z. Zou, Y. X. Chen, B. W. Mao, B. Ren and Z. Q. Tian. SERS studies on electrode/electrolyte interfacial water .1. Ion effects in the negative potential region.. Journal Of Electroanalytical Chemistry 424, 19-24, (1997).

43. Z. Q. Tian, B. Ren and B. W. Mao. Extending surface Raman spectroscopy to transition metal surfaces for practical applications .1. Vibrational properties of thiocyanate and carbon monoxide adsorbed on electrochemically activated platinum surfaces.. Journal Of Physical Chemistry B 101, 1338-1346, (1997).

42. Z. C. Tang, X. W. Cai, B. Ren, C. H. Shi, B. W. Mao, Z. Q. Tian, R. B. Huang and L. S. Zheng. Collapse of a mass-selected C-60 ion beam collided on crystal surfaces.. Journal Of the Chemical Society-Faraday Transactions 93, 3703-3707, (1997).

41. Zichao Tang, Bin Ren, Rongbin Huang, Zhongqun Tian and Lansun Zheng. Collapsed Deposition of Accelerated C-60 Beam on Solid Surfaces.. Acta Physico-Chimica Sinica 13, 481-483, (1997).

40. Q. J. Huang, J. L. Yao, B. W. Mao, R. A. Gu and Z. Q. Tian. Surface Raman spectroscopic studies of pyrazine adsorbed onto nickel electrodes.. Chemical Physics Letters 271, 101-106, (1997).

39. R. A. Gu, J. L. Yao, Y. X. Yuan, Z. Q. Tian and B. Ren. Raman spectroscopic studies of Fe(CN)(6)(3-/4-) redox process at gold electrode surfaces.. Chemical Journal Of Chinese Universities-Chinese 18, 1680-1682, (1997).

38. J. S. Gao and Z. Q. Tian. Surface Raman spectroscopic studies of ruthenium, rhodium and palladium electrodes deposited on glassy carbon substrates.. Spectrochimica Acta Part a-Molecular And Biomolecular Spectroscopy 53, 1595-1600, (1997).

37. Y. X. Chen and Z. Q. Tian. Dependence of surface enhanced Raman scattering of water on the hydrogen evolution reaction.. Chemical Physics Letters 281, 379-383, (1997).

1996

36. Shouzhong Zou, Yanxia Chen, Zhongqun Tian and Yunhong Zhang. Studies on the Effects of Inorganic Ions and their Concentrations on Raman Spectra of Water.. Acta Physico-Chimica Sinica 12, 130-135, (1996).

35. Z. Q. Tian, B. Ren, Q. J. Huang, J. S. Gao, B. W. Mao and W. B. Cai. A new progress in Raman spectroscopy of bare platinum and nickel electrodes.. Abstracts Of Papers Of the American Chemical Society 212, 81-COLL  (1996).

34. Z. Q. Tian, B. Ren, Y. X. Chen, S. Z. Zou and B. W. Mao. Probing electrode/electrolyte interfacial structure in the potential region of hydrogen evolution by Raman spectroscopy.. Journal Of the Chemical Society-Faraday Transactions 92, 3829-3838, (1996).

33. Z. Q. Tian, W. H. Li, B. Ren, B. W. Mao, J. G. Chen, J. Q. Mu, X. D. Zhuo and D. Wang. Simultaneous STM and Raman measurements on electrochemical interfaces.. Journal Of Electroanalytical Chemistry 401, 247-251, (1996).

32. Z. Q. Tian, W. H. Li, B. W. Mao, S. Z. Zou and J. S. Gao. Potential-averaged surface-enhanced Raman spectroscopy.. Applied Spectroscopy 50, 1569-1577, (1996).

31. B. Ren, Q. J. Huang, W. B. Cai, B. W. Mao, F. M. Liu and Z. Q. Tian. Surface Raman spectra of pyridine and hydrogen on bare platinum and nickel electrodes.. Journal Of Electroanalytical Chemistry 415, 175-178, (1996).

30. W. H. Li, S. Z. Zou, B. Ren and Z. Q. Tian. Can adsorption be studied in the electrode potential range of severe hydrogen evolution.. Chinese Chemical Letters 7, 165-166, (1996).

29. J. S. Gao and Z. Q. Tian. Surface enhanced Raman scattering of pyridine at copper electrodes excited with a 514. nm line.. Chemical Physics Letters 262, 151-154, (1996).

1995

28. S. Z. Zou, Y. H. Zhang, Y. X. Chen and Z. Q. Tian. SERS STUDIES ON THE ORIENTATION AND STRUCTURE OF ABSORBED WATER AT AG ELECTRODES - EFFECTS OF ELECTRODE POTENTIAL AND NACLO4 CONCENTRATIONS.. Chemical Journal Of Chinese Universities-Chinese 16, 245-251, (1995).

27. Shouzhong Zou, Jinsong Gao, Chunzeng Li and Zhongqun Tian. Extending SERS Activity at Silver Electrodes to a Wide Potential Region.. Acta Physico-Chimica Sinica 11, 1020-1025, (1995).

26. Z. Q. Tian, W. H. Li, Z. H. Qiao, W. F. Lin and Z. W. Tian. MOLECULAR-LEVEL INVESTIGATIONS OF DIFFERENT TYPES OF COADSORPTION AT AG ELECTRODES BY RAMAN-SPECTROSCOPY.. Russian Journal Of Electrochemistry 31, 935-940, (1995).

25. Z. Q. Tian, Y. X. Chen, B. W. Mao, C. Z. Li, J. Wang and Z. F. Liu. EXTENDING SURFACE-ENHANCED RAMAN-SPECTROSCOPIC STUDIES ON WATER AT GOLD ELECTRODES.. Chemical Physics Letters 240, 224-229, (1995).

24. W. H. Li, B. W. Mao and Z. Q. Tian. SURFACE-ENHANCED RAMAN-SPECTROSCOPIC STUDIES ON SILVER ELECTRODES IN THE PRESENCE OF 2-MERCAPTOPYRIMIDINE.. Journal Of Raman Spectroscopy 26, 233-237, (1995).

1994

23. Qiling Zhong, Wen Wu, Wuhu Li and Zhongqun Tian. Interaction between Palladium Microparticles and Polyaniline in Electrocatalytic Process for Oxidation of Formic Acid.. Acta Physico-Chimica Sinica 10, 813-817, (1994).

22. Z. Q. Tian, S. K. Sigalaev, S. Z. Zou, B. W. Mao, A. M. Funtikov and V. E. Kazarinov. THE OBSERVATION OF SERS OF WATER IN A WIDE POTENTIAL RANGE FROM THE AG/NACLO4 SYSTEM.. Electrochimica Acta 39, 2195-2196, (1994).

21. Z. Q. Tian, W. H. Li, B. W. Mao and J. S. Gao. SURFACE-ENHANCED RAMAN-SPECTROSCOPIC STUDIES ON STRUCTURAL DYNAMICS OF COADSORPTION OF THIOUREA AND CLO4- AT AG ELECTRODES.. Journal Of Electroanalytical Chemistry 379, 271-279, (1994).

20. Zhongqun Tian, Wuhu Li, Jiqian Mu, Bingwei Mao, Jieguang Chen, Xiangdong Zhuo, Wei Zheng, Duo Wang and Enrou Yan. A Combined System of Raman-STM and Preliminary Tests.. Acta Physico-Chimica Sinica 10, 1062-1065, (1994).

19. W. F. Lin, S. G. Sun, Z. Q. Tian and Z. W. Tian. A MICROSCOPIC MODELING AND QUANTUM-CHEMICAL TREATMENT OF ADSORPTION AT ELECTROCHEMICAL INTERFACES.. Chinese Science Bulletin 39, 27-31, (1994).

1993

18. Zhongqun Tian, Wuhu Li, Jingsong Gao and Bingwei Mao. EVIDENCE FOR DIFFERENT RESPONSING RATES OF DIFFERENT SERS BANDS OF SURFACE SPECIES ON CHANGE OF ELECTRODE POTENTIALS.. Acta Physico-Chimica Sinica 9, 721-723, (1993).

17. W. F. Lin, S. G. Sun, Z. Q. Tian and Z. W. Tian. QUANTUM-CHEMISTRY AND INSITU FTIR SPECTROSCOPY STUDIES ON POTENTIAL-DEPENDENT PROPERTIES OF CO ADSORBED ON PT ELECTRODES.. Electrochimica Acta 38, 1107-1114, (1993).

16. Yanzhen Chen, Zhijun Gu and Zhongqun Tian. PHOTOELECTROCHEMICAL POLYMERIZATION OF CONDUCTING POLYMER MONOMERS.. Acta Physico-Chimica Sinica 9, 277-280, (1993).

1992

15. Z. W. Tian, Z. D. Fen, Z. Q. Tian, X. D. Zhuo, J. Q. Mu, C. Z. Li, H. S. Lin, B. Ren, Z. X. Xie and W. L. Hu. CONFINED ETCHANT LAYER TECHNIQUE FOR 2-DIMENSIONAL LITHOGRAPHY AT HIGH-RESOLUTION USING ELECTROCHEMICAL SCANNING-TUNNELING-MICROSCOPY.. Faraday Discussions 94, 37-44, (1992).

14. Z. Q. Tian. A PROPOSAL FOR A COLD FUSION STUDY IN THE TI/D SYSTEM.. Fusion Technology 21, 92-94, (1992).

13. B. W. Mao, Z. Q. Tian and M. Fleischmann. VOLTAMMETRIC STUDIES OF UNDERPOTENTIAL DEPOSITION OF TL FROM TL(I) FILM CONFINED TO AG ELECTRODES.. Electrochimica Acta 37, 1767-1770, (1992).

12. Zhonghua Liu, Fengchun Wang and Zhongqun Tian. INHIBITION MECHANISM OF 2-AMINOPYRIMIDINE FOR COPPER CORROSION.. Acta Physico-Chimica Sinica 8, 87-93, (1992).

11. W. F. Lin, Z. Q. Tian, S. G. Sun and Z. W. Tian. QUANTUM-CHEMISTRY STUDIES ON ELECTRONIC-PROPERTIES OF CN- ADSORBED ON SILVER ELECTRODES.. Electrochimica Acta 37, 211-213, (1992).

1991

10. Z. Q. Tian, W. F. Lin and B. W. Mao. POTENTIAL AVERAGED SURFACE-ENHANCED RAMAN-SPECTROSCOPIC SCN- ADSORBED AT AG ELECTRODES.. Journal Of Electroanalytical Chemistry 319, 403-408, (1991).

9. Z. Q. Tian, Y. Z. Lian, J. Q. Wang, S. J. Wang and W. H. Li. ELECTROCHEMICAL AND XPS STUDIES ON THE GENERATION OF SILVER CLUSTERS IN POLYANILINE FILMS.. Journal Of Electroanalytical Chemistry 308, 357-363, (1991).

1990

8. C. J. Zhong, Z. Q. Tian and Z. W. Tian. INSITU ESR AND RAMAN-SPECTROSCOPIC STUDIES ON ELECTROPOLYMERIZATION OF PYRROLE.. Science In China Series B-Chemistry 33, 656-662, (1990).

7. C. J. Zhong, Z. Q. Tian and Z. W. Tian. INSITU ELECTRON-SPIN-RESONANCE AND RAMAN-SPECTROSCOPIC STUDIES OF THE ELECTROCHEMICAL PROCESS OF CONDUCTING POLYPYRROLE FILMS.. Journal Of Physical Chemistry 94, 2171-2175, (1990).

6. Z. Q. Tian, T. Q. Lin and Y. Z. Lian. SURFACE-ENHANCED RAMAN-SCATTERING OF WATER IN HIGHLY CONCENTRATED NACLO4 SYSTEMS.. Science In China Series B-Chemistry 33, 1025-1031, (1990).

5. Z. Q. Tian, Y. Z. Lian and M. Fleischmann. INSITU RAMAN-SPECTROSCOPIC STUDIES ON COADSORPTION OF THIOUREA WITH ANIONS AT SILVER ELECTRODES.. Electrochimica Acta 35, 879-883, (1990).

1989

4. Z. Q. Tian, Y. Z. Lian and T. Q. Lin. SERS STUDIES ON INTERFACIAL WATER IN CONCENTRATED NACLO4 SOLUTIONS.. Journal Of Electroanalytical Chemistry 265, 277-282, (1989).

3. P. K. Shen and Z. Q. Tian. PHOTOELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF POLYANILINE IN THE PRESENCE OF REDOX COUPLE AND ELECTRON-ACCEPTOR.. Electrochimica Acta 34, 1611-1613, (1989).

1988

2. Zhonqun Tian, Liangcai Lei and Xiabin Jing. SURFACE ENHANCED RAMAN SPECTROSCOPIC STUDIES OF ANILINE ON Ag AND Au ELECTRODES.. Acta Physico-Chimica Sinica 4, 458-460, (1988).

1. Zhongqun Tian. SURFACE ENHANCED RAMAN SPECTROSCOPIC STUDIES ON COADSORPTION.. Acta Physico-Chimica Sinica 4, 344-346, (1988).Tian Research Group @ Xiamen University